LIFS 2018:6

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om landbaserat kommersiellt spel

1

Lotteriinspektionens författningssamling

Utgivare: Johan Röhr, Lotteriinspektionen, Box 199, 645 23 Strängnäs.

ISSN

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd

om landbaserat kommersiellt spel;

beslutade den 25 juli 2018.

Lotteriinspektionen föreskriver följande med stöd av 16 kap. 3 §, 10 § 1 och

11 § 1–2 spelförordningen (2018:1475) och beslutar följande allmänna råd.

Tillämpningsområde

1 §

Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för den som har licens att

tillhandahålla spel enligt 9 kap.spellagen (2018:1138).

Uttryck i föreskrifterna

2 §

De uttryck och benämningar som används i föreskrifterna har samma

betydelse som i spellagen (2018:1138) och spelförordningen (2018:1475).

Spelets bedrivande

Kasinospel

3 §

Om kasinospel tillhandahålls där det finns ett serveringstillstånd enligt

alkohollagen (2010:1622) ska spelbordet vara placerat inom det avgränsade

utrymme som serveringstillståndet avser.

Spel enligt första stycket får endast tillhandahållas under den tid serve-

ringstillståndet gäller.

4 §

God ordning ska råda på spelplatsen för kasinospel.

Varuspelsautomater

5 §

Varuspelsautomater ska placeras så att licenshavaren har god uppsikt

över dem.

6 §

Tillstånd till offentlig nöjestillställning som utfärdas under licensperio-

den ska skickas in till Spelinspektionen utan dröjsmål och innan spel på

varuspelsautomater enligt 9 kap. 3 § spellagen (2018:1138) får tillhandahål-

las.

LIFS 2018:6

Utkom från trycket

den 8 augusti 2018

2

LIFS 2018:6

Information till personal på spelplatser för kasinospel och

varuspelsautomater

7 §

Personal på spelplatser för kasinospel och varuspelsautomater ska ha

kännedom om relevanta delar av spellagen (2018:1138), spelförordningen

(2018:1475), föreskrifter, allmänna råd och villkor som gäller för aktuellt

spel samt licenshavarens interna rutiner och riktlinjer som är relevanta för

spelplatsen.

Allmänt råd:

Relevanta delar av spellagen, förordning och föreskrifter kan

t.ex. vara att en spelare måste vara 18 år för att få spela, att det

är förbjudet att lämna kredit för spel, var en spelare kan få in-

formation och hjälp med självtest, självavstängning och andra

problem kopplade till sitt spelande

Information till spelaren

8 §

Följande information ska utöver vad som framgår av 14 kap. 1 § spel-

lagen (2018:1138) hållas lättillgänglig för spelare där licenshavaren erbjuder

spel

1. licenshavarens namn, telefonnummer och e-postadress,

2. licenstid,

3. vilka risker som kan vara förknippade med spel om pengar,

4. kontaktuppgifter till en från spelverksamheten oberoende hjälplinje för

spelproblem som kan erbjuda hjälp utifrån svenska förhållanden,

5. att Spelinspektionen är licens- och tillsynsmyndighet, och

6. insats eller motsvarande för aktuellt spel.

Ges vinsten inte ut omedelbart ska spelaren även ges information om tid

och sätt för vinstutlämning samt om sista vinstutlämningsdag.

Den som har licens till varuspelsautomater enligt 9 kap. 3 § spellagen be-

höver inte i anslutning till varuspelsautomaterna lämna information enligt

första stycket 3–5.

Allmänt råd:

En oberoende hjälplinje kan t.ex. vara Stödlinjen.

Avvikelser och incidenter

9 §

Avvikelser som påverkat kasinospel och övriga incidenter som är av

betydelse ska dokumenteras och kunna redovisas för Spelinspektionen på

begäran.

1. Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2019.

2. Föreskrifterna tillämpas även på ansökningar om licens som lämnas in

till Lotteriinspektionen efter den 1 augusti 2018 och som avser tid efter den

1 januari 2019.

3

LIFS 2018:6

På Lotteriinspektionens vägnar

CAMILLA ROSENBERG

Johan Röhr

Elanders Sverige AB, 2018