KVFS 2016:5

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll beslutade den 19 september 2016. Kriminalvården föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll att 11, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse, och beslutar att de allmänna råden till 12, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

1

Kriminalvårdens författningssamling

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2016:5

Utkom från trycket den

30 september 2016

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:6) om intensivövervakning med

elektronisk kontroll

beslutade den 19 september 2016.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om

intensivövervakning med elektronisk kontroll i fråga om Kriminalvårdens

föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med

elektronisk kontroll att 11, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse, och beslutar att de

allmänna råden till 12, 14 och 15 §§ ska ha följande lydelse.

Verkställighetsplanering

11 §

En verkställighetsplan ska tas fram för varje dömd i syfte att utforma

verkställigheten på ett ändamålsenligt sätt. Den ska vara individuellt utformad efter

omständigheterna i det enskilda fallet. Den dömde ska få en kopia av

verkställighetsplanen.

12 §

Verkställighetsplanen ska för varje dömd vara baserad på en riskbedömning

och en behovsbedömning. En förnyad risk- eller behovsbedömning ska göras när

det finns anledning till det.

Allmänna råd

Verkställighetsplanen ska baseras på en sammanställning och bedömning av

identifierade risker och behov som har betydelse för innehållet i verkställigheten

och för möjligheterna att minska risken för återfall i brott.

Riskbedömningen bör identifiera

de

risker som har starkast samband med risken

för återfall i brott. En identifierad risk anges i termer av låg, medel eller hög risk.

KVFS

2016:5

2

Utifrån en samlad bedömning bör identifieras vilka riskreducerande åtgärder som

är nödvändiga.

Behovsbedömningen bör identifiera vilka åtgärder som kan underlätta den

dömdes anpassning i samhället.

Skäl att göra en förnyad risk- eller behovsbedömning finns t.ex. om den dömde

döms på nytt under en pågående verkställighet eller om ny information

framkommer som motiverar en ny bedömning.

14 §

I verkställighetsplanen ska verkställighetsinnehållet preciseras i åtgärder

med hänsyn tagen till

– de risker och behov som identifierats enligt 12 § och

– praktiska förutsättningar.

Åtgärderna ska vara tidsatta och uppföljningsbara. De ska vid behov planeras

och utformas i samverkan med berörda myndigheter.

Allmänna råd

För den

som inte kan antas komma att ställas under övervakning efter villkorlig

frigivning kan verkställighetsplanen begränsas till den eller de mest prioriterade

åtgärderna och genomförandet av dessa.

Med praktiska förutsättningar avses t.ex. de resurser som finns tillgängliga.

15 §

Verkställighetsplanen ska fastställas i omedelbar anslutning till att

verkställigheten inleds.

Verkställighetsplanen ska ändras

när det finns anledning till det.

När en ändring

innebär att en åtgärd läggs till, tas bort eller avbryts ska verkställighetsplanen

fastställas på nytt. Verkställighetsplanen ska också fastställas på nytt i samband

med att verkställigheten avslutas eller upphävs, eller när det annars är motiverat.

Allmänna råd

Verkställighetsplanen bör i normalfallet fastställas senast inom tre dagar från det

att verkställigheten inleds.

Anledning

att ändra

verkställighetsplanen

kan t.ex. vara att åtgärder genomförts

och det finns behov av ytterligare åtgärder, att en förnyad risk- eller

behovsbedömning föranleder ändrade eller nya åtgärder, att planerade åtgärder

avbrutits eller inte kommit till stånd,

eller med anledning av misskötsamhet som

inte har föranlett upphävande.

Det får avgöras i varje enskilt fall om det med hänsyn till åtgärdernas karaktär,

utformning och tidsplan m.m. är motiverat att fastställa verkställighetsplanen på

nytt.

KVFS

2016:5

3

Denna författning träder i kraft den 8 oktober 2016.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Lennart Palmgren