KVFS 2013:6

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:3) om doms befordran till verkställighet samt strafftidsberäkning beslutade den 25 november 2013. Kriminalvården beslutar att det allmänna rådet till 4 § tredje stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. ska ha följande lydelse. Allmänna råd till 4 § tredje stycket lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. Att den dömde så snart det kan ske ska erinras om sin rätt att avge nöjdförklaring samt upplysas om när och hur det kan ske innebär att sådan information, om domen har avkunnats i den dömdes närvaro vid rätten, ska lämnas vid återkomsten till häktet eller anstalten, dock senast dagen efter det att domen avkunnades. I annat fall ska informationen lämnas i anslutning till att den dömde delges domen. I att den dömde ska erinras om sin rätt att avge nöjdförklaring ingår att han eller hon ska informeras om innebörden av en nöjdförklaring.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2013:6

Utkom från trycket den

11 december 2013

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:3) om doms befordran till verkställighet

samt strafftidsberäkning

beslutade den 25 november 2013.

Kriminalvården beslutar att det allmänna rådet till 4 § tredje stycket lagen

(1974:202) om beräkning av strafftid m.m. ska ha följande lydelse.

Allmänna råd till 4 § tredje stycket lagen ( 1974:202 ) om beräkning av

strafftid m.m.

Att den dömde så snart det kan ske ska erinras om sin rätt att avge nöjdförklaring

samt upplysas om när och hur det kan ske innebär att sådan information, om

domen har avkunnats i den dömdes närvaro vid rätten, ska lämnas vid återkomsten

till häktet eller anstalten, dock senast dagen efter det att domen avkunnades. I

annat fall ska informationen lämnas i anslutning till att den dömde delges domen.

I att den dömde ska erinras om sin rätt att avge nöjdförklaring ingår att han

eller hon ska informeras om innebörden av en nöjdförklaring.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Ulf Jonson