LIFS 2018:1

Lotteriinspektionens föreskrifter om ansökan om licens

1

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Lotteriinspektionens föreskrifter om ansökan om

licens;

beslutade den 25 juli 2018.

Lotteriinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 16 kap. 2 § spelförord-

ningen (2018:1475).

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter gäller för den som ansöker om

1. licens att tillhandahålla spel enligt 5–10 kap.spellagen (2018:1138),

2. godkännande av internationellt samarbete enligt 11 kap. 1 § spellagen,

och

3. tillstånd att inneha penning-, värde- och varuspelsautomater enligt

11 kap. 7 § spellagen.

Uttryck i föreskrifterna

2 §

De uttryck och benämningar som används i föreskrifterna har samma

betydelse som i spellagen (2018:1138) och spelförordningen (2018:1475).

Ansökan om licens och tillstånd

3 §

En ansökan om licens för spel enligt 5–10 kap.spellagen (2018:1138)

och ansökan om internationellt samarbete enligt 11 kap. 1 § spellagen ska ut-

formas i enlighet med de blanketter som Spelinspektionen tillhandahåller

och ska utöver vad som framgår av bilagorna 1

6 också innehålla uppgifter

1. om sökanden, sökandens ledning, styrelse och representant som behövs

för att pröva sökandens lämplighet enligt 4 kap.spellagen,

2. om verksamheten, verksamhetens personal och personalens kompeten-

ser som behövs för att kunna pröva en ansökan om licens för att tillhanda-

hålla spel enligt 4 kap.spellagen,

3. för att pröva att spelverksamheten är lämplig ur allmän synpunkt samt

kommer att bedrivas på ett sunt och säkert sätt, och

4. om sökandens spelombud.

1

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september

2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande

föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

LIFS 2018:1

Utkom från trycket

den 8 augusti 2018

2

LIFS 2018:1

Handlingar som ska bifogas för fysiska personer som omfattas av pröv-

ningen enligt 4 kap.spellagen ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex

månader vid ansökningstillfället.

4 §

En ansökan om tillstånd enligt 11 kap. 7 § spellagen (2018:1138) ska

utformas i enlighet med de blanketter som Spelinspektionen tillhandahåller

och ska utöver vad som framgår av bilaga 7 också innehålla uppgifter

1. om sökanden, sökandens ledning och styrelse som behövs för att pröva

sökandens lämplighet enligt 4 kap.spellagen, och

2. om verksamheten, verksamhetens personal och personalens kompeten-

ser som behövs för att kunna pröva en ansökan om licens för att inneha

penning-, värde- och varuspelsautomater enligt 4 kap.spellagen.

Handlingar som ska bifogas för fysiska personer som omfattas av pröv-

ningen enligt 4 kap.spellagen ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex

månader vid ansökningstillfället.

5 §

Om sökanden inte är folkbokförd eller etablerad i Sverige ska motsva-

rande handlingar enligt 3–4 §§ från det land där sökanden är folkbokförd

eller etablerad bifogas.

I de fall kopia på begärd handling lämnas in ska kopian vara vidimerad.

Kopia på originalhandlingen ska skickas in tillsammans med en översätt-

ning till svenska.

6 §

Spelinspektionen kan, om det anses nödvändigt för prövningen av an-

sökan, begära in andra handlingar än de som anges i 3–5 §§.

Spelinspektionen kan besluta om undantag från att lämna viss handling

enligt 3 eller 4 §§, om kraven på informationen inte kan anses stå i propor-

tion till den nytta Spelinspektionen kan ha av informationen vid prövningen

eller om kraven inte kan anses vara anpassade till det spel som ansökan av-

ser.

1. Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2019.

2. Föreskrifterna tillämpas även på ansökningar om licens som lämnas in

till Lotteriinspektionen efter den 1 augusti 2018 och som avser tid efter den

1 januari 2019.

På Lotteriinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr

3

LIFS 2018:1

Bilaga 1

Ansökan om licens att tillhandahålla kasinospel på kasino, spel

på värdeautomater och lotterier enligt 5 kap. spellagen

( 2018:1138 )

1. Följande handlingar ska bifogas ansökan

a. spelkonceptbeskrivning

b. affärsplan

c. bolagsordning

d. beskrivning av ägarstruktur/koncernstruktur

e. beskrivning av verksamheten

f. beskrivning av hantering av personuppgifter

g. ekonomiska handlingar

h. årsredovisning inklusive revisionsberättelse för de senast fem avslutade

verksamhetsåren

i.

ekonomisk prognos för sökt licenstid med antaganden och kommentarer

från ledningen

j.

finansieringsplan

k. skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag från Kronofogdemyndigheten

l.

utdrag ur skattekonto från Skatteverket

m. registreringsbevis

n. dom och myndighetsbeslut från andra myndigheter än Lotteriinspektio-

nen/Spelinspektionen i ärenden där sökanden varit part och som rör spel-

verksamhet

2. För fysiska personer som omfattas av prövningen enligt 4 kap.

spellagen (2018:1138) ska även följande handlingar bifogas

a. personbevis eller vidimerad kopia av identitetshandling

b. konkursfrihetsbevis från Bolagsverket

c. bevis från Bolagsverket att näringsförbud inte föreligger

d. förvaltarfrihetsbevis

e. förteckning över sysselsättning som har betydelse för ansökan om licens

f. belastningsregister för personer som inte är folkbokförda i Sverige och

för personer som varit folkbokförda i annat land utöver Sverige

g. skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag från Kronofogdemyndigheten eller

motsvarande från de länder personen bott de senaste fem åren

h. utdrag ur skattekonto från Skatteverket

3. Vid ansökan om licens att tillhandahålla spel på

värdeautomater placerade på en restaurang enligt 5 kap. 7 §

spellagen (2018:1138) ska utöver 1–2 följande handlingar bifogas

För det fall handlingarna 1–2 redan finns i ett ärende där Spelinspektionen

beviljat licens, kan sökanden hänvisa till det underlaget vid ansökan om

licens för att tillhandahålla spel på värdeautomater.

4

LIFS 2018:1

a. serveringstillstånd enligt 8 kap. 14 § alkohollagen (2010:1622)

b. den del av serveringstillståndet eller villkorsbilagan till serveringstill-

ståndet där serveringsutrymmet beskrivs alt. är inritad

c. handling som visar omsättningen av restaurangverksamheten samt spel-

netto för värdeautomatspelet, för en sammanhängande period om högst

tolv månader

d. handlingar som visar att tekniska krav för spelverksamheten är uppfyllda

underlag för utförd kontroll, provning och certifiering enligt 16 kap.

3 § spellagen

underlag som visar de utvärderingsmetoder som använts i kontroll-,

provnings- och certifieringsprocesserna

underlag som visar att det ackrediterade organet uppfyller kraven i

3 kap. Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tek-

niska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera,

prova och certifiera spelverksamhet (LIFS 2018:8)

4. Vid ansökan om licens att tillhandahålla spel på

värdeautomater i samband med bingo enligt 5 kap. 7 § spellagen

( 2018:1138 ) ska utöver 1–2 följande handlingar bifogas

För det fall handlingarna 1–2 redan finns i ett ärende där Spelinspektionen

beviljat licens, kan sökanden hänvisa till det underlaget vid ansökan om

licens för att tillhandahålla spel på värdeautomater.

a. bingotillstånd som har utfärdats av annan än Lotteriinspektionen

b. ritning/skiss över lokalen där bingospel får tillhandahållas

c. handling som visar den andel av värdeautomatspelet som ska tillfalla

bingoarrangören enligt gällande avtal med sökanden (täckningsbidrag)

samt avkastningen på bingospelet, för en sammanhängande period om

högst tolv månader

d. handlingar som visar att tekniska krav för spelverksamheten är uppfyllda

underlag för utförd kontroll, provning och certifiering enligt 16 kap.

3 § spellagen

underlag som visar de utvärderingsmetoder som använts i kontroll-,

provnings- och certifieringsprocesserna

underlag som visar att det ackrediterade organet uppfyller kraven i

3 kap. Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tek-

niska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera,

prova och certifiera spelverksamhet (LIFS 2018:8)

5. Vid ansökan om licens att tillhandahålla lotteri enligt 5 kap.

1 § spellagen (2018:1138) ska utöver 1–2 följande handlingar

bifogas

a. handlingar som visar att tekniska krav för spelverksamheten är uppfyllda

underlag för utförd kontroll, provning och certifiering enligt 16 kap.

3 § spellagen

underlag som visar de utvärderingsmetoder som använts i kontroll-,

provnings- och certifieringsprocesserna

5

LIFS 2018:1

underlag som visar att det ackrediterade organet uppfyller kraven i

3 kap. Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tek-

niska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera,

prova och certifiera spelverksamhet (LIFS 2018:8)

6

LIFS 2018:1

Bilaga 2

Ansökan om licens att tillhandahålla spel för allmännyttiga

ändamål enligt 6 kap. spellagen (2018:1138)

1. Följande handlingar ska bifogas ansökan

a. spelkonceptbeskrivning inklusive

beräkning av lotteriets avkastning

beskrivning av hur avkastningen kommer att fördelas

beskrivning av hur vinstandel eller vinstplan kommuniceras med spe-

larna

b. kopia av antagna stadgar

c. kopia av protokoll där det framgår beslut om att ansöka om att tillhanda-

hålla spel för allmännyttigt ändamål

d. kopia av protokoll som visar styrelsens sammansättning vid tidpunkten

för ansökan

e. en beskrivning av den del av sökandens verksamhet som rör spelverk-

samheten

f. beskrivning av hantering av personuppgifter

g. ekonomiska handlingar

årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse och revisionsberät-

telse för de senast fem avslutade verksamhetsåren eller för den tid

som sökanden bedrivit verksamhet om den understiger fem år alter-

nativt årsbokslut för de senaste fem åren eller för den tid som sökan-

den bedrivit verksamhet om den understiger fem år

ekonomisk prognos för sökt licenstid med antaganden och kommen-

tarer från ledningen

finansieringsplan

h. handlingar som visar att tekniska krav för spelverksamheten är uppfyllda

underlag för utförd kontroll, provning och certifiering enligt 16 kap.

3 § spellagen

underlag som visar de utvärderingsmetoder som använts i kontroll-,

provnings- och certifieringsprocesserna

underlag som visar att det ackrediterade organet uppfyller kraven i

3 kap. Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tek-

niska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera,

prova och certifiera spelverksamhet (LIFS 2018:8)

i.

skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag från Kronofogdemyndigheten eller

motsvarande från de länder sökanden varit etablerad i de senaste fem

åren

j.

utdrag ur skattekonto från Skatteverket

k. tidigare eller nuvarande licens/tillstånd om det är utfärdat i annat land än

Sverige

l.

avslag på ansökan om licens/tillstånd till spel i annat land än Sverige

m. återkallelse av licens/tillstånd i annat land än Sverige

n. dom och myndighetsbeslut från andra myndigheter än Lotteriinspektio-

nen/Spelinspektionen i ärenden där sökanden varit part och som rör spel-

verksamhet

7

LIFS 2018:1

2. För fysiska personer som omfattas av prövningen enligt 4 kap.

spellagen (2018:1138) ska även följande handlingar bifogas

a. personbevis eller vidimerad kopia av identitetshandling

b. konkursfrihetsbevis från Bolagsverket

c. bevis från Bolagsverket att näringsförbud inte föreligger

d. förvaltarfrihetsbevis

e. förteckning över sysselsättning som har betydelse för ansökan om licens

f. belastningsregister eller motsvarande för personer som inte är folkbok-

förda i Sverige och för personer som varit folkbokförda i annat land ut-

över Sverige

g. skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag från Kronofogdemyndigheten eller

motsvarande från de länder sökanden varit etablerad i de senaste fem

åren

h. utdrag ur skattekonto från Skatteverket

3. Följande handlingar ska bifogas en ansökan om licens för

lokalt poolspel enligt 6 kap. 8 § spellagen (2018:1138)

a. spelkonceptbeskrivning

b. kopia på antagna stadgar

c. kopia på protokoll där det framgår beslut om att ansöka om att tillhanda-

hålla spel för allmännyttigt ändamål

d. kopia på protokoll som visar styrelsens sammansättning vid tidpunkten

för ansökan

e. årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse eller årsbokslut för det

senast verksamhetsåret

8

LIFS 2018:1

Bilaga 3

Ansökan om licens att tillhandahålla kommersiellt onlinespel

och vadhållning enligt 7 och 8 kap. spellagen (2018:1138)

1. Följande handlingar ska bifogas ansökan

a. spelkonceptbeskrivning

b. affärsplan

c. beskrivning av ägarstruktur/koncernstruktur

d. beskrivning av verksamheten

e. beskrivning av hantering av personuppgifter

f. ekonomiska handlingar

årsredovisning och revisionsberättelse för de senast fem avslutade

verksamhetsåren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet

om den understiger fem år alternativt årsbokslut för de senaste fem

åren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet om den

understiger fem år, alternativt kapitalgarantidokument för det fall

sökanden är nystartad

ekonomisk prognos för sökt licenstid med antaganden och kommen-

tarer från ledningen

finansieringsplan

g. handlingar som visar att tekniska krav för spelverksamheten är uppfyllda

underlag för utförd kontroll, provning och certifiering enligt 16 kap.

3 § spellagen

underlag som visar de utvärderingsmetoder som använts i kontroll-,

provnings- och certifieringsprocesserna

underlag som visar att det ackrediterade organet uppfyller kraven i

3 kap. Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tek-

niska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera,

prova och certifiera spelverksamhet (LIFS 2018:8)

h. skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag från Kronofogdemyndigheten eller

motsvarande handling från de länder sökanden varit etablerad i de

senaste fem åren

i.

utdrag ur skattekonto från Skatteverket

j.

tidigare eller nuvarande licens/tillstånd om det är utfärdat i annat land än

Sverige

k. avslag på ansökan om licens/tillstånd till spel i annat land än Sverige

l.

återkallelse av licens/tillstånd i annat land än Sverige

m. dom och myndighetsbeslut från andra myndigheter än Lotteriinspektio-

nen/Spelinspektionen i ärenden där sökanden varit part och som rör spel-

verksamhet

2. För fysiska personer som omfattas av lämplighetsprövningen

enligt 4 kap. spellagen (2018:1138) ska även följande handlingar

bifogas

a. personbevis eller vidimerad kopia av identitetshandling

b. konkursfrihetsbevis från Bolagsverket

9

LIFS 2018:1

c. bevis från Bolagsverket att näringsförbud inte föreligger

d. förvaltarfrihetsbevis

e. förteckning över sysselsättning som har betydelse för ansökan om licens

f. belastningsregister eller motsvarande för personer som inte är folkbok-

förda i Sverige och för personer som varit folkbokförda i annat land ut-

över Sverige

g. skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag från Kronofogdemyndigheten eller

motsvarande handling från de länder sökanden varit etablerad i de

senaste fem åren

h. utdrag ur skattekonto från Skatteverket

3. För en juridisk person ska även följande handlingar bifogas

a. registreringsbevis eller motsvarande

b. bolagsordning eller motsvarande

c. fullmakt för en representant

4. För en juridisk person som är kvalificerad ägare enligt 4 kap.

3 § spellagen (2018:1138) ska även följande handlingar bifogas

a. registreringsbevis eller motsvarande

b. ekonomiska handlingar

årsredovisning och revisionsberättelse för det senaste avslutade verk-

samhetsåret, alternativt kapitalgarantidokument för det fall verksam-

heten är nystartad

c. tidigare eller nuvarande licens/tillstånd om det är utfärdat i annat land än

Sverige

d. avslag på ansökan om licens/tillstånd till spel i annat land än Sverige

e. återkallelse av licens/tillstånd i annat land än Sverige

f. dom och myndighetsbeslut från andra myndigheter än Lotteriinspektio-

nen/Spelinspektionen i ärenden där den kvalificerade ägaren varit part

och som rör spelverksamhet

10

LIFS 2018:1

Bilaga 4

Ansökan om licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt

spel enligt 9 kap. spellagen (2018:1138)

1. Följande handlingar ska bifogas ansökan

a. spelkonceptbeskrivning

b. affärsplan

c. beskrivning av ägarstruktur/koncernstruktur

d. beskrivning av verksamheten

e. beskrivning av hantering av personuppgifter

f. ekonomiska handlingar

årsredovisning och revisionsberättelse för de senast fem avslutade

verksamhetsåren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet

om den understiger fem år alternativt årsbokslut för de senaste fem

åren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet om den

understiger fem år, alternativt kapitalgarantidokument för det fall

verksamheten är nystartad

ekonomisk prognos för sökt licenstid med antaganden och kommen-

tarer från ledningen

finansieringsplan

g. skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag från Kronofogdemyndigheten eller

motsvarande handling från de länder sökanden varit etablerad i de

senaste fem åren

h. utdrag ur skattekonto från Skatteverket

i.

tidigare eller nuvarande licens/tillstånd om det är utfärdat i annat land än

Sverige

j.

avslag på ansökan om licens/tillstånd till spel i annat land än Sverige

k. återkallelse av licens/tillstånd i annat land än Sverige

l.

dom och myndighetsbeslut från andra myndigheter än Lotteriinspektio-

nen/Spelinspektionen i ärenden där sökanden varit part och som rör spel-

verksamhet

2. För fysiska personer som omfattas av lämplighetsprövningen

enligt 4 kap. spellagen (2018:1138) ska även följande handlingar

bifogas

a. personbevis eller vidimerad kopia av identitetshandling

b. konkursfrihetsbevis från Bolagsverket

c. bevis från Bolagsverket att näringsförbud inte föreligger

d. förvaltarfrihetsbevis

e. förteckning över sysselsättning under de senaste tio åren

f. belastningsregister eller motsvarande för personer som inte är folkbok-

förda i Sverige och för personer som varit folkbokförda i annat land ut-

över Sverige

11

LIFS 2018:1

g. skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag från Kronofogdemyndigheten eller

motsvarande handling från de länder sökanden varit etablerad i de

senaste fem åren

h. utdrag ur skattekonto från Skatteverket

3. För en juridisk person ska även följande handlingar bifogas

a. registreringsbevis eller motsvarande

b. bolagsordning eller motsvarande

c. fullmakt för en representant

4. För en juridisk person som är en kvalificerad ägare enligt

4 kap. 3 § spellagen (2018:1138) ska även följande handlingar

bifogas

a. registreringsbevis eller motsvarande

b. ekonomiska handlingar

årsredovisning och revisionsberättelse för det senaste avslutade verk-

samhetsåret, alternativt kapitalgarantidokument för det fall verksam-

heten är nystartad

c. tidigare eller nuvarande licens/tillstånd om det är utfärdat i annat land än

Sverige

d. avslag på ansökan om licens/tillstånd till spel i annat land än Sverige

e. återkallelse av licens/tillstånd i annat land än Sverige

f. dom och myndighetsbeslut från andra myndigheter än Lotteriinspektio-

nen/Spelinspektionen i ärenden där den kvalificerade ägaren varit part

och som rör spelverksamhet

5. Vid en ansökan om licens för kasinospel enligt 9 kap. 2 §

spellagen (2018:1138) ska utöver 1–4 följande handlingar bifogas

a. tillstånd från Polismyndigheten till offentlig nöjestillställning inom en

nöjespark eller liknande anläggning eller

b. serveringstillstånd eller en motivering om varför spelet utan olägenhet

kan tillhandahållas i samband med verksamheten

6. Till en ansökan om licens för varuspelsautomater enligt 9 kap.

3 § ( 2018:1138 ) ska utöver 1–4 med undantag av ekonomisk

prognos och finansieringsplan följande handlingar bifogas

a. tillstånd från Polismyndigheten till offentlig tillställning i form av tivoli

eller liknande, som inte är ambulerande, och

b. en närmare beskrivning av spelplatsen såsom antalet och typen av nöjes-

attraktioner, eller

c. en beskrivning av det ambulerande tivolit, och

d. öppettider för säsong eller preliminär resplan för ambulerande tivoli

12

LIFS 2018:1

Bilaga 5

Ansökan om licens att tillhandahålla spel på fartyg i

internationell trafik enligt 10 kap. spellagen (2018:1138)

1. Följande handlingar ska bifogas ansökan

a. spelkonceptbeskrivning

b. affärsplan

c. beskrivning av ägarstruktur/koncernstruktur

d. beskrivning av verksamheten

e. beskrivning av hantering av personuppgifter

f. ekonomiska handlingar

årsredovisning och revisionsberättelse för de senast fem avslutade

verksamhetsåren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet

om den understiger fem år alternativt årsbokslut för de senaste fem

åren, eller för den tid som sökanden bedrivit verksamhet om den

understiger fem år, alternativt kapitalgarantidokument för det fall

verksamheten är nystartad

g. skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag från Kronofogdemyndigheten eller

motsvarande handling från de länder sökanden varit etablerad i de

senaste fem åren

h. utdrag ur skattekonto från Skatteverket

i.

tidigare eller nuvarande licens/tillstånd om det är utfärdat i annat land än

Sverige

j.

avslag på ansökan om licens/tillstånd till spel i annat land än Sverige

k. återkallelse av licens/tillstånd i annat land än Sverige

l.

dom och myndighetsbeslut från andra myndigheter än Lotteriinspektio-

nen/Spelinspektionen i ärenden där sökanden varit part och som rör spel-

verksamhet

2. För fysiska personer som omfattas av lämplighetsprövningen

enligt 4 kap. spellagen (2018:1138) ska även följande handlingar

bifogas

a. personbevis eller vidimerad kopia av identitetshandling

b. konkursfrihetsbevis från Bolagsverket

c. bevis från Bolagsverket att näringsförbud inte föreligger

d. förvaltarfrihetsbevis

e. förteckning över sysselsättning som har betydelse för ansökan om licens

f. belastningsregister eller motsvarande för personer som inte är folkbok-

förda i Sverige och för personer som varit folkbokförda i annat land ut-

över Sverige

g. skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag från Kronofogdemyndigheten eller

motsvarande handling från de länder personen bott i de senaste fem åren

h. utdrag ur skattekonto från Skatteverket

13

LIFS 2018:1

3. För en juridisk person ska även följande handlingar bifogas

a. registreringsbevis eller motsvarande

b. bolagsordning eller motsvarande

c. fullmakt för en representant

4. För en juridisk person som är en kvalificerad ägare enligt

4 kap. 3 § spellagen (2018:1138) ska följande handlingar bifogas

a. registreringsbevis

b. ekonomiska handlingar

årsredovisning och revisionsberättelse för det senaste avslutade verk-

samhetsåret, alternativt kapitalgarantidokument för det fall verksam-

heten är nystartad

c. tidigare eller nuvarande licens/tillstånd om det är utfärdat i annat land än

Sverige

d. avslag på ansökan om licens/tillstånd till spel i annat land än Sverige

e. återkallelse av licens/tillstånd i annat land än Sverige

f. dom och myndighetsbeslut från andra myndigheter än Lotteriinspektio-

nen/Spelinspektionen i ärenden där den kvalificerade ägaren varit part

och som rör spelverksamhet

14

LIFS 2018:1

Bilaga 6

Följande handlingar ska bifogas till ansökan om licens avseende

den som sökanden anger som representant enligt 4 kap. 4 §

spellagen (2018:1138)

a. personbevis eller vidimerad kopia av identitetshandling

b. fullmakt enligt 4 kap. 5 § spellagen

c. konkursfrihetsbevis från Bolagsverket

d. bevis från Bolagsverket att näringsförbud inte föreligger

e. förvaltarfrihetsbevis

f. förteckning över sysselsättning som har betydelse för ansökan

g. utdrag från Polismyndighetens belastningsregister och motsvarande från

de länder sökanden bott i

h. skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag från Kronofogdemyndigheten eller

motsvarande handling från de länder personen bott i de senaste fem åren

i.

utdrag ur skattekonto från Skatteverket

j.

tidigare eller nuvarande licens/tillstånd om det är utfärdat i annat land än

Sverige

k. avslag på ansökan om licens/tillstånd till spel i annat land än Sverige

l.

återkallelse av licens/tillstånd i annat land än Sverige

m. dom och myndighetsbeslut från andra myndigheter än Lotteriinspektio-

nen/Spelinspektionen i ärenden där representanten varit part och som rör

spelverksamhet

15

LIFS 2018:1

Bilaga 7

Ansökan om tillstånd att inneha penning-, värde- och

varuspelsautomater enligt 11 kap. 7 8 §§ spellagen (2018:1138)

1. Följande handlingar bifogas ansökan

a. beskrivning av ägarstruktur/koncernstruktur av verksamheten

b. beskrivning av hantering av personuppgifter

c. skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag från Kronofogdemyndigheten eller

motsvarande handling från de länder sökanden varit etablerad i de

senaste fem åren

d. utdrag ur skattekonto från Skatteverket

e. dom och myndighetsbeslut från andra myndigheter än Lotteriinspektio-

nen/Spelinspektionen i ärenden där sökanden varit part och som rör spel-

verksamhet

2. För fysiska personer ska även följande handlingar bifogas

ansökan

a. personbevis eller vidimerad kopia av identitetshandling

b. konkursfrihetsbevis från Bolagsverket

c. bevis från Bolagsverket att näringsförbud inte föreligger

d. förvaltarfrihetsbevis

e. förteckning över sysselsättning som har betydelse för ansökan om till-

stånd belastningsregister eller motsvarande för personer som inte är folk-

bokförda i Sverige och för personer som varit folkbokförda i annat land

utöver Sverige

3. För en juridisk person ska även följande bifogas ansökan

a. registreringsbevis eller motsvarande

b. bolagsordning eller motsvarande

4. För en juridisk person som är en kvalificerad ägare enligt

4 kap. 3 § spellagen (2018:1138) ska även följande bifogas

ansökan

a. registreringsbevis eller motsvarande

b. skuldfrihetsintyg eller skuldutdrag från Kronofogdemyndigheten eller

motsvarande handling från de länder personen bott i de senaste fem åren

c. utdrag ur skattekonto från Skatteverket

d. dom och myndighetsbeslut från andra myndigheter än Lotteriinspektio-

nen/Spelinspektionen i ärenden där den kvalificerade ägaren varit part

och som rör spelverksamhet

16

LIFS 2018:1

Elanders Sverige AB, 2018

Bilaga 8

Vid ansökan om godkännande av internationellt samarbete

enligt 11 kap. 1 § spellagen (2018:1138) ska följande handlingar

bifogas

a. samarbetsavtal om internationellt samarbetet som licenshavaren ingått

med samarbetspartnern

b. samarbetspartnerns tillstånd eller motsvarande att bedriva det avsedda

spelet

c. samarbetspartnerns tillstånd eller motsvarande att samarbeta internatio-

nellt

d. spelkonceptbeskrivning av det spel som samarbetsavtalet avser

e. spelregler för det spel som samarbetet omfattar