KVFS 2017:1

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS 2017:1

Utkom från trycket den

31 januari 2017

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:1) om fängelse;

beslutade den 30 januari 2017.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010)

att 2 kap. 6 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om

fängelse ska ha följande lydelse samt beslutar följande allmänna råd.

2 kap. Placering

Vissa särskilda anstaltsplaceringar

Tillfällig placering i anstalten Gruvberget och anstalten Kumla

6 § En intagen får tillfälligt placeras i anstalten Gruvberget och anstalten Kumla

för att delta i särskild verksamhet.

För att bevilja en intagen tillfällig placering

i anstalten Gruvberget som inte

förutsätter att personal från den anstalt där den intagne är placerad följer med ska

den intagne

1. normalt ha dömts till fängelse minst två år, eller, om den intagne är en kvinna,

fängelse minst ett år,

2. ha genomfört minst tre permissioner på egen hand utan anmärkning samt

3. ha visat god skötsamhet.

För att bevilja en intagen tillfällig placering

i anstalten Gruvberget som förutsät-

ter att personal från den anstalt där den intagne är placerad följer med är det till-

KVFS

2017:1

2

räckligt att den intagne har genomfört minst en permission med åtföljande personal

utan anmärkning och att den intagne visat god skötsamhet.

Allmänna råd

1-3 §§ tillämpas även vid tillfällig placering enligt denna bestämmelse.

Vid bedömningen av om en tillfällig placering ska beviljas bör särskilt beaktas

om den intagne tillhör den målgrupp av intagna som den särskilda verksamheten

riktar sig till. Vid riskbedömningen för prövning av en tillfällig placering i anstal-

ten Gruvberget bör särskilt beaktas om den intagne bedöms kunna vistas under den

låga grad av övervakning och kontroll som gäller där.

En intagen bör normalt inte beviljas mer än två tillfälliga vistelser per år i an-

stalten Gruvberget.

__________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 februari 2017.

NILS ÖBERG

Hanna Jarl