Förordning (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:406 i lydelse enligt SFS 2011:63
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller i fråga om skatt enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Beteckningar i förordningen har samma innebörd som i den lagen.

2 §  Det som föreskrivs om dagboken över inskrivningsärenden i denna förordning ska i fråga om inskrivningsmyndigheten enligt 19 kap. 3 § jordabalken i stället avse ärenderegistret enligt 19 kap. 8 § samma balk. Förordning (2011:63).

3 § Har upphävts genom förordning (2005:158).

Fastställande av skatt m.m.

4 §  Det fastställda skattebeloppet antecknas på expeditionen i ärendet eller på annan handling som tillhandahålls ingivaren i ärendet.

[S2]Om både skatt och expeditionsavgift tas ut i ett ärende anges även summan av beloppen. Förordning (1994:602).

5 §  I dagboken över inskrivningsärenden antecknas det värde som ligger till grund för fastställande av stämpelskatten och den fastställda skattens belopp.

[S2]Om en inskrivningsmyndighet efter omprövning fastställer skatten till ett annat belopp, antecknas detta i dagboken.

[S3]Om en inskrivningsmyndighets beslut i ett skatteärende överklagas, antecknas i dagboken den dag då överklagandet kommer in. Fastställer en domstol skatten till ett annat belopp än inskrivningsmyndigheten, antecknas detta i dagboken. Förordning (2008:172).

Återvinning m.m.

6 §  Inskrivningsmyndigheten skall föra en särskild förteckning i två exemplar över ärenden om återvinning av stämpelskatt. Ärendena tas upp i förteckningen efter hand som de kommer in och numreras i löpande följd för kalenderår. För varje ärende hänvisas i förteckningen till det ärende i vilket skatten har fastställts.

[S2]I förteckningen antecknas beslut i återvinningsärenden med angivande av dagen för besluten. Innebär ett beslut bifall till en ansökning, skall detta antecknas tillsammans med beloppet. Skälen för beslutet anges genom hänvisning till lagrum som har tillämpats. Innebär beslutet att ansökningen avslås, skall beslutet sättas upp särskilt. Avskrift av ett sådant avslagsbeslut skall genast sändas till sökanden i rekommenderat brev. I förteckningen hänvisas till det särskilt uppsatta beslutet.

[S3]När ett återvinningsärende har avgjorts, skall den som fattat beslutet bestyrka införingarna i förteckningen med sitt namn. Förordning (2005:158).

6 a §  Vid bifall till en ansökan om återvinning skall beslutet anmärkas i dagboken vid det ärende som ansökningen avser.

[S2]Har inskrivningsmyndigheten efter omprövning bifallit en ansökan om återvinning, skall omprövningsbeslutet också anmärkas i dagboken. Förordning (2005:158).

7 §  I fråga om aktbildning och utgallring i återvinningsärenden tillämpas 8-11 och 37-38 §§ förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol. Förordning (1996:275).

Underrättelser m.m.

8 §  Betalas inte fastställd skatt inom tre veckor från den dag då expedition i ärendet har tillhandahållits, ska den skattskyldige skriftligen erinras om betalningsskyldigheten och den tid inom vilken betalning ska ske.

[S2]Om en inskrivningsmyndighet efter omprövning eller en domstol efter överklagande fastställer skatt till högre belopp än som tidigare har beräknats, ska inskrivningsmyndigheten eller domstolen genast underrätta den skattskyldige om den tid inom vilken den tillkommande skatten ska betalas och i vilken ordning detta ska ske. Förordning (2008:172).

9 §  Inskrivningsmyndigheten ska i en särskild förteckning anteckna när en underrättelse enligt 8 § skickas. Domstolen ska göra en motsvarande anteckning på dagboksbladet i ärendet. Förordning (2008:172).

10 §  Om domstolen fastställer skatten till annat belopp än vad inskrivningsmyndigheten har beslutat, ska en kopia av beslutet genast sändas till inskrivningsmyndigheten.

[S2]Om beslutet avser skatt som Lantmäteriet är ansvarig uppbördsmyndighet för, ska domstolen också sända en kopia till Lantmäteriet. Förordning (2008:700).

11 §  När skatt återbetalas ska detta om möjligt antecknas på den handling som upptar beslutet om skatten.

[S2]Om återbetalningen görs av Lantmäteriet, ska Lantmäteriet underrätta inskrivningsmyndigheten när återbetalningen har skett. Förordning (2008:700).

Indrivning

11 a §  Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. finns i 4--9 §§indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

[S2]Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Förordning (1993:1248).

Tillsyn över skattens fastställande

12 §  Den granskningsmyndighet som avses i 41 § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter är kammarkollegiet.

13 §  Inskrivningsmyndigheten skall för varje månad, och före utgången av nästföljande månad, till kammarkollegiet sända ett exemplar av förteckningen över återvinningsärenden enligt 6 §. Till förteckningen skall fogas akterna i de ärenden som redovisas i förteckningen.

[S2]Om insändande av dagbok över inskrivningsärenden gäller särskilda bestämmelser.

14 §  När granskningen av de handlingar som anges i 13 § första stycket har avslutats, skall kammarkollegiet återställa akterna till inskrivningsmyndigheten.

[S2]Granskningen av alla under ett år avlämnade dagböcker och förteckningar med tillhörande handlingar bör vara avslutad före utgången av följande år.

Avskrivning

15 § Har upphävts genom förordning (2008:172).

16 §  Om den skatt som har fastställts av inskrivningsmyndigheten inte har kunnat tas ut, får Lantmäteriet och de inskrivnings- och registermyndigheter som anges i 38 a, 38 b och 38 c §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter avskriva beloppet i sina respektive räkenskaper. Förordning (2008:700).

Uppbörd av stämpelskatt vid Lantmäteriet m.m.

17 §  Innefattar inskrivningsmyndighetens beslut som förs in i fastighetsregistrets inskrivningsdel att stämpelskatt ska tas ut enligt lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ska skatten betalas in till Lantmäteriet. Inskrivningsmyndigheten och Lantmäteriet får trots bestämmelserna i 33 § samma lag lämna ut andra handlingar än pantbrev även innan skatten har betalats.

[S2]Lantmäteriet beslutar hur fastställd skatt ska tas ut. Lantmäteriet får även i andra fall än som avses i första stycket lämna ut pantbrev innan skatten har betalats, om Lantmäteriet och sökanden har kommit överens om att betalning får ske via autogiro.

[S3]Influten stämpelskatt sätts in på statens centralkonto i Riksbanken.

[S4]Betalas inte fastställd skatt inom den tid som anges i 31 § lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, ska Lantmäteriet omedelbart göra framställning om indrivning. Förordning (2008:780).

18 §  Inbetalning av tillkommande skattebelopp enligt 31 § andra stycket lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska göras till Lantmäteriet. Detsamma gäller om dröjsmålsavgift ska tas ut enligt 34 § första stycket samma lag.

[S2]Om skatt ska återbetalas enligt 40 § första stycket lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, görs återbetalningen av Lantmäteriet. Förordning (2008:700).

Uppbörd av stämpelskatt vid Bolagsverket m.m.

18 a §  En inskrivningsmyndighet som avses i 38 a § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter får, trots bestämmelserna i 33 § samma lag, lämna ut andra handlingar än företagsinteckningsbrev även innan skatten har betalats.

[S2]Inskrivningsmyndigheten beslutar hur fastställd skatt ska tas ut. Inskrivningsmyndigheten får även i andra fall än som avses i första stycket lämna ut företagsinteckningsbrev innan skatten har betalats, om myndigheten och sökanden har kommit överens om att betalning får ske via autogiro. Förordning (2008:1083).

Särskilda bestämmelser

19 §  Närmare föreskrifter om uppbörd och redovisning av stämpelskatt hos inskrivningsmyndighet meddelas av, var och en för sitt verksamhetsområde, Lantmäteriet och de inskrivnings- och registermyndigheter som anges i 38 a, 38 b och 38 c §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.

[S2]Föreskrifter till 17 och 18 §§ meddelas av Lantmäteriet. Förordning (2008:700).

 • BOLFS 2009:1: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning
 • BOLFS 2019:2: Föreskrifter om ändring i Bolagsverkets föreskrifter (BOLFS 2004:4) om företagsinteckning
 • LMFS 2009:1: Lantmäteriets föreskrifter om betalning av stämpelskatt och expeditionsavgift

20 §  Lantmäteriet och de inskrivnings- och registermyndigheter som anges i 38 a, 38 b och 38 c §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter får, var och en för sitt område, meddela föreskrifter i fråga om befrielse från skyldigheten att betala dröjsmålsavgift enligt 34 § andra stycket samma lag. Förordning (2008:700).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1989:122) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Omfattning
  ändr. 17 §
  Ikraftträder
  1989-05-01

Förordning (1992:307) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Omfattning
  ändr. 4, 17 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1077) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om skatt som förfallit till betalning före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93, Bet. 1991/92:SkU19
  Omfattning
  ändr. 18, 20 §§
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:1248) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:198, Bet. 1992/93:SkU27
  Omfattning
  nya 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:602) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Omfattning
  ändr. 4, 17 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:1441) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Omfattning
  ändr. 17, 18 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:275) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (2000:319) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Omfattning
ändr. 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:346) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 såvitt gäller den inskrivningsmyndighet som anges i 38 a § lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter och i övrigt den 1 december 2001.
Omfattning
ändr. 15, 16, 19, 20 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:1055) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Omfattning
ändr. 17, 19 §§
Ikraftträder
2003-02-01

Förordning (2004:564) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Omfattning
ändr. 3, 16, 19 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2005:158) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om stämpelskatt som meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 2, 3 §§, rubr. närmast före 2 §; ändr. 5, 6, 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2005-05-01

Förordning (2006:1098) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2008:172) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Omfattning
upph. 15 §; ändr. 5, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20 §§, rubr. närmast före tidigare 15 §
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:700) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Omfattning
ändr. 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:780) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2008-11-01

Förordning (2008:1083) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Omfattning
ny 18 a §, rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträder
2009-03-01

Förordning (2011:63) om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Omfattning
ny 2 §
Ikraftträder
2011-03-01