LMFS 2016:1

Lantmäteriets föreskrifter om spridningstillstånd för sammanställningar av landgeografisk information

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare Tomas Öhrn

Lantmäteriets föreskrifter om spridnings-

tillstånd för sammanställningar av land-

geografisk information

LMFS 2016:1

Utkom från trycket

den 13 juni 2016

Beslutade den 31 maj 2016

Med stöd av 11-12 §§ förordningen (2016:320) om skydd för geografisk

information meddelar Lantmäteriet följande föreskrifter.

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter tillämpas i ärenden om tillstånd till spridning av

sammanställningar av landgeografisk information som har inhämtats från

luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

Definitioner

2 § De begrepp som används i lagen (2016:319) om skydd för geografisk

information och i förordningen (2016:320) om skydd för geografisk

information ska ha samma innebörd i denna författning.

3 § I denna författning har följande uttryck och begrepp nedan angiven

betydelse.

Landgeografisk

information

Geografisk information om andra delar av svenskt

territorium än som ingår i Sveriges sjöterritorium

enligt lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium.

Typ av registrering

Ett informationsinnehåll som begränsas av den

typ av sensor som använts för insamlingen.

Informationsslag

Förädlad information som kan avgränsas till ett

visst ämnesområde eller tema.

Åkermark

Sådan mark som används, eller lämpligen kan

användas, till växtodling eller bete och dessutom

är lämplig att plöja.

Till växtodling räknas även fältmässiga odlingar

av köksväxter, frukt och bär, energiskog samt

betesvallar som ingår i en växtföljd.

2

LMFS 2016:1

Obemannade luftfartyg

Luftfartyg som flygs utan någon förare ombord

(drönare/UAV).

Avbildningsförbud

Förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar

eller mätningar av eller inom skyddsobjekt enligt

7 § andra stycket skyddslagen (2010:305).

Lodbild

Ett fotografi som visar landskapet rakt uppifrån.

Upplösning

Med upplösning avses datamängdens geometriska

upplösning. För rasterdata menas avståndet på

marken mellan två närliggande pixelcentra.

Retuscheringsåtgärd

Åtgärd i syfte att dölja känslig information i

flygbilder och liknande registreringar från

luftfartyg.

2 kap. Undantag från krav på spridningstillstånd

Typ av registrering

1 § Spridning av sammanställningar med följande typer av registreringar ska

var för sig vara undantagen från tillståndsplikt:

1.

Magnetfält

2.

Mätningar av radioaktivt nedfall

3.

Gammastrålning

Informationsslag

2 § Spridning av sammanställningar med ett eller flera av följande

informationsslag ska vara undantagen från tillståndsplikt:

1.

Vegetation

2.

Naturtyper och markanvändning

3.

Geologiska förhållanden

4.

Forn- och övriga kulturhistoriska lämningar

5.

Sluttnings- och lutningsförhållanden

För att en sammanställning ska vara undantagen enligt första stycket krävs att

den inte innehåller några andra informationsslag än de i p. 1-5 uppräknade.

Registreringar från luftfartyg genom fotografering, filmning eller laser-

skanning kan aldrig utgöra informationsslag enligt dessa föreskrifter.

Områden, byggnader och anläggningar

3 § Spridning av sammanställningar med information om följande slag av

områden, byggnader och anläggningar ska, med den begränsning som anges i

andra stycket, vara undantagen från tillståndsplikt:

Bilaga

3

LMFS 2016:1

1.

Offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket ordningslagen

(1993:1617)

2.

Område för offentlig tillställning enligt 2 kap. 3 § ordningslagen

(1993:1617)

3.

Anläggning för lek, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser,

järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden

som enligt lokal föreskrift ska jämställas med offentlig plats

4.

Golfbana med tillhörande byggnader och anläggningar

5.

Bostadsbyggnad med tillhörande tomtmark och anläggningar

6.

Åkermark enligt definitionen i 1 kap. 3 §

7.

Område för arkeologiska undersökningar

8.

Dagbrott för mineral- och malmfyndigheter

9.

Täkt för grus, berg, eller torv

10.

Deponi för avfall, flis, snö eller andra schaktmassor

11.

Övningsområde för obemannade luftfartyg

Vad som sägs i första stycket gäller inte byggnader, andra anläggningar,

områden och andra objekt som omfattas av avbildningsförbud enligt

skyddslagen (2010:305).

Generella undantag

4 § Spridning av sammanställningar av lodbilder med sämre upplösning än

0,5 meter ska vara undantagen från tillståndsplikt.

5 § Spridning av sammanställningar med information som inhämtats före år

1950 ska vara undantagen från tillståndsplikt.

3 kap. Ansökningsförfarandet

Allmänna bestämmelser om ansökan

1 § En ansökan om tillstånd för spridning av en sammanställning av

geografisk information ska ges in av den som avser att sprida samman-

ställningen.

2 § Ansökan ska ges in till Lantmäteriet.

3 § En ansökan om tillstånd ska innehålla namn och övriga kontaktuppgifter

till sökanden samt till eventuellt ombud för sökanden. Ansökan ska även

innehålla de ytterligare uppgifter som anges i 4-5 §§.

4

LMFS 2016:1

Beskrivning av den sammanställning som ska spridas

4 § Sökanden ska beskriva den sammanställning som ska spridas genom att

ange

1.

vilka typer av registreringar eller informationsslag som

sammanställningen består av,

2.

det geografiska område som sammanställningen avser redovisat i

form av koordinater eller genom andra lägesrelaterade referenser,

samt

3.

de uppgifter i övrigt om sammanställningen som kan vara av

betydelse för prövningen av ärendet.

Medgivande till retuscheringsåtgärder

5 § Sökanden ska ange om denne medger att Lantmäteriet vidtar

retuscheringsåtgärder i sammanställningen, om det behövs för att kunna

meddela ett tillstånd.

Ingivande av sammanställning

6 § Lantmäteriet kan vid behov kräva att sökanden ger in sammanställningen

för bedömning och retuscheringsåtgärder.

Sökanden ska i sådana fall skicka in sammanställningen

1.

genom rekommenderad postförsändelse, eller

2.

genom särskild tjänst för digitalt inskick som anvisas av

Lantmäteriet.

____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juni 2016.

2. Dessa föreskrifter tillämpas för ansökningar som inkommer till

Lantmäteriet fr.o.m. dagen för ikraftträdandet.

Hans Sandebring

Anders Sandin