Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Departement
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet SPN
Utfärdad
2009-10-08
Ändring införd
SFS 2009:946 i lydelse enligt SFS 2023:685
Ikraft
2010-01-01
Upphäver
Förordning (2008:694) med instruktion för Lantmäteriet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2024-02-01

Uppgifter

1 §  Lantmäteriet är den statliga lantmäterimyndigheten.

2 §  Lantmäteriet är förvaltningsmyndighet för frågor om fastighetsindelning, om grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, om inskrivning enligt jordabalken och om geodetiska referenssystem.

3 §  Lantmäteriet ska verka för

 1. en enhetlig och ändamålsenlig förrättningsverksamhet och en ändamålsenlig fastighetsindelning,
 2. en väl fungerande försörjning med grundläggande geografisk information och fastighetsinformation av sådan omfattning, kvalitet och aktualitet att samhällets behov tillgodoses,
 3. en enhetlig och ändamålsenlig inskrivningsverksamhet, och
 4. en nationell enhetlig geodetisk infrastruktur.

4 §  Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för produktion, samverkan, tillhandahållande och utveckling inom området för geografisk information och fastighetsinformation (geodataområdet).

[S2]Lantmäteriet ska inom geodataområdet åt andra statliga myndigheter och åt kommuner även lagra och tillgängliggöra sådan information som de berörda parterna kommer överens om. Förordning (2020:906).

5 §  Lantmäteriet ska

 1. ansvara för uppbyggnad, drift, uppdatering och tillhandahållande av grundläggande geografisk information och fastighetsinformation,
 2. handlägga inskrivningsärenden enligt jordabalken,
 3. handlägga förrättningar,
 4. ansvara för drift, uppdatering och tillhandahållande av information avseende pantbrevssystem och lägenhetsregister,
 5. ansvara för de nationella geodetiska referensnäten,
 6. verka för enhetlighet, samordning och kvalitet inom mätningsområdet och inom det karttekniska området,
 7. verka för ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick samt besluta om ortnamn i den utsträckning inte någon annan myndighet har befogenhet att göra det,
 8. ansvara för redovisning, tillsyn och skötsel av Sveriges riksgräns på land mot Finland,
 9. bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet inom sitt verksamhetsområde,
 10. avgöra ärenden om fastigheters skattetal,
 11. utöva tillsyn över de kommunala lantmäterimyndigheterna, och
 12. tillgodose Försvarsmaktens behov av geografisk information och fastighetsinformation samt av råd och stöd i fråga om sådan information. Förordning (2022:1399).

6 §  Lantmäteriet ska inom ramen för sitt verksamhetsområde även

 1. bevaka Sveriges intresse i det internationella arbetet,
 2. bidra till Sveriges politik för global utveckling och genomförandet av politiken,
 3. samverka med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor som har betydelse för Lantmäteriet,
 4. ansvara för samordning och stöd vid genomförande av EU- direktiv,
 5. utreda och yttra sig i ärenden och mål hos domstolar och andra statliga myndigheter, om en myndighet begär det, och
 6. i övrigt ge råd och stöd. Förordning (2010:1771).

7 §  Lantmäteriet bör ta till vara möjligheten att bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde. Förordning (2012:206).

8 §  Lantmäteriet är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:544).

9 §  Lantmäteriet ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Uppdragsverksamhet

10 §  Inom sitt verksamhetsområde får Lantmäteriet, med de begränsningar som följer av 12 §, bedriva uppdragsverksamhet. Förordning (2012:206).

11 § Har upphävts genom förordning (2011:414).

12 §  Lantmäteriet får bedriva uppdragsverksamhet endast om verksamheten omfattar

 1. upprättande av fastighetsförteckning samt fastighets- och arkivutredning,
 2. rådgivning och utbildning i fastighetsrättsliga och geodetiska frågor,
 3. rådgivning och utbildning i fastighetstekniska frågor i samband med upprättande av sådan redovisning i planbeskrivningen som avses i 4 kap. 33 § första stycket 3 plan- och bygglagen (2010:900),
 4. upprättande av ansökan om lagfart, värdeintyg för lagfart och nybyggnadskarta, om uppdragsverksamheten utförs i samband med fastighetsbildning,
 5. förslag till detaljplaneändring av genomförandekaraktär som behövs för att genomföra en förrättning,
 6. gränsutvisning,
 7. upprättande av avtal enligt anläggningslagen (1973:1149),
 8. bildande av samfällighetsförening,
 9. myndighetssamverkan som avser uppdrag åt statliga myndigheter,
 10. mätning, beräkning och kartläggning (MBK-verksamhet) samt underlag och förslag till enklare detaljplan av genomförandekaraktär i de delar av Sverige där andra lösningar saknas av marknadsskäl, eller
 11. tekniskt handläggningsstöd i förrättningsprocessen. Förordning (2011:414).

Ledning

13 §  Lantmäteriet leds av en styrelse.

14 §  Styrelsen ska bestå av högst åtta ledamöter. Förordning (2022:1052).

Organisation

15 §  Lantmäteriets uppdragsverksamhet ska hållas ekonomiskt skild från Lantmäteriets verksamhet i övrigt. Förordning (2011:414).

16 §  Lantmäteriet är inskrivningsmyndighet enligt 19 kap. 3 § jordabalken. Inskrivningsmyndigheten ska vara indelad i verksamhetsområden med ett inskrivningskontor i

 1. Eksjö för verksamhetsområdet Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Örebro och Östergötlands län samt Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner,
 2. Härnösand för verksamhetsområdet Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län,
 3. Hässleholm för verksamhetsområdet Blekinge och Skåne län,
 4. Norrtälje för verksamhetsområdet Gotlands, Stockholms, Södermanlands och Uppsala län,
 5. Mora för verksamhetsområdet Dalarnas och Västmanlands län,
 6. Skellefteå för verksamhetsområdet Norrbottens och Västerbottens län, och
 7. Uddevalla för verksamhetsområdet Hallands och Värmlands län samt Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals- Eds, Färgelanda, Göteborgs, Herrljunga, Härryda, Kungälvs, Lerums, Lilla Edets, Lysekils, Marks, Melleruds, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Svenljunga, Tanums, Tjörns, Tranemo, Trollhättans, Uddevalla, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs, Åmåls och Öckerö kommuner.

17 § Har upphävts genom förordning (2012:822).

Särskilda organ

18 §  Inom Lantmäteriet finns Ortnamnsrådet som ger råd i frågor om ortnamn med företrädare för ortnamnsvårdande och namngivande intressenter.

19 §  Inom Lantmäteriet finns Geodatarådet som ger råd i frågor som rör Lantmäteriets samordnande roll inom området för geografisk information och fastighetsinformation (geodataområdet).

[S2]Geodatarådet ska

 1. medverka i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade informationsförsörjningen inom geodataområdet,
 2. behandla frågor av principiellt och gemensamt nationellt intresse inom geodataområdet,
 3. bidra till utvecklingen av den nationella och internationella infrastrukturen inom geodataområdet genom att exempelvis stödja tillämpningen av standarder,
 4. medverka till ökad samordning mellan berörda myndigheter i frågor om informationsutveckling och tillhandahållande av information, och
 5. medverka till samordningen av infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation. Förordning (2010:1771).

20 §  Geodatarådet består av

 1. generaldirektörerna för Boverket, Försvarsmakten, Havs- och vatten-myndigheten, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut, Statistiska centralbyrån, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Trafik- verket, eller den som någon av generaldirektörerna sätter i sitt ställe,
 2. rektorn för Sveriges lantbruksuniversitet eller den som rektorn sätter i sitt ställe,
 3. en ledamot som företräder länsstyrelserna,
 4. två ledamöter som företräder kommunerna, och
 5. ytterligare högst en ledamot.

[S2]Generaldirektören för Lantmäteriet är ordförande i rådet. Förordning (2023:685).

21 § Har upphävts genom förordning (2010:1771).
22 § Har upphävts genom förordning (2010:1771).
23 § Har upphävts genom förordning (2010:1771).

Anställningar och uppdrag

24 §  Generaldirektören är myndighetschef.

25 §  Regeringen utser för en bestämd tid de ledamöter i Geodatarådet som avses i 20 § första stycket3-5.Förordning (2023:685).

Personalfrågor

26 §  Vid Lantmäteriet ska det finnas en personalansvarsnämnd.

27 §  Lantmäteriet ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).

Internrevision

28 §  Lantmäteriet ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

29 §  Avgifter för förrättningar bestäms enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar.

30 §  Lantmäteriet ska ta ut avgifter för

 1. tillhandahållande av grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive de allmänna kartorna,
 2. upplåtelse av rätt att använda geografisk information och fastighetsinformation,
 3. uppdragsverksamhet,
 4. tjänsteexport, och
 5. tillhandahållande av geografisk information och fastighetsinformation samt råd och stöd enligt 5 § 12.

[S2]Trots det som sägs i första stycket 1 och 2, ska Lantmäteriet inte ta ut avgifter när information ur fastighetsregistret, registerkartan och samfällighetsföreningsregistret tillhandahålls elektroniskt till en statlig myndighet som inte är ett affärsverk. Enligt 8 § första stycket lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation får avgift inte tas ut för viss tjänst.

[S3]Lantmäteriet får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i första stycket.

[S4]Avgifterna som avses i första stycket 1 och 2 bestäms av Lantmäteriet så att de totala avgifterna ska täcka Lantmäteriets kostnader för uttag och expediering samt bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift, uppdatering och utveckling av system, databaser och information. Avgifterna ska inte täcka kostnader för sådant tillhandahållande som avses i andra stycket. Förordning (2022:1399).

 • LMFS 2015:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
 • LMFS 2020:5: Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (2019:2) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation
 • LMFS 2019:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2016:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
 • LMFS 2013:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
 • LMFS 2014:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
 • LMFS 2016:5: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2019:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2014:1: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
 • LMFS 2018:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2017:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2014:4: Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2013:3) om avgifter för uppdrag
 • LMFS 2013:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag
 • LMFS 2015:2: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation – Geodata1 - samt geodesi och pantbrevssystem
 • LMFS 2020:6: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2021:1: Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (2020:6) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2021:5: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2021:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för tjänsteexport
 • LMFS 2022:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2021:5) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2021:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2020:6) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2022:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2022:4: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2023:1: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2022:6: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2023:2: Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1
 • LMFS 2023:3: Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag

30 a §  Lantmäteriet ska ta ut avgifter när myndigheten på särskild begäran lämnar ut handlingar i större format än A4 och utskrifter från registerkartan.

[S2]Avgifterna ska motsvara självkostnaden för kopieringen eller utskriften och får inte avse ersättning för att ta fram eller återställa handlingen.

[S3]Lantmäteriet får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Bestämmelserna om särskilt skriftligt beslut och överklagande i 23 och 24 §§avgiftsförordningen (1992:191) ska tillämpas på avgifter som tas ut enligt Lantmäteriets föreskrifter. Förordning (2017:240).

30 b §  Lantmäteriet får disponera sina avgiftsinkomster, dock inte sådana avgiftsinkomster som avses

 1. i 10, 11 och 13 §§ förordningen (1993:1270) om förande av samfällighetsregister m.m.,
 2. i 21 § inskrivningsförordningen (2000:309),
 3. i 1 § förordningen (2011:1012) om avgifter för Lantmäteriets handläggning av vissa ärenden om dödande av förkommen handling. Förordning (2011:1157).

Undantag från myndighetsförordningen

31 §  Lantmäteriets uppdragsverksamhet omfattas inte av bestämmelserna om ärendeförteckning i 29 § myndighetsförordningen (2007:515).

Överklagande

32 §  Lantmäteriets beslut i ortnamnsärenden med stöd av 5 § 7

 1. som gäller namn på orter som enligt Statistiska centralbyråns tätortsavgränsning är att anse som tätort får överklagas endast av den kommun där orten är belägen, och
 2. som gäller namn på bebyggelse eller naturlokaliteter får överklagas av den som beslutet angår om beslutet har gått emot klaganden och av den kommun där bebyggelsen eller naturlokaliteten är belägen.

[S2]Sådana beslut får överklagas hos regeringen. Förordning (2010:1771).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2010:1771) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Omfattning
upph. 21, 22, 23, rubr. närmast före 21 §; ändr. 6, 19, 20, 25, 30, 32 §§
CELEX-nr
32007L0002
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:414) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011 i fråga om 12 § och i övrigt den 1 maj 2011.
Omfattning
upph. 11 §; ändr. 8, 10, 12, 14, 15, 20, 25 §§
Ikraftträder
2011-05-01

Förordning (2011:1157) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Omfattning
ändr. 7 §; nya 30 a, 30 b §§
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:206) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Omfattning
ändr. 7, 10, 30 §§
Ikraftträder
2012-06-11

Förordning (2012:822) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Omfattning
upph. 17 §
Ikraftträder
2013-02-01

Förordning (2017:179) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2017-04-11

Förordning (2017:240) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Omfattning
ändr. 30 a §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:493) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2018:80) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2018-03-01

Förordning (2020:906) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Omfattning
ändr. 4, 20 §§
Ikraftträder
2021-01-01

Förordning (2022:544) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2022-10-01

Förordning (2022:1052) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2022-08-01

Förordning (2022:1399) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Omfattning
ändr. 5, 30 §§
Ikraftträder
2022-10-01

Förordning (2023:685) om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Omfattning
upph. rubrik närmast före 19 §, ändr. 20, 25 §§, ändr. rubrik närmast före 18 §
Ikraftträder
2024-01-01