LMFS 2009:1

Lantmäteriets föreskrifter om betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Sten Bertram

beslutade den 19 februari 2009

Lantmäteriet meddelar med stöd av 19 § förordningen (1984:406) om

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter och 22 § inskrivningsförord-

ningen (2000:309) följande föreskrifter

.

Stämpelskatt enligt 17 § första stycket förordningen (1984:406) om

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska erläggas mot faktura.

Innan stämpelskatt enligt 1 § och expeditionsavgift enligt 21 §

inskrivningsförordningen (2000:309) betalats får andra handlingar än

pantbrev lämnas ut.

Lantmäteriet kan efter ansökan besluta att sökande får erlägga

stämpelskatt enligt 1 § via autogiro. Om sådant beslut fattats får även

pantbrev lämnas ut innan stämpelskatten och expeditionsavgift enligt

21 § inskrivningsförordningen (2000:309) betalats.

Den som medgivits rätt att erlägga stämpelskatt via autogiro kan av

Lantmäteriet avstängas från sådan betalning om anvisat konto, efter två

skriftliga påminnelser, saknar täckning.

_____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2009. Vid ikraftträdandet

upphör LMVFS 2003:1 att gälla.

Hans Sandebring

Bengt Kjellson

LMFS 2009:1

Utkom från trycket

den 23 februari 2009

Lantmäteriets föreskrifter om betalning av

stämpelskatt och expeditionsavgift