LMFS 2014:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2013:3) om avgifter för uppdrag

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Tom as Öhrn

beslu tad e d en 12 d ecem ber 2014

Med stöd av 30 § förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

föreskriver Lantmäteriet ifråga om föreskrifterna (LMFS 2013:3) om avgifter för

uppdrag att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 5 a §, med följande

lydelse.

5 a § Up p d rag som lärare vid universitet och högskolor avseend e

p lanerad e och återkom m and e ku rsm om ent d ebiteras m ed 1 000 kr/ tim .

Ersättning d ebiteras enbart för u nd ervisningstid och inte för

förbered elsetid . För resor och u tlägg d ebiteras faktiska kostnad er.

Up p d rag avseend e u tveckling av ny ku rs eller nytt ku rsm om ent,

ad m inistration av ku rser sam t tentam ina d ebiteras m ed 600 kr/ tim .

Ersättning d ebiteras för all ned lagd tid . För resor och u tlägg d ebiteras

faktiska kostnad er.

För större u tbild ningsu p p d rag som beräknas om fatta m er än 25 p rocent

av arbetstid en för en tjänstem an u nd er längre tid än sex m ånad er ska

särskild överenskom m else om ersättningen träffas m ed hu vu d m annen

för u tbild ningen.

Enstaka gästföreläsningar ska betraktas som m arknad sföringsinsatser

som inte d ebiteras.

___________________________

Denna föreskrift träd er i kraft d en 1 janu ari 2015.

H ans Sand ebring

Marie Lyxell Stålnacke

LMFS 2014:4

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteri-

ets föreskrifter (LMFS 2013:3) om avgifter för

uppdrag

Utkom från trycket

d en 22 d ecem ber 2014