LMFS 2018:2

Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan i inskrivningsärenden

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Tomas Öhrn

beslutade den 22 maj 2018

Med stöd av 3 och 26 §§inskrivningsförordningen (2000:309) föreskriver

Lantmäteriet följande.

1 §

Dessa föreskrifter gäller då en ingivare med ett elektroniskt

dokument ansöker om inskrivning genom Lantmäteriets tjänst E-

ansökan i inskrivningsärenden enligt 19 kap.10 och 11 a §§jordabalken

(1970:994) och 2 § inskrivningsförordningen.

2 §

För denna föreskrift gäller att de begrepp som används i föreskriften

och som har definierats i E-delegationens vägledning Elektroniska

original, kopior och avskrifter av lydelse den 7 juni 2012 har samma

innebörd som i vägledningen.

3 §

En e-ansökan enligt denna föreskrift får ges in av en fysisk eller

juridisk person (ingivare) som:

1. står under Fastighetsmäklarinspektionens, Finansinspektionens,

Sveriges Advokatsamfunds eller med dem jämförlig tillsyn, och

2. har ett med Lantmäteriet gällande avtal om ingivande av e-ansökan i

inskrivningsärenden.

4 §

Ansökan som ges in enligt denna föreskrift får endast lämnas in till

det elektroniska mottagningsställe som det anvisas till i Lantmäteriets

interna föreskrift LMFS 2018:1 och i enlighet med vad som övrigt gäller

enligt Lantmäteriets föreskrifter och övriga författningar.

5 §

Om ingivaren till stöd för ansökan ger in en elektronisk kopia av

sådan handling som avses i

-20 kap. 6 § 1 jordabalken (fångeshandling),

-7 kap. 5 § fjärde stycket äktenskapsbalken (1987:230) (makesamtycke)

och

-23 § andra stycket sambolagen (2003:376) (sambos samtycke) ska

ingivaren på heder och samvete intyga (bestyrkande) att den

elektroniska kopian stämmer överens med originalhandlingen.

LMFS 2018:2

Utkom från trycket

den 11 juni 2018

Lantmäteriets föreskrifter om e-ansökan i

inskrivningsärenden

LMFS 2018:2

2

För övriga handlingar gäller att dessa får vara elektroniska kopior av

antingen originalet eller en kopia av originalet. För alla handlingar som

ges in gäller att all text och bild återges i sin helhet.

___________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juni 2018. Vid ikraftträdandet

upphör LMFS 2014:3 att gälla.

Olle Sundin

Dennis Lindén