Fängelseförordning (2010:2010)

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2010-12-22
Ändring införd
SFS 2010:2010 i lydelse enligt SFS 2022:872
Ikraft
2011-04-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
 • KVFS 2011:1: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse beslutade den 10 januari 2011. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 40-41§§ fängelseförordningen (2010:2010) samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.
 • KVFS 2019:5: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

Förordningens innehåll och tillämpningsområde

1 §  Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till fängelselagen (2010:610). Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

Information om verkställigheten

2 §  Varje intagen ska i anslutning till att han eller hon tas in i anstalt informeras om verkställighetens innebörd på ett språk som han eller hon förstår. Sådan information ska också lämnas vid andra tillfällen så snart det finns anledning till det.

3 §  En intagen ska i anslutning till att han eller hon tas in i anstalt få tillfälle att underrätta närstående om var han eller hon befinner sig, om inte särskilda skäl talar mot det. Detsamma gäller när den intagne har flyttats från en anstalt till en annan.

Särskilda skyldigheter under verkställigheten

4 §  För att ordningen eller säkerheten i anstalt ska kunna upprätthållas ska de intagna följa

 1. de villkor som gäller för verkställigheten,
 2. de rutiner som gäller i anstalten,
 3. de anvisningar som personalen ger, och
 4. de begränsningar som gäller om var rökning får ske.

[S2]En intagen ska också visa hänsyn mot personal och medintagna samt bidra till att hålla god ordning.

Journal

5 §  För varje intagen ska det föras en journal som dokumenterar den intagnes verkställighet.

[S2]Av journalen ska det framgå vem som har dokumenterat en viss uppgift och när det gjordes.

Verkställighetsplanering

6 §  En verkställighetsplan ska grundas på en utredning om den intagnes behov av stöd och kontroll och om vilka åtgärder som bör vidtas under verkställigheten för att minska risken för återfall i brott. Förutsättningarna för att bevilja den intagne ett tillstånd till en sådan utslussningsåtgärd som avses i 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) ska särskilt övervägas. Vid utformningen av verkställighetsplanen ska hänsyn tas till anstaltstidens längd och den intagnes motivation till förändring. Hänsyn ska också tas till brottsoffer och andra som berörs av verkställigheten.

[S2]Verkställighetsplanen ska följas upp fortlöpande och ändras när det finns anledning till det.

7 §  Inför frigivningen ska verkställighetsplanen vara särskilt inriktad på konkreta åtgärder som kan underlätta övergången till ett liv i frihet. Utifrån den intagnes behov ska, i lämplig tid, samverkan ske med

 1. socialnämnden,
 2. hälso- och sjukvården,
 3. Arbetsförmedlingen, och
 4. Försäkringskassan.

[S2]Vid behov ska samverkan också ske med andra myndigheter, organisationer och enskilda.

8 §  Kriminalvården får förordna en förtroendeman för en intagen som är långtidsdömd och som behöver personligt stöd eller annan hjälp, om den intagne samtycker till det. Förtroendemannen ska entledigas om en övervakare förordnas eller om den intagne begär det.

[S2]Förtroendemannen har rätt till ersättning för sitt uppdrag. Kriminalvården prövar frågor om och betalar ut sådan ersättning. Om förtroendemannen är en tjänsteman vid Kriminalvården som fullgör uppdraget i tjänsten, lämnas dock inte någon ersättning.

[S3]Kriminalvården får meddela föreskrifter om ersättningens storlek. Förordning (2012:35).

 • KVFS 2012:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 10 april 2012. Kriminalvården föreskriver med stöd av 8, 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att rubriken Kvalifikationstid i 10 kap. samt 11 kap. 10 och 15 §§ ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 11 kap. 8–9, 11–14 och 16 §§ samt 15 kap. 3 § ska betecknas 11 kap. 9, 11–12, 14–15, 17–18 respektive 15 kap. 4 §, dels att 1 kap. 12 och 30–31 §§, 3 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, 11 kap. 7 §, de nya 11 kap. 9, 11–12, 14–15 och 17–18 §§, 13 kap. 1 och 6-8 §§ samt rubriken närmast före det allmänna rådet till 10 kap. 1 § tredje stycket fängelslagen (2010:610) ska ha följande lydelse dels att det ska införas 11 nya paragrafer, 10 kap. 9 a §, 11 kap. 8, 13, 16 och 19– 23 §§, 13 kap. 9 § och 15 kap. 3 § samt nya rubriker närmast före 11 kap. 8 §, 11 kap. 20–21 §§ och 15 kap. 3 § med följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 10 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) under rubriken Kvalifikationstid ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 10 kap. 1 § tredje stycket fängelselagen (2010:610), 10 kap. 3 §, 11 kap. 6 § fängelselagen (2010:610), 11 kap. 9, 11–12 och 17–18 §§, 11 kap. 8 § 1 och 12 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) samt 13 kap. 1, 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 1 kap. 12 §, 3 kap. 3 §, 10 kap. 1 § första stycket fängelselagen (2010:610) samt 11 kap. 20 och 22–23 §§.

9 §  Kriminalvården ska före villkorlig frigivning pröva om den intagne ska stå under övervakning enligt 26 kap. 12 § brottsbalken. Om Kriminalvården beslutar om övervakning, ska en övervakare förordnas i så god tid att han eller hon kan förbereda uppdraget.

[S2]Till övervakare ska en tjänsteman vid Kriminalvården eller annan lämplig person förordnas. Förordning (2020:292).

Placering i anstalt

10 §  Vid bedömning enligt 2 kap. 1 § första stycket fängelselagen (2010:610) ska följande särskilt beaktas:

 1. risken för rymning, fritagning, fortsatt brottslighet, missbruk och annan misskötsamhet, och
 2. behovet av att undvika en olämplig sammansättning av intagna och att i övrigt kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet i anstalt.

Tillstånd att ha spädbarn hos sig

11 §  Ett tillstånd för en intagen att ha sitt spädbarn hos sig får endast lämnas efter att yttrande har inhämtats från socialnämnden.

Sysselsättning

12 §  En intagen ska, så långt det är möjligt, anvisas sysselsättning som är ägnad att motverka återfall i brott eller som på annat sätt underlättar den intagnes anpassning i samhället. Särskild hänsyn ska tas till den intagnes motivation till förändring.

Ersättning om sysselsättning inte kan anvisas eller vid sjukdom

13 §  En intagen har, utöver vad som följer av 3 kap. 3 § fängelselagen (2010:610), rätt till ersättning om

 1. någon sysselsättning inte kan anvisas den intagne under normal arbetstid och det inte beror på honom eller henne, eller
 2. den intagnes arbetsförmåga är helt eller delvis nedsatt på grund av sjukdom.

[S2]Ersättning enligt första stycket lämnas inte om den intagne uppbär allmän ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken.

[S3]Ersättning enligt första stycket får lämnas med lägre belopp än vad den intagne skulle ha fått om han eller hon utfört eller deltagit i anvisad sysselsättning.

[S4]Ersättning enligt första stycket 2 ska inte lämnas för den första dagen i en sjukperiod (karensdag). Om en sjukperiod börjar inom fem dagar från det att en tidigare sjukperiod har avslutats, ska den senare sjukperioden anses vara en fortsättning på den tidigare sjukperioden. Antalet karensdagar får begränsas till tio dagar under de senaste tolv månaderna. Förordning (2021:1321).

Personliga tillhörigheter

14 §  När tillhörigheter som den intagne inte får ta emot och inneha omhändertas enligt 5 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) ska den intagne underrättas.

[S2]Kriminalvården ska dokumentera vad som har omhändertagits.

15 §  Kostnad som uppstår i samband med att Kriminalvården skickar en intagens tillhörigheter från anstalt enligt 5 kap. 3 § fängelselagen (2010:610) får avräknas från den ersättning som han eller hon har rätt till enligt 3 kap. 3 § samma lag eller 13 § denna förordning.

16 §  Kriminalvården ska, om inte något annat är föreskrivet, se till att tillhörigheter som omhändertagits förvaras på ett betryggande sätt.

[S2]Utländsk valuta får växlas till svenska kronor. Den växelkurs som gäller vid tidpunkten för växlingen ska tillämpas.

[S3]En åtgärd enligt andra stycket ska dokumenteras.

17 §  Den intagne ska innan han eller hon friges underrättas om Kriminalvårdens rätt att sälja eller förstöra tillhörigheter som den intagne lämnar kvar i anstalten.

[S2]En intagens rätt till ersättning enligt 5 kap. 4 § andra stycket fängelselagen (2010:610) prövas efter ansökan av den intagne.

Vistelse i avskildhet

18 §  Om en intagen hålls avskild enligt 6 kap.49 §§fängelselagen (2010:610) ska åtgärden dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå

 1. vilka skälen för åtgärden är,
 2. när den intagne avskiljdes,
 3. när avskildheten upphörde,
 4. var den intagne placerats, och
 5. om den intagne undersökts av läkare.

Besök

19 §  Om ett besök övervakas utan att personal närvarar, ska den intagne och besökaren informeras om att besöket övervakas.

Elektronisk kommunikation och försändelser

20 §  Elektronisk kommunikation får endast äga rum med utrustning som tillhandahålls eller godkänns av Kriminalvården.

21 §  Om en försändelse som har granskats inte kan lämnas ut i nära anslutning till att granskningen slutförts, ska den intagne underrättas, om inte särskilda skäl talar mot det.

22 §  Kopior och översättningar av försändelser som har granskats ska förstöras så snart de inte längre behövs. Detsamma gäller upptagningar och uppteckningar som har tillkommit vid kontroll av elektronisk kommunikation.

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

23 §  Vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska den som kontrolleras visas all den hänsyn som omständigheterna medger. Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning ska, om möjligt, utföras i närvaro av en annan person än den som genomför kontrollen.

[S2]Kroppsbesiktning ska, förutom när saliv-, svett- och hårprov lämnas, utföras med beaktande av så stor enskildhet som omständigheterna medger och, om möjligt, i ett enskilt utrymme.

Fängsel

24 §  Om en intagen beläggs med fängsel, ska åtgärden dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå

 1. vilka skälen för åtgärden är,
 2. fängslets art,
 3. när den intagne belades med fängsel,
 4. när fängslet avlägsnades, och
 5. om den intagne undersökts av läkare.

Hälso- och sjukvård

25 §  Varje anstalt ska ha tillgång till legitimerad läkare och personal med lämplig sjukvårdsutbildning.

26 §  Förs en intagen över till sjukhus, ska den som får ansvaret för hälso- och sjukvården av patienten, underrättas om förhållanden av betydelse för hans eller hennes vistelse på sjukhuset.

27 §  En anhörig till den intagne ska underrättas om den intagne drabbas av allvarlig sjukdom eller svårare olycksfall eller om den intagne avlider. Om den intagne begärt att en anhörig inte ska underrättas, ska den intagnes vilja dock respekteras.

28 §  Får hälso- och sjukvårdspersonal kännedom om att en intagen lider av en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, ska chefen för kriminalvårdsanstalten underrättas, om det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning.

29 §  Har hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att det finns risk för att en intagen kan komma att allvarligt skada sig själv, ska de uppgifter om den intagnes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som behövs för att förebygga att den intagne utför en självskadande handling, lämnas till chefen för kriminalvårdsanstalten.

Transport

30 § Har upphävts genom förordning (2017:143).

31 §  En intagen som transporteras eller av annan anledning vistas utanför anstalten under Kriminalvårdens övervakning ska inte utsättas för onödig uppmärksamhet.

Underrättelse om förpassning av en intagen som avvikit

31 a §  Polismyndigheten ska omedelbart efter det att en intagen har omhändertagits för förpassning enligt 15 kap. 2 a § fängelselagen (2010:610) underrätta Kriminalvården om datum och tidpunkt för omhändertagandet. Förordning (2019:97).

Särskilda utslussningsåtgärder

32 §  Bestämmelserna i förordningen (1989:929) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av den som utför samhällstjänst ska också tillämpas på skada som orsakats av den som utför oavlönat arbete inom ramen för en sådan utslussningsåtgärd som avses i 11 kap. 1 § fängelselagen (2010:610).

33 §  Vid utökad frigång får Kriminalvården förordna att andra lämpliga personer än anställda vid myndigheten ska biträda vid kontrollen av att den intagne rättar sig efter de villkor som har meddelats och i övrigt fullgör de skyldigheter som gäller för utslussningsåtgärden.

34 §  Om ett tillstånd till en utslussningsåtgärd upphävs, ska myndigheten som har fattat beslutet underrätta Polismyndigheten. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den ort där den intagne vistas, senast har vistats eller har sin hemort.

[S2]Polismyndigheten ska förpassa den intagne för fortsatt verkställighet till den anstalt som Kriminalvården anger.

[S3]Polismyndigheten ska omedelbart underrätta Kriminalvården när den intagne har omhändertagits för förpassning enligt första stycket. Förordning (2014:1183).

Underrättelse till målsägande

35 §  Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har riktats mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, ska målsäganden tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om

 1. i vilken anstalt den intagne är placerad,
 2. den intagne förflyttas till en annan anstalt eller överförs till en annan stat för verkställighet av straffet där,
 3. den intagne vistas utanför anstalt enligt 9 kap. 1 §, 10 kap.14 §§ eller 11 kap. 1 §fängelselagen (2010:610),
 4. den intagne, eller Kriminalvården, ansöker om omvandling enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,
 5. den intagne friges,
 6. den intagne rymmer eller fritas, eller
 7. den intagne uteblir efter permission eller någon annan vistelse utanför anstalten.

[S2]En begärd underrättelse om en planerad vistelse utanför anstalten behöver inte lämnas i de fall en underrättelse på grund av beslutad bevakning eller andra förhållanden framstår som uppenbart obehövlig. Detsamma gäller när en underrättelse kan befaras medföra fara för den intagnes liv eller hälsa. Förordning (2015:115).

36 §  En underrättelse enligt 35 § ska lämnas i lämplig tid och utformas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

[S2]En underrättelse ska innehålla information om de regler som gäller för meddelande av kontaktförbud enligt lagen (1988:688) om kontaktförbud, om inte sådan information har lämnats tidigare. Förordning (2011:974).

Utlämnande av uppgifter till och samråd med Säkerhetspolisen i vissa fall

37 §  Om Säkerhetspolisen i ett enskilt fall begär det, ska Kriminalvården lämna ut sådana uppgifter som behövs i verksamhet för personskydd för

 1. statschefen, tronföljaren, en annan medlem av kungahuset, en talman, en riksdagsledamot, statsministern, ett statsråd, en statssekreterare eller kabinettssekreteraren,
 2. en person vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar för i samband med statsbesök och liknande händelser, eller
 3. en person som Säkerhetspolisen i ett enskilt fall har beslutat om personskydd för. Förordning (2020:1057).

38 §  Om regeringen i fråga om en viss intagen har fattat beslut om undantag enligt 7 kap. 11 § fängelselagen (2010:610), ska beslut i fråga om den intagnes placering i anstalt och vistelse utanför anstalt, i annat fall än som avses i 13 kap. 6 § samma lag, fattas efter samråd med Säkerhetspolisen. Detsamma gäller i fråga om sådant beslut om vistelse utanför anstalt för en intagen som har dömts för terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen (2022:666) eller motsvarande brottslighet enligt tidigare lagstiftning. Förordning (2022:696).

Utlämnande av uppgifter till Centrala studiestödsnämnden

39 §  Kriminalvården ska lämna uppgift till Centrala studiestödsnämnden om att en intagen bedriver andra studier än sådana som Kriminalvården ansvarar för enligt 24 kap. 10 § skollagen (2010:800). Förordning (2022:872).

Bemyndigande för Kriminalvården

40 §  Kriminalvården får meddela föreskrifter om bidrag av allmänna medel för utgifter i samband med frigivning och för andra ändamål före frigivningen.

 • KVFS 2013:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 25 november 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att nuvarande 7 kap. 4 § upphävs, dels att nuvarande underrubrik närmast före nuvarande 7 kap. 4 § upphävs, dels att 1 kap. 10, 16 och 19 §§, 3 kap. 2 och 4–9 §§, 7 kap. 12, 23, 28 och 30 §§, 10 kap. 2, 3, 6 och 9 a §§, 11 kap. 11 och 17 §§ samt 13 kap. 3, 6 och 8 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas sju nya paragrafer, 1 kap. 2 a §, 3 kap. 1 a, 5 a och 8 a §§, 7 kap. 31 §, 8 kap. 1 a § och 10 kap. 12 § samt ny mellanrubrik närmast före 10 kap. 12 § med följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till nuvarande 7 kap. 4 § ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 1 kap. 4 och 16 §§, till 6 § andra stycket fängelseförordningen (2010:2010), till 3 kap. 1, 2 och 4 §§, till 3 kap. 4 § fängelselagen (2010:610), till 3 kap. 12 §, till 5 kap. 2 § fängelselagen (2010:610), 7 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) och 10 kap. 1 § första stycket fängelselagen (2010:610), till 10 kap. 3 §, till 12 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) samt till 13 kap. 8 § ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 3 kap. 1 a och 7 §§, till 13 § fängelseförordningen (2010:2010), samt till 7 kap. 12, 31 §§ och 10 kap. 12 §.
 • KVFS 2012:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 10 april 2012. Kriminalvården föreskriver med stöd av 8, 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att rubriken Kvalifikationstid i 10 kap. samt 11 kap. 10 och 15 §§ ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 11 kap. 8–9, 11–14 och 16 §§ samt 15 kap. 3 § ska betecknas 11 kap. 9, 11–12, 14–15, 17–18 respektive 15 kap. 4 §, dels att 1 kap. 12 och 30–31 §§, 3 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, 11 kap. 7 §, de nya 11 kap. 9, 11–12, 14–15 och 17–18 §§, 13 kap. 1 och 6-8 §§ samt rubriken närmast före det allmänna rådet till 10 kap. 1 § tredje stycket fängelslagen (2010:610) ska ha följande lydelse dels att det ska införas 11 nya paragrafer, 10 kap. 9 a §, 11 kap. 8, 13, 16 och 19– 23 §§, 13 kap. 9 § och 15 kap. 3 § samt nya rubriker närmast före 11 kap. 8 §, 11 kap. 20–21 §§ och 15 kap. 3 § med följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 10 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) under rubriken Kvalifikationstid ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 10 kap. 1 § tredje stycket fängelselagen (2010:610), 10 kap. 3 §, 11 kap. 6 § fängelselagen (2010:610), 11 kap. 9, 11–12 och 17–18 §§, 11 kap. 8 § 1 och 12 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) samt 13 kap. 1, 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 1 kap. 12 §, 3 kap. 3 §, 10 kap. 1 § första stycket fängelselagen (2010:610) samt 11 kap. 20 och 22–23 §§.
 • KVFS 2011:7: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring av Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse (KVFS 2011:1) beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40-41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse (KVFS 2011:1) dels att 1 kap. 9 §, 3 kap. 2, 5 och 6 §§, 7 kap. 26 och 28 §§, 10 kap. 3 § samt 13 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse, dels att bestämmelserna om ikraftträdande ska ha följande lydelse, dels att det närmast före bestämmelserna om ikraftträdande ska föras in en rubrik med följande lydelse, dels att det i föreskrifterna ska föras in en ny paragraf, 10 kap. 6 a §, av följande lydelse samt beslutar att det allmänna rådet under 1 kap. 9 § ska utgå.
 • KVFS 2014:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 15 december 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att 1 kap. 12 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 10 §, 8 kap. 1 a § samt 11 kap. 11 och 17 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 20 a § med följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 5 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 1 kap. 20 a §.
 • KVFS 2011:11: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse beslutade den 19 december 2011 Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse dels att nuvarande 14 kap. 1 § ska betecknas 15 kap. 4 §, dels att rubriken till föreskrifterna, 1 kap. 2, 13 och 17 §§, 3 kap. 4, 10 och 12 §§, 5 kap. 7, 10 och 19 §§, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 12, 28, 29 och 30 §§, 10 kap. 3 §, 13 kap. 6 §, 14 kap. samt rubriken till 10 kap. ska ha följande lydelse, dels att det ska införas ett nytt kapitel, 15 kap., tre nya paragrafer, 3 kap. 8 a §, närmast efter de allmänna råden till 3 kap. 4 § fängelselagen (2010:610), 5 kap. 14 a § och 8 kap. 11 a § samt nya rubriker närmast före det allmänna rådet till 15 kap. 3 § fängelselagen och närmast före 15 kap. 3 § av följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 3 § fängelseförordningen, 1 kap. 13, 17 och 22 §§, 3 kap. 4 § fängelselagen och 7 kap. 28 § ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 5 § fängelseförordningen, 15 kap. 3 § fängelselagen, 5 kap. 10 § samt 15 kap. 2 §.
 • KVFS 2016:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 19 september 2016. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att nuvarande 1 kap. 31 § ska upphävas, dels att 1 kap. 26, 29 och 30 §§ och 2 kap. 5 § samt underrubriken närmast före 1 kap. 30 § ska ha följande lydelse, och beslutar dels att de allmänna råden till 1 kap. 31 § ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 1 kap. 26, 27 och 29 §§ samt till 6 § första och tredje styckena fängelseförordningen (2010:2010) ska ha följande lydelse.
 • KVFS 2022:4: Föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens KVFS 2022:4 föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) FARK Fängelse Utkom från trycket den om fängelse 7 oktober 2022

41 §  Kriminalvården får meddela ytterligare föreskrifter om verkställighet av fängelselagen (2010:610) och denna förordning.

 • KVFS 2020:2: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transporter av frihetsberövade personer
 • KVFS 2018:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse
 • KVFS 2018:5: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse
 • KVFS 2013:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 25 november 2013. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att nuvarande 7 kap. 4 § upphävs, dels att nuvarande underrubrik närmast före nuvarande 7 kap. 4 § upphävs, dels att 1 kap. 10, 16 och 19 §§, 3 kap. 2 och 4–9 §§, 7 kap. 12, 23, 28 och 30 §§, 10 kap. 2, 3, 6 och 9 a §§, 11 kap. 11 och 17 §§ samt 13 kap. 3, 6 och 8 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas sju nya paragrafer, 1 kap. 2 a §, 3 kap. 1 a, 5 a och 8 a §§, 7 kap. 31 §, 8 kap. 1 a § och 10 kap. 12 § samt ny mellanrubrik närmast före 10 kap. 12 § med följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till nuvarande 7 kap. 4 § ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 1 kap. 4 och 16 §§, till 6 § andra stycket fängelseförordningen (2010:2010), till 3 kap. 1, 2 och 4 §§, till 3 kap. 4 § fängelselagen (2010:610), till 3 kap. 12 §, till 5 kap. 2 § fängelselagen (2010:610), 7 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) och 10 kap. 1 § första stycket fängelselagen (2010:610), till 10 kap. 3 §, till 12 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) samt till 13 kap. 8 § ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 3 kap. 1 a och 7 §§, till 13 § fängelseförordningen (2010:2010), samt till 7 kap. 12, 31 §§ och 10 kap. 12 §.
 • KVFS 2019:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse
 • KVFS 2012:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 10 april 2012. Kriminalvården föreskriver med stöd av 8, 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att rubriken Kvalifikationstid i 10 kap. samt 11 kap. 10 och 15 §§ ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 11 kap. 8–9, 11–14 och 16 §§ samt 15 kap. 3 § ska betecknas 11 kap. 9, 11–12, 14–15, 17–18 respektive 15 kap. 4 §, dels att 1 kap. 12 och 30–31 §§, 3 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, 11 kap. 7 §, de nya 11 kap. 9, 11–12, 14–15 och 17–18 §§, 13 kap. 1 och 6-8 §§ samt rubriken närmast före det allmänna rådet till 10 kap. 1 § tredje stycket fängelslagen (2010:610) ska ha följande lydelse dels att det ska införas 11 nya paragrafer, 10 kap. 9 a §, 11 kap. 8, 13, 16 och 19– 23 §§, 13 kap. 9 § och 15 kap. 3 § samt nya rubriker närmast före 11 kap. 8 §, 11 kap. 20–21 §§ och 15 kap. 3 § med följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 10 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) under rubriken Kvalifikationstid ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 10 kap. 1 § tredje stycket fängelselagen (2010:610), 10 kap. 3 §, 11 kap. 6 § fängelselagen (2010:610), 11 kap. 9, 11–12 och 17–18 §§, 11 kap. 8 § 1 och 12 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) samt 13 kap. 1, 4 och 6 §§ ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 1 kap. 12 §, 3 kap. 3 §, 10 kap. 1 § första stycket fängelselagen (2010:610) samt 11 kap. 20 och 22–23 §§.
 • KVFS 2011:9: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:7) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse beslutade den 19 september 2011. Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010) att punkt 2e övergångsbestämmelserna till Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2011:7) om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse ska ha följande lydelse. 2 e. Om en intagen enligt villkoren får beviljas permission var tredje månad eller permissionsperiod får han eller hon efter den 1 april 2011 beviljas permission en gång per permissionsperiod. Om den intagne som en följd av villkoren får beviljas permission varannan månad får han eller hon efter den 1 april 2011 beviljas sammanlagt tre permissioner på två permissionsperioder, dock högst två permissioner i samma period. En intagen vars permissionsgång ska inledas med tre permissioner under bevakning eller åtföljande av kriminalvårdstjänsteman följt av dagspermission på egen hand får dock beviljas fyra permissioner på två permissionsperioder.
 • KVFS 2011:7: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring av Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse (KVFS 2011:1) beslutade den 16 mars 2011. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40-41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd för fängelse (KVFS 2011:1) dels att 1 kap. 9 §, 3 kap. 2, 5 och 6 §§, 7 kap. 26 och 28 §§, 10 kap. 3 § samt 13 kap. 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse, dels att bestämmelserna om ikraftträdande ska ha följande lydelse, dels att det närmast före bestämmelserna om ikraftträdande ska föras in en rubrik med följande lydelse, dels att det i föreskrifterna ska föras in en ny paragraf, 10 kap. 6 a §, av följande lydelse samt beslutar att det allmänna rådet under 1 kap. 9 § ska utgå.
 • KVFS 2014:3: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 15 december 2014. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att 1 kap. 12 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 10 §, 8 kap. 1 a § samt 11 kap. 11 och 17 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 20 a § med följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 5 kap. 2 § fängelselagen (2010:610) ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 1 kap. 20 a §.
 • KVFS 2011:11: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse beslutade den 19 december 2011 Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) för fängelse dels att nuvarande 14 kap. 1 § ska betecknas 15 kap. 4 §, dels att rubriken till föreskrifterna, 1 kap. 2, 13 och 17 §§, 3 kap. 4, 10 och 12 §§, 5 kap. 7, 10 och 19 §§, 6 kap. 1 och 2 §§, 7 kap. 12, 28, 29 och 30 §§, 10 kap. 3 §, 13 kap. 6 §, 14 kap. samt rubriken till 10 kap. ska ha följande lydelse, dels att det ska införas ett nytt kapitel, 15 kap., tre nya paragrafer, 3 kap. 8 a §, närmast efter de allmänna råden till 3 kap. 4 § fängelselagen (2010:610), 5 kap. 14 a § och 8 kap. 11 a § samt nya rubriker närmast före det allmänna rådet till 15 kap. 3 § fängelselagen och närmast före 15 kap. 3 § av följande lydelse och beslutar dels att de allmänna råden till 3 § fängelseförordningen, 1 kap. 13, 17 och 22 §§, 3 kap. 4 § fängelselagen och 7 kap. 28 § ska ha följande lydelse, dels följande allmänna råd till 5 § fängelseförordningen, 15 kap. 3 § fängelselagen, 5 kap. 10 § samt 15 kap. 2 §.
 • KVFS 2016:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse beslutade den 19 september 2016. Kriminalvården föreskriver med stöd av 40 och 41 §§ fängelseförordningen (2010:2010) i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse dels att nuvarande 1 kap. 31 § ska upphävas, dels att 1 kap. 26, 29 och 30 §§ och 2 kap. 5 § samt underrubriken närmast före 1 kap. 30 § ska ha följande lydelse, och beslutar dels att de allmänna råden till 1 kap. 31 § ska upphöra att gälla, dels att de allmänna råden till 1 kap. 26, 27 och 29 §§ samt till 6 § första och tredje styckena fängelseförordningen (2010:2010) ska ha följande lydelse.
 • KVFS 2012:6: Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om transportverksamheten beslutade den 4 juni 2012. Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010), 30 § häktesförordningen (2010:2011) och 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården och beslutar följande allmänna råd.
 • KVFS 2016:6: Kriminalvårdens föreskrifter om dels fortsatt giltighet av Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2016:1) om försöksverksamhet med GPSövervakning vid permission och särskilda utslussningsåtgärder, dels ändring i samma föreskrifter beslutade den 12 december 2016. Kriminalvården föreskriver med stöd av 41 § fängelseförordningen (2010:2010) att Kriminalvårdens föreskrifter (KVFS 2016:1) om försöksverksamhet med GPSövervakning vid permission och särskilda utslussningsåtgärder, som gäller till och med den 31 december 2016, ska fortsätta att gälla till och med den 31 december 2017, samt att 1 § ska ha följande lydelse. 1 § Under tiden den 15 juli 2016 till och med den 31 december 2017 ska på anstalten Johannesberg, anstalten Kolmården, anstalten Västervik Norra, VO Frivården Stockholm stad, VO Stockholms län och VO Frivården Östergötland genomföras försöksverksamhet med att använda elektronisk positionsövervakning (GPSövervakning) för att kontrollera att meddelade villkor för permission enligt 10 kap. 1 § fängelselagen (2010:610) och för särskilda utslussningsåtgärder enligt 11 kap. 2-5 §§ fängelselagen (2010:610) följs.
 • KVFS 2017:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse
 • KVFS 2020:4: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse
 • KVFS 2021:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse
 • KVFS 2021:2: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse
 • KVFS 2022:4: Föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens KVFS 2022:4 föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) FARK Fängelse Utkom från trycket den om fängelse 7 oktober 2022
 • KVFS 2023:1: Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:1) om fängelse

Ändringar och övergångsbestämmelser

Fängelseförordning (2010:2010)

Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:974) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ändr. 36 §
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2012:35) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2012-03-01

Förordning (2014:1183) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ändr. 30, 34 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:115) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ändr. 35 §
Ikraftträder
2015-04-01

Förordning (2017:143) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
upph. 30 §
Ikraftträder
2017-04-01

Förordning (2019:97) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ny 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2020:230) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2020.
 2. Bestämmelserna i 13 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 april 2020.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2020-05-01

Förordning (2020:231) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2020-06-01

Förordning (2020:292) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2020-07-01

Förordning (2020:423) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 20 juni 2020.
 2. Bestämmelserna i 13 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 juni 2020.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2020-06-20

Förordning (2020:424) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2020-10-01

Förordning (2020:845) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 18 november 2020.
 2. Bestämmelserna i 13 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 oktober 2020.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2020-11-18

Förordning (2020:846) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2020:1057) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2021:2) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 4 februari 2021.
 2. Bestämmelserna i 13 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2021.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2021-02-04

Förordning (2021:3) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2021-05-01

Förordning (2021:732) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 20 juli 2021.
 2. Bestämmelserna i 13 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 maj 2021.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2021-07-20

Förordning (2021:733) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2021-10-01

Förordning (2021:1320) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2022.
 2. Bestämmelserna i 13 § i den nya lydelsen tillämpas dock för tid från och med den 8 december 2021.
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2022-01-24

Förordning (2021:1321) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2022-04-01

Förordning (2022:696) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ändr. 38 §
Ikraftträder
2022-07-01

Förordning (2022:872) om ändring i fängelseförordningen (2010:2010)

Omfattning
ändr. 39 §
Ikraftträder
2022-06-30