KVVFS 1990:3

Föreskrifter om upphävande av föreskrifterna om marknadsanpassad

Kriminalvårdsverkets författningssamling

ISSN 0347-2612

Föreskrifter

om upphävande av föreskrifterna om marknadsanpassad

arbetsersättning till intagna i kriminalvårdsanstalterna

Skogome, Tillberga och Vångdalen, (KVVFS 1986:26);

beslutade den 17 april 1990.

Med stöd av 43 & kungörelsen (1974248) med vissa föresln'ifter rörande tillämpningai av

lagen ( 1974:203 ) om kriminalvård i anstalt. upphäver ln'iminalvårdsstyrelsen harmed föreskrif-

terna om marknadsanpassad urusel-sanning till inmgna i kriminalvårdsanstaltema Skogome.

Tillberga och Vångdalen.

För anstalterna Skogome Od! Tillberga gäller sedan den 1 december 1987 KWFS 1987z4.

Dessaiöreshifleruäderikraftdenljuli 1990.

PER-ERIK LUNDH

__ Arne Thömesjö

Tryckt för HANDBOK FÖR KRJMINALVÅRDEN 1990-05-30

KVVFS

19903

E:](T