KVFS 2014:5

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder beslutade den 15 december 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 5 kap. 17 § och 6 kap. 1 § förordningen (1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder dels att nuvarande 28 och 29 §§ ska betecknas 30 respektive 31 §§, dels att det i föreskrifterna ska föras in två nya paragrafer, 28 och 29 §§ samt ny mellanrubrik närmast efter 26 § av följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 26 kap. 11 § brottsbalken ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd under rubriken Bidrag av allmänna medel samt till 28 och 29 §§.

1

Kriminalvårdens författningssamling

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2014:5

Utkom från trycket den

22 december 2014

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS

2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

beslutade den 15 december 2014.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 5 kap. 17 § och 6 kap. 1 § förordningen

(1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder i fråga om Kriminalvårdens

föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av

frivårdspåföljder

dels att nuvarande 28 och 29 §§ ska betecknas 30 respektive 31 §§,

dels att det i föreskrifterna ska föras in två nya paragrafer, 28 och 29 §§ samt ny

mellanrubrik närmast efter 26 § av följande lydelse och beslutar

dels att de allmänna råden till 26 kap. 11 § brottsbalken ska ha följande lydelse,

dels följande allmänna råd under rubriken Bidrag av allmänna medel samt till 28

och 29 §§.

Villkorlig frigivning

Allmänna råd till 26 kap. 11 § brottsbalken

Frågan om ett övervakningsbehov finns bör bedömas utifrån såväl den frigivnes

behov av hjälp och stöd som behovet av kontroll.

Den risk- och behovsbedömning som gjorts i samband med verkställighets-

planeringen i anstalt bör ligga till grund för att avgöra om den frigivne behöver

övervakning. Även strafftidens längd bör vägas in. Om risken för återfall i brott

bedöms vara hög och övervakningen kan antas ha stor betydelse för att förhindra

återfall, t.ex. genom att den frigivne ges möjlighet att fortsätta en behandlingsinsats

som har påbörjats i anstalt, bör övervakning anses påkallad oavsett strafftidens

längd.

KVFS

2014:5

2

Bidrag av allmänna medel

Allmänna råd

Det är normalt inte skäligt att bevilja bidrag om klienten kan betala själv eller om

det går att förutse att han eller hon inom en rimlig tidsperiod kan täcka kostnaden

genom ersättning för sysselsättning eller någon annan inkomst och åtgärden som

ska täckas genom bidraget kan skjutas upp.

För en dömd som verkställer skyddstillsyn med särskild behandlingsplan får

bidrag endast beviljas under den tid som omfattas av Kriminalvårdens kostnadsan-

svar.

28 §

En dömd som genomgår skyddstillsyn med särskild behandlingsplan och

som behöver göra en synundersökning eller behöver glasögon får beviljas bidrag

för det, om det är skäligt med hänsyn till den dömdes ekonomiska förhållanden och

omständigheterna i övrigt.

Allmänna råd

Behovet av glasögon bör vara utrett genom intyg av legitimerad optiker eller ögon-

läkare. En intagen som uppfyller Transportstyrelsens krav på synskärpa för B-

körkort (personbil) utan villkor om synkorrigering (binokulär synskärpa på minst

0,5) bör normalt inte beviljas bidrag för glasögon. Bidrag för glasögon bör inte

heller beviljas vid mindre synförändringar eller om endast kort tid återstår av

verkställigheten. Bidrag bör endast beviljas för enklare bågar och glas av stan-

dardtyp.

29 §

En dömd som genomgår skyddstillsyn med särskild behandlingsplan och

som behöver akuttandvård får beviljas bidrag för sådan vård, om det är skäligt med

hänsyn till den dömdes ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Allmänna råd

Med akuttandvård avses avhjälpande av smärttillstånd orsakat av kariesskada,

tappad fyllning, trauma eller akut infektion från tand, käke, tandfäste eller mun-

slemhinna. Även insättning av temporär tandersättning till följd av akut uppkom-

men framtandsförlust betraktas som akuttandvård.

Övriga bestämmelser

30 §

En person som förordnas som övervakare har rätt till ersättning för upp-

draget samt rätt till ersättning för kostnader med vardera 250 kr per månad. Om

övervakarens kostnader för att fullgöra uppdraget väsentligt överstiger 250 kr per

månad kan han eller hon få även ersättning för de överstigande kostnaderna.

KVFS

2014:5

3

31 §

Chefen för Kriminalvården får besluta om undantag från dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 12 januari 2015.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Ulf Jonson