KVFS 2018:4

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

1

Kriminalvårdens författningssamling

Utgivare: Elisabeth Lager

KVFS

2018:4

Utkom från trycket den

16 augusti 2018

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:6) om intensivövervakning med

elektronisk kontroll;

beslutade den 4 juni 2018.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1994:1060) om inten-

sivövervakning med elektronisk kontroll i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter

och allmänna råd (KVFS 2011:6) om intensivövervakning med elektronisk kontroll

att 15 § ska ha följande lydelse.

Verkställighetsplanering

15 §

Verkställighetsplanen ska fastställas i omedelbar anslutning till att verk-

ställigheten inleds.

Verkställighetsplanen ska ändras

när det finns anledning till det.

När en ändring

innebär att en åtgärd läggs till, tas bort eller avbryts ska verkställighetsplanen fast-

ställas på nytt. Verkställighetsplanen ska också fastställas på nytt när det annars är

motiverat.

__________

Denna författning träder i kraft den 1 september 2018.

På Kriminalvårdens vägnar

NILS ÖBERG

Lennart Palmgren