LMFS 2021:2

Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2020:6) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Maria Monthure

ISSN: 2002-6692

Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i

Lantmäteriets föreskrifter ( 2020:6 ) om avgifter

för grundläggande geografisk information och

fastighetsinformation, inklusive geodetisk

information och pantbrevsinformation 1

LMFS 2021:2

Utkom från trycket

den 30 juni 2021

Beslutade den 16 juni 2021

Lantmäteriet föreskriver med stöd av 82 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister

och 30 § förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

dels att 9 kap. 3 a § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 15–16 §§, 2 kap. 3 a §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 2 j §, 5 kap. 3 a–3 b och 3 d §§, 6

kap. 4 b–4 c §§, 8 kap. 4 b–4 e §§, 9 kap. 3 b §, 11 kap. 3 a, 4 b, 18 och 20 §§ samt 13 kap.

ska ha följande lydelse,

dels att punkt 1 i ikraftträdandebestämmelserna ska ha följande lydelse.

1

Senaste föreskrift i ämnet LMFS 2020:6 samt ändringsföreskrift LMFS 2021:1.

2

LMFS 2021:2

1 kap.

15 § Vid beräkning av licensavgift för kommersiell slutanvändning av

geografisk information ska, om inte annat anges i dessa föreskrifter, hänsyn

tas till den användande organisationens storlek enligt nedanstående tabell.

ANTAL ANSTÄLLDA

Antal anställda

Faktor

> 20

1,0

6 – 20

0,9

2 – 5

0,8

1

0,5

16 § Vid beräkning av licensavgift för kommersiell slutanvändning av geo-

grafisk information och fastighetsinformation ska, om inte annat anges i dessa

föreskrifter, hänsyn tas till antal bolag ingående i koncern enligt nedanstående

tabell, s.k. koncernrabatt.

ANTAL BOLAG INGÅENDE I KONCERN

Antal bolag

Koncernfaktor

> 20

1,8

6 – 20

1,5

2 – 5

1,2

2 kap.

3 a § Basemap Visning, Inspire

Årlig avgift och maxavgift transaktion

125 000 kr

Månatlig avgift

12 500 kr

Avgift per transaktion

1,43 kr - 0,032 kr

3 kap.

2 § Avgiftstabeller för nedladdningstjänster.

Administrativ indelning Nedladdning Inspire

Årlig avgift

18 000 kr

Belägenhetsadress Nedladdning, Inspire

Avgift per adress

0,42 kr

Byggnad Nedladdning, Inspire

Avgift per byggnad

0,68 kr

Fastighetsområde Nedladdning, Inspire

Årlig avgift

1 800 000 kr

Hydrografi Nedladdning

Årlig avgift

191 000 kr

Höjdmodell Nedladdning

Årlig avgift

440 000 kr

Bilaga

3

LMFS 2021:2

Marktäcke Nedladdning, Inspire

Årlig avgift

573 000 kr

Ortnamn Nedladdning, Inspire

Årlig avgift

9 700 kr

Ortofoto Nedladdning, Inspire

Årlig avgift

1 510 000 kr

Tyngdkraft Nedladdning

Årlig avgift

0 kr

4 kap

.

2 j § Avgiftstabell för Samfällighetsförening Direkt

Totalfråga

0 kr

Basinformation

0 kr

Styrelse

0 kr

Berörkrets

0 kr

Arkivakt

0 kr

5 kap.

3 a § Avgiftstabell för Karta 1:10 000 med fastighetsindelning Nedladdning,

raster

Årlig avgift per km²

1,08 kr

Maxavgift

165 204 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 45 529 kr

0 procent

> 45 529 kr

60 procent

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för vidare-

förädlare):

Informationsmängd

Utgör procent av årliga

grundavgiften

Fastighetsindelning

55 procent

Topografi

45 procent

3 b § Avgiftstabell för Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster

Årlig avgift per km²

0,61 kr

Maxavgift

115 242 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 27 087 kr

0 procent

> 27 087 kr

60 procent

Fördelningsgrund för avgift per informationsmängd (endast för vidare-

förädlare):

4

LMFS 2021:2

Informationsmängd

Utgör procent av årliga

grundavgiften för topografin

Markytor

45 procent

Kommunikation

15 procent

Hydrografi

15 procent

Bebyggelse

20 procent

Övrigt

5 procent

3 d § Avgiftstabell för Topografisk webbkarta Nedladdning, raster

Årlig avgift per km²

0,65 kr

Maxavgift

123 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 23 500 kr

0 procent

> 23 500 kr

50 procent

6 kap

.

4 b § Avgiftstabell för Markhöjdmodell Nedladdning, grid 50+ HDB

Årlig avgift

0 kr

4 c § Avgiftstabell för Markhöjdmodell Nedladdning grid 50+ NH

Årlig avgift

0 kr

8 kap.

4 b § Avgiftstabeller för Digital flygbildsdata – orienteringsdata

Engångsavgift per bild

65,00 kr

Årlig avgift: Den framräknade engångsavgiften delas med fyra.

Gäller ori-filer som finns i digitalt lager. För bearbetning lämnas offert.

Bearbetning av Orienteringsdata

Bearbetningskostnad

Orienteringsdata för ESPA, Summit

20 kr/bild

Max 20 000 kr

Modeller, ESPA, Summit

40 kr/bild

Max 40 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

Ori-data för upp till 20 bilder

0 procent

Ori-data för 21-100 bilder

50 procent

Ori-data för mer än 100 bilder

75 procent

4 c § Avgiftstabell för Skannad analog flygbild

Avgiften avser analoga skannade flygbilder som är fotograferade åren 1929 –

2006.

I den administrativa avgiften enligt 1 kap. 8 § ingår en inställning inför

skanningen. För ytterligare inställningar tillkommer 500 kr per inställning.

Bilaga

5

LMFS 2021:2

För bildorientering och ortokorrigering samt vid större volymer kan offert

lämnas.

Antal bilder

Avgift/bild

Totalt

Skannade flygbilder för

fotogrammetrisk bear-

betning

15 mikrometer, 8 bitar

23 x 23 cm

1 – 125

400 kr

50 000 kr

> 125

320 kr

50 000 + (*) x 320 kr

Skalförändrad skannad

flygbild för bildbearbet-

ning

dpi sätts utifrån utsnitt,

maxformat 30x45 cm

Hel bild

eller önskat

utsnitt

400 kr

Ori-fil (Mach-AT)

Avgiften avser redan

framställd Ori-fil. I de fall

framställning av Ori-fil

behövs tillkommer

timkostnad enligt offert.

1 – 125

100 kr

12 500 kr

> 125

80 kr

12 500 + (*) x 80 kr

* antal bilder

Enklare bildbearbetning såsom mindre justering av t.ex. färgbalans ingår.

4 d § Avgiftstabell för Utskrift av flygbild i anslutning till beställd skanning

Utskrift av flygbild på halvmatt eller halvblankt standardpapper.

För mer omfattande bildbearbetning före utskrift, debiteras avgift enligt

timtaxa i 1 kap. 7 §.

Format i cm

Svart/vit eller färg

Följande kopia

24 x 24

75 kr

55 kr

30 x 30, 20 x 40

110 kr

75 kr

60 x 60, 50 x 70

330 kr

230 kr

80 x 80, 70 x 100

580 kr

400 kr

100 x 100

800 kr

550 kr

Vid större format är avgiften 8,00 kr respektive 5,50 kr/löpcm (maxbredd 100

cm). Lägsta avgift är 500 kr.

6

LMFS 2021:2

4 e § Avgiftstabell för Utskrift av digitalt lagrade bilder

Utskrift sker på halvblankt standardpapper. Enklare bildbearbetning såsom

mindre justering av t.ex. färgbalans ingår. För mer omfattande bildbearbet-

ning före utskrift, debiteras avgift per timme enligt timtaxa i 1 kap. 7 §.

Format i cm

Svart/vit eller färg

Följande kopia

24 x 24

380 kr

200 kr

30 x 30, 20 x 40

420 kr

250 kr

60 x 60, 50 x 70

620 kr

450 kr

80 x 80, 70 x 100

850 kr

650 kr

100 x 100

1 100 kr

850 kr

Vid större format är avgiften 11,00 kr respektive 8,00 kr/löpcm (maxbredd

100 cm).

9 kap.

3 b § Avgiften för Nedladdning, abonnemang motsvarar avgiften enligt 3 § för

Nedladdning, uttag med ett påslag om 40 procent. Avgiften är årlig och ger

rätt till fritt antal nedladdningar.

11 kap.

3 a § Basemap Visning, Inspire

Årlig avgift per km²

0,71 kr

Månatlig avgift per km

2

0,071 kr

Maxavgift

125 000 kr

Avgiftsintervall

Avgiftsnedsättning

1 – 35 500 kr

0 procent

> 35 500 kr

50 procent

4 b § Fastighetsområde Nedladdning, Inspire

Årlig avgift per km²

23,25 kr

Maxavgift

1 800 000 kr

18 § Avgift för Portabel enhet

Användningen av anpassade geodata/geodataprodukter i portabel enhet är

begränsad till bärbara handenheter, t.ex. GPS eller mobiltelefon. Det är inte

tillåtet att överföra data till annan enhet än den enhet licensen är kopplad till.

Portabel enhet, engångsavgift

Avgiften medger inte rätt till några uppdateringar av geodata utan att ny

licensavgift betalas.

Bilaga

7

LMFS 2021:2

Geodata

Avgift per km 2

Karta 1:10 000 med fastighetsindelning

Nedladdning, raster

0,136 kr

Karta 1:10 000 med vägnamn

Nedladdning, raster

0,066 kr

Topografisk webbkarta Nedladdning,

raster

0,066 kr

Topografi 10 Nedladdning, vektor och

Fastighetsindelning Nedladdning,

vektor

0,136 kr

Fastighetsindelning Nedladdning,

vektor

0,070 kr

Topografi 10 Nedladdning, vektor

0,066 kr

Avgift per informationsmängd:

Markytor – 45 procent

0,030 kr

Kommunikation – 15 procent

0,010 kr

Hydrografi – 15 procent

0,010 kr

Bebyggelse – 20 procent

0,013 kr

Övrigt – 5 procent

0,003 kr

Ortofoto

0,17 kr

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+

0,03 kr

Portabel enhet, abonnemang

Avgiften medger åtkomst till valfritt område ur en eller flera av Lantmäteriets

geodata (se nedan) via Internet.

Avgiften medger valfritt antal uppdateringar under abonnemangstiden. Rätt

till användning av geodata upphör då abonnemanget upphör.

Geodataprodukt

Årlig abonne-

mangsavgift

Avgift

per km 2

Karta 1:10 000 med fastighetsindelning

Nedladdning, raster

8 178 kr

0,020 kr

Karta 1:10 000 med vägnamn

Nedladdning, raster

3 970 kr

0,009 kr

Topografisk webbkarta Nedladdning,

raster

3 970 kr

0,009 kr

Topografi 10 Nedladdning, vektor och

Fastighetsindelning Nedladdning, vektor

8 178 kr

0,020 kr

Fastighetsindelning Nedladdning, vektor

4 208 kr

0,010 kr

Topografi 10 Nedladdning, vektor

3 970 kr

0,009 kr

Avgift per informationsmängd:

Markytor – 45 procent

1 785 kr

0,004 kr

Kommunikation – 15 procent

595 kr

0,001 kr

Hydrografi – 15 procent

595 kr

0,001 kr

Bebyggelse – 20 procent

795 kr

0,002 kr

Övrigt – 5 procent

200 kr

0,001 kr

Ortofoto

9 000 kr

0,026 kr

8

LMFS 2021:2

Geodataprodukt

Årlig abonne-

mangsavgift

Avgift

per km 2

Markhöjdmodell Nedladdning, grid 1+

1 500 kr

0,004 kr

20 § Avgift för Kartlänkning integrerad

Modell A

Avgifter i modell A förutsätter att vidareförädlare betalar avgift för publik

visning av följdprodukt (tjänst).

Modellen tillåter även att tredje parts domänadresser/webbsidor länkas mot

denna tjänst, via en separat teknisk lösning, för att möjliggöra presentation av

tredje parts egen information med tjänstens rasterbilder som bakgrund. Vis-

ningen ska ske integrerat på tredje parts domänadress/webbsida.

Kommersiell vidareförädlare betalar en årlig avgift för rätten att visa informa-

tion på nätet enligt Kommersiell karttjänst, Kommersiell bildtjänst och/eller

Kommersiell tjänst vektorsök. Avgift ska betalas för de geodata som ingår i

tjänsten.

Varje domänadress eller webbsida som ansluter sig till producentens domän-

adress/webbsida, betalar antingen per transaktion eller per unik besökare per

vecka.

Avgifter modell A – alternativ 1:

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Kommersiell karttjänst,

Kommersiell bildtjänst och/eller Kommersiell tjänst vektorsök samt avgift

enligt nedan.

• Topografi 10 Nedladdning, i rasterformat inom tätortsområde, alternativt

Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster eller Topografisk

webbkarta Nedladdning, raster

• Ortofoto

• Adresser och koordinater från fastighetsregistret

• GSD-Ortnamn

Avgift/transaktion

Ingen domänadress eller webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal transaktioner

0,012 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

• Fastighetsindelning Nedladdning, i rasterformat

Avgift/transaktion

Ingen domänadress eller webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal transaktioner

0,012 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat domänadresser

1 102 500 kr

Bilaga

9

LMFS 2021:2

Avgifter modell A – alternativ 2:

Årlig licensavgift för användning av geodata enligt Kommersiell karttjänst,

Kommersiell bildtjänst och/eller Kommersiell tjänst vektorsök samt avgift

enligt nedan.

• Topografi 10 Nedladdning, i rasterformat inom tätortsområde alternativt

Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster eller Topografisk

webbkarta Nedladdning, raster

• Ortofoto

• Adresser och koordinater från fastighetsregistret

• GSD-Ortnamn

Avgift/unik besökare och vecka

Ingen domänadress eller webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal unika besökare/vecka

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

• Fastighetsindelning Nedladdning, i rasterformat

Avgift/unik besökare och vecka

Ingen domänadress eller webbsida kan generera en kostnad som

överstiger maxavgiften oavsett antal unika besökare/vecka

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

27 563 kr

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

1 102 500 kr

Modell B

Avgifter när kommersiell vidareförädlare tillhandahåller karttjänst i syfte att

enbart möjliggöra presentation av tredje parts egen information med tjänstens

rasterbilder som bakgrund.

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på nätet.

Varje domänadress eller webbsida som ansluter sig till kommersiell

vidareförädlares tjänst betalar avgift antingen per transaktion eller per unik

besökare/vecka. Transaktionsavgiften inkluderar avgift för visning på

Internet.

Tillåtna geodata:

• Topografi 10 Nedladdning, i rasterform inom tätortsområde

alternativt

Karta 1:10 000 med vägnamn Nedladdning, raster eller Topografisk

webbkarta Nedladdning, raster.

• Ortofoto s/v 1 m upplösning eller lägre.

För övriga varianter av Ortofoto (färg/IR eller med upplösning högre än 1

m), krävs att kommersiell vidareförädlare betalar avgift för Kommersiell

bildtjänst.

Avgifter modell B – alternativ 1:

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på Inter-

net. Denna ersättning tas ut av tredje part i form av en högre transaktionsav-

gift.

10

LMFS 2021:2

Varje domänadress eller webbsida som ansluter sig till producentens tjänst,

betalar transaktionsavgift enligt nedan.

Avgift/transaktion

0,017 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

33 075 kr

Ingen domänadress eller webbsida kan, oavsett antal transaktioner, generera

en kostnad som överstiger maxavgiften.

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

5 512 500 kr

Avgifter modell B – alternativ 2:

Kommersiell vidareförädlare betalar ingen separat avgift för visning på Inter-

net. Denna ersättning tas ut av tredje part i form av en högre avgift/unik besö-

kare och vecka.

Varje domänadress eller webbsida som ansluter sig till producentens tjänst,

betalar avgift enligt nedan.

Avgift/unik besökare och vecka

0,022 kr

Maximal årlig avgift per domänadress

33 075 kr

Ingen domänadress eller webbsida kan, oavsett antal transaktioner, generera

en kostnad som överstiger maxavgiften.

Årlig avgift obegränsat antal domänadresser

5 512 500 kr

13 kap. Pantsystem

1 § För vissa författningsreglerade registreringsärenden i pantbrevsregistret

ska sökanden betala avgift i enlighet med vad som föreskrivs i 15 §

förordningen (1994:598) om pantbrevsregister med beaktande av vad som

anges i Lantmäteriets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret (LMVFS

2003:3).

2 § Bestämmelserna i 1 kap. 5, 9-11 och 15-16 §§ tillämpas inte på avgifter för

användning av pantsystemet.

3 § Avgift för användning av pantsystemet tas i övrigt ut enligt nedan.

Avgifter markerade med * är fria från moms.

Anslutning till pantsystemet

Anslutning inkl. 5 panthavarnummer ............................................................ 0 kr

Ytterligare panthavarnummer .................................................................... 400 kr

Överlåtelse av panthavarnummer ............................................ per arkiv 400 kr

Visa pantbrevsinformation

Visa pantbrevsinformation via referens ....................................per sökning 8 kr

Visa pantbrevsinformation via fastighet ...................................per sökning 8 kr

Visa historik på pantbrev ............................................................per sökning 8 kr

Bilaga

11

LMFS 2021:2

Visa dagens händelser................................................................. per sökning 0 kr

Nyregistrering, ändring eller avregistrering

Nyregistrering av pantbrev ..................................................... per pantbrev *3 kr

Registrera panthavarnummer ................................................. per pantbrev *5 kr

Registrera till panthavarnummer inom samarbete .............. per pantbrev *5 kr

Avregistrering av panthavarnummer (ta bort panthavarnummer) samt –

ägarregistrera pantbrev............................................................ per pantbrev *5 kr

Registrera till inskrivningsmyndighet ................................... per pantbrev *5 kr

Registrera till föregående panthavarnummer ....................... per pantbrev *5 kr

Begära och erbjuda pantbrev

Erbjuda pantbrev ....................................................................... per pantbrev 0 kr

Besvara erbjudande - ja ........................................................... per pantbrev 15 kr

Besvara erbjudande - nej ......................................................... per pantbrev 15 kr

Ta bort obesvarat erbjudande .................................................. per pantbrev 0 kr

Begära pantbrev ....................................................................... per pantbrev 18 kr

Besvara begäran - ja ................................................................... per pantbrev 0 kr

Besvara begära - nej ................................................................... per pantbrev 0 kr

Obesvarad pantbrevsbegäran .................................................. per pantbrev 0 kr

Ta bort obesvarad begäran ....................................................... per pantbrev 0 kr

Beställa pantbrevsförteckning

Pantbrevsförteckning ........................................................ per förteckning 525 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev ............................... per försändelse 92 kr

Ändra referens

Registrera referens .............................................................. per transaktion 10 kr

Ändra referens ..................................................................... per transaktion 10 kr

Ta bort referens .................................................................... per transaktion 10 kr

Konvertering till datapantbrev

Registrera pantbrevskonvertering ........................................... per pantbrev 0 kr

Genomföra pantbrevskonvertering ........................................ per pantbrev *4 kr

Beställa retur av makulerat pantbrev .................................. per pantbrev 175 kr

Avvikelserapport inklusive arbetskostnad ........................... per rapport 350 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev .............................. per försändelse 92 kr

Konvertering till skriftligt pantbrev (utskrift av pantbrev)

Konvertera till skriftligt pantbrev ......................................... per pantbrev *20 kr

Portoavgift vid rekommenderat brev ............................... per försändelse 92 kr

Beställa registerutdrag

Beställa utdrag ur pantbrevsregistret/Ägarfråga ...................... per utdrag 0 kr

12

LMFS 2021:2

Registrera eller ta bort spärr

Registrera spärr .......................................................................... per pantbrev 0 kr

Ta bort spärr ................................................................................ per pantbrev 0 kr

API-tjänster

Avisering - händelserapportering ............................................ per händelse 1 kr

Automatiserad handläggning, begära pantbrev .................. per pantbrev 18 kr

Övriga tilläggstjänster som utförs av Lantmäteriet efter beställning

Byte av pantbrevshavare som görs av Lantmäteriet, per beställning . 4 500 kr

Per flyttat pantbrev .......................................................................................... 9 kr

Byte eller ändring av pantbrevshavare som görs av Lantmäteriet,

vid volymer över 10 000 pantbrev ............................................................... Offert

Ändring av referens som görs av Lantmäteriet,

Engångsavgift per beställning (körningstillfälle) ................................... 4 500 kr

Per ändrad referens ......................................................................................... 10 kr

Ändring av referens som görs av Lantmäteriet,

vid volymer över 10 000 pantbrev ............................................................... Offert

Bemannad support utanför kontorstid ................................. per timme 2 500 kr

.................................................................................................. dock lägst 13 000 kr

____________________

1.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2021 i fråga om 4 kap. 2 e §, den 1

oktober 2021 i fråga om 5 kap. 4 a-4 f §§ och i övrigt den 1 januari 2021. Vid

ikraftträdandet den 1 januari 2021 upphör LMFS 2019:2 samt LMFS 2020:5 att

gälla.

____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2021.

Olle Sundin

Anders Sandin