LMFS 2021:1

Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (2020:6) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Maria Monthure

ISSN: 2002-6692

Föreskrifter om ändring i Lantmäteriets

föreskrifter ( 2020:6 ) om avgifter för

grundläggande geografisk information och

fastighetsinformation, inklusive geodetisk

information och pantbrevsinformation 1

LMFS 2021:1

Utkom från trycket

den 1 mars 2021

Beslutade den 17 februari 2021

Med stöd av 82 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister och 30 § förordningen

(2009:946) med instruktion för Lantmäteriet föreskriver Lantmäteriet

att punkterna 1 och 2 i ikraftträdandebestämmelserna ska ha följande lydelse.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2021 i fråga om 4 kap. 2 e §, den 1 oktober

2021 i fråga om 5 kap. 4 a-4 f §§, den 1 november 2021 i fråga om 9 kap. 3 a § och i övrigt

den 1 januari 2021. Vid ikraftträdandet den 1 januari 2021 upphör LMFS 2019:2 samt

LMFS 2020:5 att gälla.

2. Bestämmelserna i 5 kap. 4 g och 4 h §§ upphör att gälla den 1 oktober 2021.

____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2021.

Olle Sundin

Anders Sandin

1

Senaste föreskrift i ämnet LMFS 2020:6.