Lag (2016:319) om skydd för geografisk information

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2016-03-17
Ändring införd
SFS 2016:319 i lydelse enligt SFS 2019:47
Ikraft
2016-05-01
Upphäver
Lag (1993:1742) om skydd för landskapsinformation
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Lagens syfte och ändamål

1 §  I denna lag finns bestämmelser till skydd för uppgifter av betydelse för totalförsvaret.

[S2]Lagen innehåller bestämmelser som begränsar rätten till

 1. sjömätning,
 2. fotografering eller liknande registrering från luftfartyg, och
 3. spridning av en sammanställning av geografisk information.

Prop. 2015/16:63: Bestämmelsen motsvarar i sak 1 § lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation (LiL) med den ändringen att det inte längre krävs tillstånd för upprättande av databaser. Av bestämmelsen framgår att lagen syftar till att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret. Skyddsintresset motsvarar det som gäller enligt LiL. I kapitel 6 behandlas frågan om skyddsintresset ...

Uttryck i lagen

2 §  I denna lag betyder

 1. geografisk information: lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbottnen,
 2. sjömätning: registrering på ett beständigt sätt av geografisk information i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde,
 3. fotografering eller liknande registrering: alla former av avbildningar eller mätningar, och
 4. sammanställning av geografisk information: geografisk information i form av avbildning, beskrivning eller mätning.

Prop. 2015/16:63: Bestämmelsen är delvis ny, eftersom den innehåller fler uttryck än 2 § LiL. Första punkten förklarar uttrycket geografisk information och motsvarar definitionen av landskapsinformation i 2 § LiL. Uttrycket landskapsinformation ersätts alltså av uttrycket geografisk information. Ändringen är endast av språklig karaktär och någon förändring i sak är inte avsedd. Med uttrycket avses således all slags lägesbestämd information om landskapets naturgivna innehåll och egenskaper såsom berg, jord, ...

Sjömätning

3 §  Sjömätning får inte utföras inom Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock i enskilda fall besluta om tillstånd. Tillstånd ska ges om sjömätningen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Beslutet om tillstånd får innehålla villkor om att den geografiska informationen endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder.

[S2]Utöver det som sägs i första stycket behövs inte tillstånd för

 1. ringa sjömätning, eller
 2. sjömätning som utförs i en allmän hamn av den som ansvarar för hamnen.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd.

Prop. 2015/16:63: Bestämmelsen motsvarar med vissa tillägg och ändringar 3 § LiL. En nyhet är att det inte längre ska krävas tillstånd för ringa sjömätning, andra stycket 1. Exempel på när sjömätning kan anses som ringa är om mätningen utförs av fysisk person för personligt bruk eller åt närmaste familje- och vänkretsen och saknar ett kommersiellt syfte. Att använda den utrustning som krävs och normalt brukas vid sjöfart, fiske eller för fritidsändamål faller också utanför lagens krav på tillstånd. Att samla ...

4 §  Undantaget från kravet på sjömätningstillstånd enligt 3 § andra stycket 2 och föreskrifter om undantag som har meddelats med stöd av 3 § tredje stycket gäller inte när det råder höjd beredskap eller under annan tid som regeringen beslutar med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap.

5 §  Ett beslut om sjömätningstillstånd får upphävas eller ändras när det råder höjd beredskap eller under annan tid som regeringen beslutar med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap.

Prop. 2015/16:63: Bestämmelserna är nya. Under höjd beredskap och under annan tid som regeringen beslutar med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap ska vissa av de lättnader från kravet på tillstånd för att få utföra sjömätning, som framgår av 3 §, inte längre gälla. Vad som avses med höjd beredskap framgår av lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.

Av 4 § framgår att undantaget från kravet på tillstånd såvitt avser ...

Fotografering eller liknande registrering från luftfartyg

6 §  När det råder höjd beredskap, eller under annan tid som regeringen beslutar med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap, får fotografering eller liknande registrering från luftfartyg inte utföras inom eller av sådana restriktionsområden som bestämts av regeringen enligt 1 kap. 8 § första stycket första meningen luftfartslagen (2010:500). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock i enskilda fall besluta om tillstånd.

[S2]Tillstånd ska ges om fotograferingen eller registreringen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Beslutet om tillstånd får innehålla villkor om att den geografiska informationen endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att vissa myndigheter ska undantas från kravet på tillstånd.

7 §  Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana extraordinära förhållanden som är föranledda av krig eller krigsfara som Sverige befunnit sig i, får regeringen meddela föreskrifter om att det som sägs om tillstånd i 6 § ska gälla för fotografering eller liknande registrering från luftfartyg även inom eller av andra områden än restriktionsområden, om det behövs till skydd för totalförsvaret.

8 §  Befälhavare på luftfartyg ska se till att fotografering eller liknande registrering från luftfartyget inte utförs i strid med 6 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av 7 §.

Prop. 2015/16:63: Paragraferna motsvarar i sak 4 § LiL. I 6 § har uttrycket särskilda skäl tagits bort och ersatts med att tillstånd ska ges, om fotograferingen eller registreringen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Ingen förändring i sak är avsedd. Ett sådant tillståndsbeslut får innehålla villkor om att den geografiska informationen endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder. I bestämmelsen anges också att regeringen eller den myndighet som regeringen ...

Spridning

9 §  Om inte något annat följer av 10 eller 11 §, är det förbjudet att sprida en sammanställning av geografisk information

 1. om förhållanden i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag av insjöar, vattendrag och kanaler, eller
 2. över andra delar av svenskt territorium, om informationen har inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i enskilda fall besluta om tillstånd till spridning enligt första stycket.

[S3]Tillstånd ska ges om spridningen inte kan antas medföra skada för totalförsvaret. Beslutet om tillstånd får innehålla villkor om att den geografiska informationen endast får användas för ett visst ändamål eller efter iakttagande av särskilda säkerhetsåtgärder. Efter medgivande från den som söker tillstånd får retuscheringsåtgärder i sammanställningen göras av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om det behövs för att kunna meddela ett tillstånd.

Prop. 2015/16:63: Paragrafen har sin motsvarighet i 6 § LiL, men har moderniserats och förenklats. Bestämmelsen reglerar vilken geografisk information som inte får spridas utan tillstånd av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Uttrycket sammanställning av geografisk information förklaras i 2 § 4.

Enligt första stycket första punkten får en sammanställning av geografisk information om förhållanden i ett visst vattenområde eller en viss sträcka av ett vattenområde ...

10 §  Bestämmelserna i 9 § gäller inte för

 1. en sammanställning av geografisk information som framställts endast med hjälp av fjärranalys från satellit,
 2. en sammanställning av geografisk information som anger Sveriges baslinjer, eller
 3. en sammanställning av geografisk information som tagits fram inom ramen för vissa internationella åtaganden. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka internationella åtaganden som avses. Lag (2017:1281).

Prop. 2015/16:63: Bestämmelsen har till viss del sin motsvarighet i 7 § LiL. Första punkten innebär att bestämmelsen i 9 § inte är tillämplig på en sammanställning av geografisk information som framställts endast med hjälp av fjärranalys från satellit. Bestämmelsen innebär en inskränkning av det tillståndspliktiga området i förhållande till nuvarande ordning, eftersom fjärranalysbaserad information som ställts samman med annan information som i sig inte är tillståndspliktig inte omfattas av kravet på spridningstillstånd. ...

11 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt 9 §.

Prop. 2015/16:63: Av bestämmelsen framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från kravet på spridningstillstånd i 9 §. Till skillnad från vad som gäller enligt 6 § tredje stycket LiL finns ingen möjlighet att besluta om undantag i enskilda fall. Se vidare avsnitt 9.6.

Ansvar

12 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utför sjömätning i strid med 3 §, utför fotografering eller liknande registrering från luftfartyg i strid med 6 § första stycket eller föreskrifter enligt 7 §, eller sprider en sammanställning av geografisk information i strid med 9 § döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är belagd med samma eller strängare straff enligt brottsbalken.

[S2]I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Prop. 2015/16:63: Bestämmelsen motsvarar till viss del 8–11 §§ LiL med den ändringen att straffbestämmelsen som rör inrättande av databas utan tillstånd inte finns kvar, som en följd av att det inte längre uppställs krav på tillstånd för inrättande av databas.

Ytterligare förändringar är att maximistraffet för otillåten fotografering eller liknande registrering från luftfartyg höjs från fängelse i högst sex månader till fängelse i högst ett år samt att det anges att straffbestämmelserna är subsidiära ...

Förverkande och andra åtgärder

13 §  Om det inte är uppenbart oskäligt, ska följande egendom förklaras förverkad:

 1. avbildningar, beskrivningar och mätuppgifter som tillkommit genom brott mot 3 eller 6 § eller mot föreskrifter som meddelats med stöd av 7 §,
 2. sammanställningar av geografisk information som spridits genom brott mot 9 §, och
 3. egendom som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag.

[S2]I 36 kap.5 och 5 b §§brottsbalken finns bestämmelser om hos vem förverkande får ske och om särskild rätt till förverkad egendom.

Prop. 2015/16:63: Bestämmelsen motsvarar 12 § LiL och de förändringar som gjorts i sak är en följd av att den nya lagen inte innehåller bestämmelser om tillstånd för inrättande av databas. Därtill har, i andra stycket, införts en hänvisning till 36 kap.5 och 5 b §§brottsbalken ...

14 §  Om någon ertappas på bar gärning när han eller hon begår brott mot 3 §, får en kustbevakningstjänsteman ta sådan egendom i beslag som enligt 13 § kan antas bli förverkad eller som kan antas ha betydelse för utredning om brottet. Om någon egendom har tagits i beslag, ska anmälan om detta skyndsamt göras till undersökningsledaren eller åklagaren. Den som har tagit emot en sådan anmälan ska vidta samma åtgärder som om han eller hon själv hade gjort beslaget. Lag (2019:47).

Prop. 2018/19:16: Den som har tagit emot en sådan anmälan ska vidta samma åtgärder som om han eller hon själv hade gjort beslaget.

Paragrafen reglerar beslag av en kustbevakningstjänsteman. Övervägandena finns i avsnitt 12.3.

I bestämmelsen föreskrivs bl.a. en skyldighet för en kustbevakningstjänsteman, som tar egendom i beslag med stöd av paragrafen, att anmäla beslaget till undersökningsledaren ...

Prop. 2015/16:63: Bestämmelsen är ny. Den hör ihop med ändringen i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning, vilken innebär att Kustbevakningen får befogenhet för brottsbekämpning i fråga om sjömätning (se kapitel 12 samt 15 §). Bestämmelsen ger en kustbevakningstjänsteman rätt att under vissa förhållanden ta egendom i beslag. Beslagsrätten gäller om någon ertappas på bar gärning när han eller hon begår brott mot 3 §. ...

Ingripanden mot brott

15 §  I kustbevakningslagen (2019:32) finns bestämmelser om Kustbevakningens och en kustbevakningstjänstemans uppgifter och rätt att självständigt ingripa mot brott enligt denna lag. Lag (2019:47).

Prop. 2018/19:16: Paragrafen upplyser om bestämmelser som berör ingripande mot brott i den nya kustbevakningslagen. Övervägandena finns i avsnitt 12.3.

Ändringen är en följd av att bl.a. Kustbevakningens brottsbekämpande verksamhet inte längre regleras i lagen (1982:395) om Kustbevakningens ...

Prop. 2015/16:63: Bestämmelsen är ny och är en upplysning om att det finns bestämmelser om övervakning för att hindra brott mot föreskrifter i lag och annan författning som gäller sjömätning i lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning.

Överklagande

16 §  En förvaltningsmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Om beslutet innebär avslag på en statlig myndighets ansökan, får beslutet i stället överklagas till regeringen.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Prop. 2015/16:63: Bestämmelsen har sin motsvarighet i 13 § LiL. En nyhet är att det krävs prövningstillstånd vid överklagande till kammarrätten, vilket framgår av sista stycket. Övriga ändringar är av redaktionell art. Bestämmelsen behandlas i kapitel 13.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2016:319) om skydd för geografisk information

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
 2. Genom lagen upphävs lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation.
 3. Tillstånd som har beslutats enligt den gamla lagen gäller fortfarande om tillstånd krävs enligt den nya lagen.
 4. Beslut om undantag som meddelats med stöd av 6 § tredje stycket i den gamla lagen gäller till och med ett år efter ikraftträdandet av den nya lagen. Under denna period gäller den gamla lagen för dessa undantag.
Förarbeten
Prop. 2015/16:63
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2017:1281) om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information

Förarbeten
Rskr. 2017/18:49, Prop. 2016/17:215, Bet. 2017/18:UU7
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2018-03-01

Lag (2019:47) om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information

Förarbeten
Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4
Omfattning
ändr. 14, 15 §§
Ikraftträder
2019-04-01