KVFS 2022:1

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av frivårdspåföljder

Kriminalvårdens

författningssamling

ISSN 1653-6665

Utgivare: Caroline Oredsson

Kriminalvårdens föreskrifter om ändring i

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna

råd (KVFS 2011:5) om verkställighet av

frivårdspåföljder

KVFS 2022:1

FARK Frivård

Utkom från trycket den

5 april 2022

beslutade den 28 mars 2022.

Kriminalvården föreskriver med stöd av 6 kap. 1 § förordningen

(1998:642) om verkställighet av frivårdspåföljder att i 30 § beloppet 250

kr ska bytas ut mot beloppet 300 kr, samt beslutar dels att mellanrubrike n

”Villkorlig frigivning” upphävs, dels att de allmänna råden till 26 kap. 12

§ brottsbalken ska ha följande lydelse, dels att det ska införas nya

allmänna råd enligt följande och dels att de allmänna råden till

brottsbalken ska samlas under följande rubrik.

Allmänna råd till brottsbalkens bestämmelser

om övervakning efter villkorlig frigivning eller

vid skyddstillsyn

26 kap. 12 § brottsbalken 1

Behov av övervak ning

Prövningen av om övervak ning behövs för att minsk a risk en att den

dömde begår nya brott eller för att på annat sätt underlätta hans eller

hennes anpassning i samhället bör grundas på en individuell bedömning,

utifrån såväl övervak ningens hjälp- och stödfunk tion som dess

k ontrollfunktion.

26 kap. 16 § första stycket brottsbalken

Behov av en särsk ild föresk rift

Kriminalvårdens prövning av om en särsk ild föresk rift behövs för att

minsk a risk en att den som står under övervak ning begår nya brott eller

1 Senaste lydelse KVFS 2021:3

KVFS 2022:1

för att på annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i samhället,

bör grundas på en individuell bedömning, utifrån såväl föresk riftens

hjälp- och stödfunk tion som dess k ontrollfunktion.

26 kap. 16 § andra stycket 7 brottsbalken

Vistelseföresk rift

Kriminalvården bör främst använda föresk rift om vistelseort eller andra

anvisningar om på vilk a platser eller vilk a områden den dömde sk a vistas

eller inte får vistas, s.k . vistelseföresk rift, i k ontrollsyfte när det är särskilt

angeläget att hålla den dömde borta från en viss miljö.

I en vistelseföresk ift bör den plats eller det område som avses anges

specifik t och avgränsas tydligt.

Eftersom en vistelseföresk rift innebär en påtaglig insk ränkning av

den dömdes personliga frihet bör den användas restrik tivt och med

beak tande av proportionalitetsprincipen på det sätt som framgår av 26

k ap. 14 a § brottsbalk en. Särsk ilt restrik tiv bör tillämpningen vara vid en

föresk rift om sk yldighet att vistas på viss plats eller inom ett visst område.

26 kap. 17 § brottsbalken

Elek tronisk övervakning

Om det finns ett behov av vistelseföresk rift, finns det i normalfallet också

ett behov av elek tronisk övervakning för att k ontrollera att föresk riften

följs.

Ett beslut om elek tronisk övervakning bör dock alltid grundas på en

individuell bedömning av behovet och med beak tande av proportio nali-

tetsprincipen på det sätt som framgår av 26 k ap. 14 a § brottsbalk en.

Allmänna råd till 2 kap. 5 § förordningen ( 1998:642 ) om verkställighet

av frivårdspåföljder

Det kan normalt anses obehövligt att pröva och fatta beslut i fråga om

övervakning enligt 2 kap. 5 § frivårdsförordningen

-

om vård enligt sådan behandlingsplan som avses i 28 k ap . 6 b §

pågår, eller

-

om beslut att den dömde sk a omhändertas med stöd av 28 k ap.

11 § brottsbalk en meddelats men ännu inte verk ställts.

30 §2En person som förordnas som biträdande övervakare har rätt

till ersättning för uppdraget samt rätt till ersättning för kostnader med

vardera 300 kr per månad. Om den biträdande övervakarens kostnader för

att fullgöra uppdraget väsentligt överstiger 300 kr per månad kan han eller

hon även få ersättning för de överstigande kostnaderna.

2 Senaste lydelse KVFS 2021:3.

Denna författning träder i kraft den 1 maj 2022.

På Kriminalvårdens vägnar

MARTIN HOLMGREN

Caroline Oredsson

(Rättsavdelningen)