LMFS 2021:3

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäteriets föreskrifter (LMFS 2019:4) till förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

1

Lantmäteriets

författningssamling

Beslutade den 16 juni 2021

Lantmäteriet föreskriver med stöd av 3 och 13 §§ förordningen (1995:1459) om

avgifter vid lantmäteriförrättningar

att i Till 4 § ska punkterna 1, 2, 5, 6 och 8 ha följande lydelse.

Tidredovisning

1. Tid i ärende ska redovisas per påbörjad kvart. Uppgift om tiden och övriga

uppgifter, som behövs vid upprättande av räkning, ska föras på varje ärende.

Avgiftens storlek

2. Avgift ska bestämmas med ett belopp per timme (timtaxa) efter den tid som

senior

förrättningslantmätare,

specialist

förrättningslantmätare,

erfaren

förrättningslantmätare, förrättningslantmätare, kart- och mätningsingenjör samt

biträdande handläggare behöver för handläggningen av förrättningen. Avgift ska

betalas per påbörjad kvart med en fjärdedel av timtaxan.

Senior och specialist förrättningslantmätare

1 900 kr/timme

Erfaren förrättningslantmätare

1 700 kr/timme

Förrättningslantmätare

1 500 kr/timme

Kart- och mätningsingenjör

1 500 kr/timme

Biträdande handläggare

800 kr/timme

Lantmäterimyndigheten kan bestämma att chef eller annan med specialist-

kompetens ska ha någon av de tre högre timtaxorna.

Om förrättningsarbete, i samförstånd med sakägare, utförs under kväll eller helg

är timtaxan ordinarie timtaxa med tillägg av 300 kr/timme måndag-torsdag efter

klockan 18.00 respektive ordinarie timtaxa med tillägg av 600 kr/timme fredag

efter klockan 18.00 till och med söndag.

LMFS 2021:3

Lantmäteriets föreskrifter om ändring i Lantmäte-

riets föreskrifter (LMFS 2019:4) till förordningen

( 1995:1459 ) om avgifter vid lantmäteriförrättningar

Utkom från trycket

den 30 juni 2021

Utgivare: Maria Monthure

ISSN: 2002-6692

LMFS 2021:3

2

Fast belopp för del av förrättning

5. Fasta belopp, i form av grund- och tilläggsbelopp, tas ut för att täcka den

genomsnittliga kostnaden för

a) arbetet vid myndighetens ärendemottagning,

b) hantering av inkomna handlingar,

c) arbete med upprättande av räkningar,

d) arbete med uppdatering av fastighetsregistret, och

e) beslut om inställande av förrättning när ansökan återkallats i sin helhet samt

underrättelse om sådant beslut.

Grundbelopp och tilläggsbelopp påförs alla förrättningar med ansökan efter den

31 januari 2018. Grundbeloppet är 3 600 kr och debiteras första gången räkning

upprättas. Tilläggsbeloppet är 2 600 kr för förrättningar som berör tre till fem

fastigheter, respektive 5 400 kr för förrättningar som berör sex eller fler fastigheter

och debiteras i samband med sluträkningen.

För alla pågående förrättningar den 1 februari 2018, som ställs in eller avslutas

efter den 30 april 2018 är grundbeloppet 2 000 kr och tilläggsbeloppet 1 200 kr

vid tre till fem berörda fastigheter samt 3 000 kr vid sex eller fler berörda

fastigheter. Grundbeloppet debiteras första gången räkning upprättas efter den 30

april 2018 och tilläggsbeloppet i samband med sluträkningen.

Grund- och tilläggsbelopp tas inte ut vid avvisande av ansökan, vid från

förrättning fristående registrering av ändrat andelstal enligt 24 a §

anläggningslagen eller vid från förrättning fristående godkännande av

överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen. För dessa åtgärder debiteras fasta

belopp enligt punkt 8.

För kommunal lantmäterimyndighet som inte har tillämpat de fasta grund- och

tilläggsbeloppen från och med 1 februari 2018, gäller de fasta beloppen enbart

nyinkomna förrättningar från och med den dag grund- och tilläggsbeloppen

tillämpas inom myndigheten.

Kommunal lantmäterimyndighet kan besluta att inte tillämpa de fasta grund- och

tilläggsbeloppen, utan istället debitera dessa delmoment utifrån nedlagd tid.

Restid och andra moment som inte tidsdebiteras

6. Resor samt tid som åtgår för sådant arbete för vilket fasta belopp tas ut enligt

punkterna 5 och 8 ska inte tas upp som debiterbar tid.

Fast belopp för vissa åtgärder

8. Följande åtgärder debiteras enbart med fasta belopp:

a) avvisande av ansökan som är så ofullständig att den inte kan ligga till grund

för en förrättning, 3 600 kronor,

b) handläggning av ärende angående ändrat andelstal enligt 24 a §

anläggningslagen, 1 800 kronor per gemensamhetsanläggning med ett tillägg

om 600 kronor per fastighet utöver den första fastigheten,

LMFS 2021:3

3

c) beslut om anslutning enligt 42 a § anläggningslagen, 3 600 kronor per

gemensamhetsanläggning med ett tillägg om 600 kronor per fastighet utöver

den första fastigheten, och

d) handläggning av ärende angående överenskommelse enligt 43 §

anläggningslagen, 3 600 kronor per gemensamhetsanläggning med ett tillägg

om 600 kronor per berörd fastighet utöver den första fastigheten.

De fasta beloppen enligt första stycket b-d debiteras även om ansökan om

åtgärderna återkallas.

___________________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2021.

2. För arbete som utförts före dagen för ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Olle Sundin

Tove Elvelid