KVFS 2020:5

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:2) om häkte

1

Kriminalvårdens författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Caroline Oredsson

KVFS 2020:5

Utkom från trycket den

8 januari 2021.

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd

(KVFS 2011:2) om häkte

beslutade den 21 december 2020.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 29 och 30 §§ häktesförordningen

(2010:2011) samt 14 § förordningen (2007:1172) med instruktion för

Kriminalvården i fråga om Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS

2011:2) om häkte1

dels att 2 kap. 14 a § ska införas och ha följande lydelse,

dels att 1 kap. 10 §, 2 kap. 5, 6, 8, 14 och 15 §§, 6 kap. 2 § samt 8 kap. 1 och 2 §§

ska ha följande lydelse, samt beslutar

dels att allmänna råd till 2 kap. 11 § och 8 kap. 1 §häkteslagen (2010:611) ska ha

följande lydelse,

dels att allmänna råd till 8 kap. 2 § ska upphöra att gälla.

1 Senaste lydelse av

1 kap. 10 §, KVFS 2018:6

2 kap. 15 §, KVFS 2014:4

8 kap. 1 och 2 §§ samt allmänna råd till 8 kap. 1 § häkteslagen (2010:611), KVFS 2011:12

KVFS

2020:5

2

1 kap. Inledande bestämmelser

Intagning i häkte

10 § En intagen ska, i anslutning till att han eller hon tas in i häkte, informeras om

rätten att underrätta närstående enligt 3 § häktesförordningen (2010:2011). Den in-

tagne ska även, om sådan information inte redan har lämnats vid annat häkte, infor-

meras om

 de rättigheter och skyldigheter som han eller hon har,

 vilka pengar som han eller hon får ta emot, inneha och använda för inköp

av förbrukningsvaror,

 skyldigheten att medverka vid drogkontroll,

 det regelverk som i övrigt gäller för häktesvistelsen, samt

 Kriminalvårdens registrering av personuppgifter.

Vidare ska den intagne få information om lokalerna, signalanordningar och

brandskydd. En intagen ska dessutom, om det inte är obehövligt med hänsyn till

frihetsberövandets karaktär och varaktighet, informeras om häktets

 lokala rutiner,

 användning av kamerabevakning,

 sjukvårdsverksamhet, samt

 verksamhet för andlig vård (NAV).

En intagen som avtjänar fängelse ska informeras om bestämmelserna om upp-

skjuten villkorlig frigivning.

2 kap. Placering och vissa rättigheter

Sysselsättning och ersättning

5 §

Utbetalning av ersättning för sysselsättning ska ske genom att det intjänade

beloppet varje eller varannan vecka, på veckodag som Kriminalvården bestämmer,

sätts in på ett för detta ändamål särskilt konto som administreras av Kriminalvården.

6 § En intagen ska vid varje utbetalningstillfälle skriftligen informeras om stor-

leken på det intjänade beloppet och hur det har beräknats.

Förströelse

8 § En intagen ska genom Kriminalvårdens försorg ges möjlighet att köpa vissa

förbrukningsvaror.

Inköp enligt första stycket får endast ske med pengar som i enlighet med dessa

föreskrifter har satts in eller utbetalats till det konto som avses i 5 §.

KVFS

2020:5

3

Personliga tillhörigheter

Allmänna råd till 2 kap. 11 § häkteslagen (2010:611)

Med personliga tillhörigheter avses all egendom som tillhör en intagen, t.ex. kläder,

skor, pengar och försändelser. Egendom som Kriminalvården förser den intagne

med utgör inte personliga tillhörigheter. Med innehav avses att den intagne förvarar

personliga tillhörigheter i bostadsrummet eller i gemensamma utrymmen i häktet.

Med innehav avses också att den intagne förfogar över sådana pengar som anges i

14 § på konto som administreras av Kriminalvården för den intagne.

Mottagande och innehav

14 § En intagen får inte ta emot och inneha andra pengar än sådana som utbetalas

av Kriminalvården.

14 a § En intagen ska i samband med att information lämnas enligt 6 § eller häk-

tesbidrag utbetalas enligt 6 kap. 2 § informeras om saldot på de konton som admini-

streras av Kriminalvården för den intagne.

15 § En intagen får inte ta emot och inneha

 pass,

 kontanter,

 alkohol eller annat berusningsmedel,

 rökverk och tillbehör, annat än i samband med tillåten rökning, eller

 utrustning för elektronisk kommunikation eller lagring av data.

6 kap. Bidrag av allmänna medel

Allmänt ekonomiskt bidrag (häktesbidrag)

2 § En intagen får beviljas häktesbidrag med högst 100 kronor per vecka. Utbe-

talning av häktesbidrag som beviljas av Kriminalvården ska ske till det konto som

avses i 2 kap. 5 §.

8 kap. Övriga bestämmelser

Bevakningsföretag

Allmänna råd till 8 kap. 1 § häkteslagen (2010:611)

Särskilda skäl för att förordna en väktare för bevakningsuppdrag inom förvarings-

lokalen kan finnas t.ex. när en intagen behöver stå under ständig uppsikt vid

kroppsbesiktning genom användning av tulltoalett eller på grund av risk för själv-

skadande handlingar. Särskilda skäl finns dock inte när det gäller mer ordinära be-

vakningsuppgifter.

KVFS

2020:5

4

1 §

En väktare får förordnas för bevakningsuppdrag inom förvaringslokalen end-

ast när det är lämpligt av säkerhetsskäl.

2 §

Vid ett bevakningsuppdrag inom förvaringslokalen ska väktaren alltid stå un-

der ledning av kriminalvårdspersonal.

___________

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 29 januari 2021.

MARTIN HOLMGREN

Lennart Palmgren

(direktör för frivård, häkte och

anstalt)