KVFS 2019:8

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Per Henrik Hedbrant

KVFS

2019:8

Utkom från trycket den

3 december 2019

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:5) om verkställighet av

frivårdspåföljder

beslutade den 18 november 2019.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 6 kap.1 och 1 a §§ förordningen (1998:642)

om verkställighet av frivårdspåföljder samt 14 § förordningen (2007:1172) med

instruktion för Kriminalvården i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och

allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder1

dels att 1 a § ska införas och ha följande lydelse,

dels att 23, 24 och 30 §§ ska ha följande lydelse, samt beslutar

dels att allmänna råd till 1 a och 24 §§ ska införas och ha följande lydelse,

dels att allmänna råd till 27 § ska ha följande lydelse.

Föreskrifternas tillämpningsområde m.m.

1 a § I frågor som berör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Bedömningar som

rör barnets bästa ska ta sin utgångspunkt i det enskilda barnets situation.

1 Senaste lydelse av

23 och 24 §§ samt allmänt råd till 27 § KVFS 2011:13

30 § KVFS 2014:5

KVFS

2019:8

2

Överväganden avseende barnets bästa ska dokumenteras. I motiveringen till be-

slut ska det redogöras på vilket sätt barnets bästa har vägts in i den bedömning som

ligger till grund för beslutet.

Allmänna råd

Barnets åsikter och inställning bör tillmätas betydelse i förhållande till hans eller

hennes ålder och mognad.

För att utreda vad som är till ett barns bästa bör barnet, i de fall det bedöms

lämpligt, ges möjlighet att komma till tals och få ge sin åsikt i frågan. Om barnet

inte självt framför sina åsikter, bör hans eller hennes inställning så långt det är möj-

ligt klarläggas på annat sätt.

Journal

23 § Bestämmelser om behandling av personuppgifter inom Kriminalvårdens verk-

samhet finns i brottsdatalagen (2018:1177), lagen (2018:1699) om kriminalvårdens

behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och kriminalvårdsda-

talagen (2018:1235) med tillhörande förordningar. Bestämmelser om behandling av

personuppgifter som inte utförs i syfte att verkställa straffrättsliga påföljder finns i

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om

skydd för fysiska personer med behandling av personuppgifter och om det fria flödet

av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-

förordning) (GDPR).

Dokumentation i journal ska ske så snart som möjligt.

24 § Varje uppgift som förs in i en journal ska utformas så att den enskildes integri-

tet respekteras. Uppgifterna ska vara korrekta och sakliga.

Allmänna råd

Principerna i de författningar som nämns i 23 § om bl.a. laglighet, korrekthet, öp-

penhet och konfidentialitet bör även tillämpas på andra uppgifter än personuppgif-

ter som förs in i journalen.

Bidrag av allmänna medel

27 § En dömd får beviljas bidrag av allmänna medel för kostnader som har direkt

samband med avtjänandet av straffet, om det är skäligt med hänsyn till den dömdes

ekonomiska förhållanden och till att verkställigheten ska kunna genomföras på ett

ändamålsenligt sätt.

Bidrag för resor ska beräknas med utgångspunkt i 15 § Kriminalvårdens föreskrif-

ter och allmänna råd (KVFS 2019:1) om inledande av verkställighet av fängelsestraff

och strafftidsberäkning.

KVFS

2019:8

3

Allmänna råd

Bidrag kan utgå för t.ex. skyddskläder vid samhällstjänst eller sådan resekostnad

som kan uppstå i samband med deltagande i programverksamhet vid annat frivårds-

kontor än det där klienten är inskriven.

Övriga bestämmelser

30 § En person som förordnas som biträdande övervakare har rätt till ersättning för

uppdraget samt rätt till ersättning för kostnader med vardera 250 kr per månad. Om

den biträdande övervakarens kostnader för att fullgöra uppdraget väsentligt översti-

ger 250 kr per månad kan han eller hon få även ersättning för de överstigande kost-

naderna.

___________

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.

STEFAN STRÖMBERG

Lennart Palmgren