KVFS 2014:6

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2007:9) om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården beslutade den 15 december 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2007:9) om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården dels att 2 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 13 §, samt ny mellanrubrik närmast före 13 § med följande lydelse och beslutar följande allmänna råd till 2 §.

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2014:6

Utkom från trycket den

22 december 2014

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2007:9) om användning av pepparspray

(OC-spray) i Kriminalvården

beslutade den 15 december 2014.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 14 § förordningen (2007:1172) med in-

struktion för Kriminalvården i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna

råd (KVFS 2007:9) om användning av pepparspray (OC-spray) i Kriminalvården

dels att 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 13 §, samt ny mellanrubrik närmast före

13 § med följande lydelse och beslutar

följande allmänna råd till 2 §.

Förvaring

2 §

Pepparsprayburkar ska förvaras var för sig på något av följande sätt:

- I ett låst skåp i en lokal som är bemannad dygnet runt. Skåpet ska stå under stän-

dig uppsyn av personalen som bemannar lokalen.

- I ett kameraövervakat låst skåp i en annan säker lokal. Bilderna från kameraöver-

vakningen ska stå under ständig uppsyn av personal, och bildmaterialet ska sparas i

enlighet med vad som är särskilt föreskrivet.

- I ett låst innerfack i ett låst säkerhetsskåp eller ett lika säkert förvaringsutrymme

som är placerat i en annan säker lokal.

Förutom chefen för verksamhetsstället eller en tjänsteman som denne har utsett,

får enbart den tjänsteman som förvarar sin pepparspray där ha tillgång till det skåp

eller innerfack som avses i första stycket.

KVFS

2014:6

2

Pepparspray får inte förvaras utanför verksamhetsstället om inte annat följer av

5 §.

Det ska ske en daglig inventering av de pepparsprayburkar som tilldelats tjänste-

män. Resultatet av genomförd inventering ska dokumenteras.

Allmänna råd

Pepparsprayburkar bör inte förvaras tillsammans med annat än säkerhetsutrust-

ning.

Allmänna råd

Rikspolisstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om Polisens och

andra statliga myndigheters förvaring och transport av skjutvapen och ammunition

(FAP 943-1).

Övriga bestämmelser

13 § Chefen för Kriminalvården kan besluta om undantag från dessa föreskrifter.

Denna författning träder i kraft den 12 januari 2015.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Ulf Jonson