Förordning (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1994-06-09
Ändring införd
SFS 1994:1060 i lydelse enligt SFS 2019:99
Ikraft
1994-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • KVVFS 2005:7: Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrift om övertagande av uppgiften enligt 7 a & förvaltningsprocesslagen (1971: 291) att föra det allmä annas talan (KVVFS 1996: 2)

1 §  När en domstol underrättar den som dömts till fängelse i högst sex månader om utgången i målet, skall domstolen skriftligen informera den dömde om möjligheten att verkställa straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Sådan information behöver dock inte lämnas om den redan har lämnats av en lägre domstol. Förordning (2007:103).

2 §  I fall som avses i 1 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll behöver det inte utfärdas ett föreläggande om inställelse vid kriminalvårdsanstalt enligt 6 § första stycket strafftidslagen (2018:1251) förrän Kriminalvården fått tillfälle att informera den dömde om innehållet i lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Förordning (2019:99).

3 §  Meddelar en allmän förvaltningsdomstol eller en övervakningsnämnd beslut i mål eller ärende enligt lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll, ska en kopia av beslutet utan dröjsmål skickas till Kriminalvården. Förordning (2011:145).

4 §  Har verkställighet utanför anstalt enligt lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll påbörjats och beslutar övervakningsnämnden att beslutet om sådan verkställighet ska upphävas eller beslutar Kriminalvården att beslutet tills vidare inte ska gälla, ska nämnden eller myndigheten underrätta Polismyndigheten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den ort där den dömde vistas eller senast har vistats eller har sin hemort. När Polismyndigheten omhändertar den dömde för förpassning till en kriminalvårdsanstalt eller ett häkte, ska myndigheten omedelbart underrätta övervakningsnämnden och Kriminalvården om datum och tidpunkt för omhändertagandet.

[S2]Meddelar Kriminalvården ett sådant beslut som avses i första stycket, ska myndigheten underrätta den aktuella övervakningsnämnden. Om beslutet meddelas under en sådan dag som anges i 5 § eller nära inpå en sådan dag, ska underrättelse också lämnas till den övervakningsnämnd som har eller kommer att ha beredskap. Denna nämnd behöver dock inte underrättas om beslutet meddelas nära inpå en arbetsdag. Förordning (2019:99).

5 §  Mellan kl. 09.00 och 13.00 under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton skall övervakningsnämnderna ha beredskap för prövning av frågor om upphävande av beslut om verkställighet utanför anstalt. Beredskapen skall fullgöras av ordförandena i nämnderna. Förordning (1996:1088).

6 §  Kriminalvården indelar övervakningsnämnderna i tre beredskapsområden. En övervakningsnämnd i varje beredskapsområde skall ha beredskap under tid som anges i 5 §. Förordning (2005:1012).

7 §  Den övervakningsnämnd som Kriminalvården bestämmer skall svara för samordningen av beredskapen inom beredskapsområdet.

[S2]Övervakningsnämnderna inom beredskapsområdet fördelar beredskapen mellan sig. Om nämnderna inte kan enas om fördelningen avgörs frågan av Kriminalvården. Förordning (2005:1012).

8 §  En övervakningsnämnd som har beredskap skall underrätta andra övervakningsnämnder om sin befattning med ärenden som normalt skulle ha handlagts av dessa nämnder. Förordning (1996:1088).

9 §  Kriminalvården får meddela närmare föreskrifter om beredskapen i övrigt samt ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Förordning (2005:1012).

 • KVFS 2018:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
 • KVFS 2011:6: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll och beslutar följande allmänna råd.
 • KVFS 2012:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade den 10 april 2012. Kriminalvården föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll att det i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse och närmast före den en ny rubrik av följande lydelse. Vistelse utomlands 9a§ En intagen får beviljas vistelse utanför bostaden i ett annat land endast om det finns synnerliga skäl och en tillräcklig kontroll kan uppnås
 • KVFS 2011:14: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade den 19 december 2011 Kriminalvården föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll dels att det ska införas fem nya paragrafer, 19–23 §§, samt dels att det närmast före 23 § ska föras in en ny rubrik av följande lydelse och beslutar följande allmänna råd
 • KVFS 2008:17: Kriminalvårdens föreskrifter om upphävande av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:30) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:9) om kontroll av förekomsten av beroendeframkallande medel m.m. i blod, urin och utandningsluft beslutade den 6 oktober 2008. Kriminalvården föreskriver med stöd av 43 § förordningen (1974:248) om kriminalvård i anstalt, 20 § förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl., 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll och 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:30) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:9) om kontroll av förekomsten av beroendeframkallande medel m.m. i blod, urin och utandningsluft ska upphöra att gälla.
 • KVFS 2016:5: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade den 19 september 2016. Kriminalvården föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll att 11, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse, och beslutar att de allmänna råden till 12, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse.
 • KVFS 2019:9: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
 • KVFS 2022:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

10 §  Om Kriminalvården beslutar att en person som är dömd för ett brott som har riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid ska verkställa fängelsestraffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, ska Kriminalvården underrätta målsäganden om beslutet.

[S2]Underrättelsen ska utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Den ska innehålla information om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud. Förordning (2011:971).

11 §  Bestämmelserna i förordningen (1989:929) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av den som utför samhällstjänst skall också tillämpas på skada som orsakats av den som utför oavlönat arbete enligt en föreskrift som meddelats med stöd av 8 § första stycket 2 lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Förordning (2007:103).

12 §  För varje person som undergår verkställighet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll skall föras journal enligt föreskrifter som Kriminalvården meddelar. Förordning (2005:1012).

13 §  Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). Förordning (2005:139).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1994 och upphör att gälla vid utgången av år 1998. Förordningen skall dock även därefter tillämpas i fall som avses i punkt 1 andra - fjärde meningarna i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:451) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll. (Förordning 1996:785).
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:322, Prop. 1993/94:184, Bet. 1993/94:JuU28
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1996:785) om fortsatt giltighet av förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:249, Prop. 1995/96:156, Bet. 1995/96:JuU21
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1996-08-01

Förordning (1996:1088) om ändring i förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

  Förarbeten
  Prop. 1995/96:156, Bet. 1995/96:JuU21
  Omfattning
  nuvarande 1, 2, 3, 4, 5 §§ betecknas 2, 3, 4, 9, 11 §§; ändr. de nya 4, 9 §§; nya 1, 5, 6, 7, 8, 10 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:639) om ändring i förordningen (1994:1060) om försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll

Omfattning
ändr. författningsrubr., 2, 4, 10 §§, övergångsbest.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:686) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Omfattning
ny 12 §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2005:139) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Omfattning
ny 13 §
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2005:1012) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Omfattning
upph. 10 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:103) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Omfattning
ändr. 1, 2, 11 §; ny 10 §
Ikraftträder
2007-04-15

Förordning (2011:145) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:971) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2014:1148) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2019:99) om ändring i förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
2019-04-01