KVFS 2012:5

Kriminalvårdens föreskrifter om behandling personuppgifter inom Kriminalvården

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 0347-2612

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2012:5

FARK

KV-PuL

Utkom från trycket

den 11 juni 2012

Kriminalvårdens föreskrifter om behandling av

personuppgifter inom Kriminalvården

beslutade den 4 juni 2012.

Kriminalvården föreskriver, efter samråd med Datainspektionen, följande med

stöd av 55 § förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom

Kriminalvården.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid behandling av personuppgifter avseende

de personkategorier som anges i 1 § lagen (2001:617) om behandling av person-

uppgifter inom kriminalvården

Föreskrifterna ska dock inte tillämpas beträffande sådana personuppgifter som

behandlas i Kriminalvårdens digitala patientjournalsystem Profdoc medical office

(PMO). Sådan behandling omfattas av patientdatalagen (2008:355).

2 §

Med centrala system avses de system som behandlar personuppgifter avseen-

de klienter i hela kriminalvården. Med lokala system avses de system som behand-

lar personuppgifter avseende klienter vid ett verksamhetsställe eller inom ett verk-

samhetsområde.

Behandling av personuppgifter

3 §

Ett verksamhetsställe ska behandla personuppgifter automatiserat i de centra-

la systemen i fråga om personer som avses i 1 § 1–8 lagen (2001:617) om behand-

ling av personuppgifter inom kriminalvården.

Transporttjänsten ska behandla personuppgifter automatiserat i de centrala

systemen i fråga om frihetsberövade personer som transporteras av transport-

tjänsten.

KVFS

2012:5

2

4 §

Ett verksamhetsställe eller verksamhetsområde kan ha ett lokalt system för

behandling av personuppgifter. Dessa lokala system får inte ersätta behandlingen

av personuppgifter i de centrala systemen.

5 §

Den automatiserade behandlingen av personuppgifter ska ske löpande.

6 §

En uppgift som ska behandlas ska föras in i där för avsett system så snart som

möjligt samma dag som anledning till behandlingen har uppkommit eller, om det

inte är möjligt, senast nästföljande vardag.

7 §

Ansökan enligt 26 och 28 §§personuppgiftslagen (1998:208) om besked om

behandling av personuppgifter respektive rättelse ska prövas enligt bestämmelserna

i arbetsordning för Kriminalvården.

Bevarande av ljud- och bildmaterial

8 §

Bild- eller ljudmaterial från allmän kameraövervakning får bevaras under en

tid av högst en månad.

Första stycket gäller inte om materialet har betydelse för

1.

incidentutredning inom Kriminalvården enligt Kriminalvårdens föreskrifter

och allmänna råd (KVFS [SÄK] 2010:1) om rapportering, utredning och

vidtagande av åtgärder i samband med incidenter,

2.

utredning av brottslig verksamhet,

3.

utredning i ärende om personalansvar, eller

4.

utbildningen inom Kriminalvården.

Material som enligt andra stycket får bevaras ska snarast lämnas över till den

myndighet eller den enhet inom Kriminalvården som ansvarar för utredningen eller

utbildningen.

Material som används i utbildningssyfte ska avidentiferas.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2012. Genom författningen upphävs

1. Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:10) om behandling

av personuppgifter inom kriminalvården,

2. Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2006:31) om ändring i Kriminalvårdens

föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:10) om behandling av personuppgifter

inom Kriminalvården, och

3. Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2008:2) om ändring i Kriminalvårdens

föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2006:10) om behandling av personuppgifter

inom Kriminalvården.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Ulf Jonson