LMFS 2023:1

Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i Lantmäteriets föreskrifter (2022:4) om avgifter för grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inklusive geodetisk information och pantbrevsinformation1

1

Lantmäteriets

författningssamling

Utgivare: Maria Monthure

ISSN: 2002-6692

Lantmäteriets föreskrifter om ändringar i

Lantmäteriets föreskrifter ( 2022:4 ) om avgifter

för grundläggande geografisk information och

fastighetsinformation, inklusive geodetisk

information och pantbrevsinformation 1

LMFS 2023:1

Utkom från trycket

den 1 mars 2023

Beslutade den 15 februari 2023

Lantmäteriet föreskriver med stöd av 82 § förordningen (2000:308) om

fastighetsregister och 30 § förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

dels att 4 kap. och 9 kap. 3 a–d §§ ska ha följande lydelse,

dels att 4 kap. 2 h § ska upphöra att gälla vid utgången av maj 2023.

1

Senaste föreskrift i ämnet LMFS 2022:4 samt ändringsföreskrift LMFS 2022:6.

2

LMFS 2023:1

4 kap. Direktåtkomsttjänster

Licensavgifter

1 § Licensavgift för direktåtkomsttjänster tas ut i form av årlig avgift, avgift

per höjdvärde eller som transaktionsavgifter i enlighet med 2 a-3 e §§.

Avgiftstabeller för Fastighetsinformation Direkt

2 a § Avgiftstabell för Fastighet och samfällighet Direkt

Totalfråga

11 kr

Geometrisökning

3 kr

Totalfråga (exkl. Område)

9 kr

Basinformation

5 kr

Andel

1,50 kr

Historik

1 kr

Beteckning före reformen

0,50 kr

Registerbeteckning

0,50 kr

Åtgärd

1 kr

Område (Geometri)

2 kr

2 b § Avgiftstabell för Gemensamhetsanläggning Direkt

Totalfråga

9,50 kr

Totalfråga (exkl. Geometri)

7,50 kr

Basinformation

5,50 kr

Andel

1,50 kr

Beteckning före reformen

0,50 kr

Åtgärd

1 kr

Geometri

2 kr

2 c § Avgiftstabell för Rättighet Direkt

Totalfråga

7,50 kr

Totalfråga (exkl. Geometri och Rättsförhållande)

4 kr

Basinformation

3 kr

Historik

1 kr

Åtgärd

1 kr

Rättsförhållande

1 kr

Geometri

2 kr

2 d § Avgiftstabell för Inskrivning Direkt

Totalfråga

24 kr

Totalfråga (exkl. Ägare, Förvärv)

16 kr

Inskrivningsfastighet

11 kr

Avtalsrättighet

2 kr

Ägare, aktuell

5,50 kr

Ägare, alla

7,50 kr

Förvärv - ägarförändringsinformation

2 kr

Inteckning

7,50 kr

Anteckning

2 kr

Tomträttsupplåtelse

0,50 kr

2 e § Avgiftstabell för Belägenhetsadress Direkt

Fastighets belägenhetsadress

3 kr

Bilaga

3

LMFS 2023:1

2 f § Avgiftstabell för Byggnad Direkt

Totalfråga

6,50 kr

Berörkrets

0,50 kr

Basinformation

4 kr

Geometri

2 kr

2 g § Avgiftstabell för Taxering Direkt

Totalfråga

13 kr

Basinformation

3 kr

Värderingsenhet

7,50 kr

Ägare

5,50 kr

Berör (ingår i samtaxering)

1 kr

2 h § Avgiftstabell för Markreglering Direkt

Totalfråga

6 kr

Basinformation

3 kr

Berörkrets

1 kr

Geometri

2 kr

2 i § Avgiftstabell för Markreglerande bestämmelse Direkt

Totalfråga

6 kr

Basinformation

3 kr

Berörkrets

1 kr

Geometri

2 kr

2 j § Avgiftstabell för Samfällighetsförening Direkt

Totalfråga

0 kr

Basinformation

0 kr

Styrelsemedlem

0 kr

Berörkrets

0 kr

Arkivakt

0 kr

2 k § Avgiftstabell för Referens uppslag Organisation

Referenser till fastigheter och taxeringsenheter där

organisationen är ägare

32 kr

2 l § Avgiftstabell för Registerbeteckning Direkt

Registerbeteckning inkl. koordinat och fastighetsreferens

0 kr

Avgiften avser endast användning tillsammans med övriga direkttjänster.

2 m § Avgiftstabell för Referens uppslag Adress

Referenser till registerenhet på angiven adress

0 kr

Avgiften avser endast användning tillsammans med övriga direkttjänster.

Avgiftstabeller för övriga direktåtkomsttjänster

3 a § Avgiftstabell för Akt Direkt

Årlig avgift

5 000 kr

Avgift per arkivakt som öppnas

40 kr

4

LMFS 2023:1

3 b § Avgiftstabell för Geografisk Indelning Direkt

Årlig avgift

0 kr

Detaljerade läns- och kommungeometrier, årlig avgift enligt Administrativ

indelning Nedladdning, vektor.

3 c § Avgiftstabell för Gränspunkt Direkt

Årlig avgift

226 840 kr

3 d § Avgiftstabell för Markhöjd Direkt

Avgift per höjdvärde

0,05 kr

Avgiften gäller för respektive höjdvärde som erhålls i svaret på en ställd

fråga. Det kan vara en höjd för en enstaka punkt eller för brytpunkter på en

linje eller polygon.

3 e § Avgiftstabell för Stompunkt Direkt

Årlig avgift

0 kr

9 kap. Uttag av fastighetsinformation och fastighetsprisinformation

Avgiftstabeller för fastighetsinformation

3 a § Avgiftstabeller för Fastighetsinformation Nedladdning, engångsuttag

Startavgift, per beställning

750 kr

Startavgiften gäller även om datamängden är avgiftsfri.

Inskrivning

Avgift per

registerenhet

Inskrivningsfastighet

0,10 kr

Ägare – aktuella

0,50 kr

Ägare – alla

0,75 kr

Förvärv

0,20 kr

Inteckning

0,75 kr

Avtalsrättighet

0,30 kr

Tomträttsupplåtelse

0,20 kr

Anteckning

0,30 kr

Anmärkning: Inteckning levereras endast till eget fastighetsbestånd

eller efter särskild prövning.

Fastighet och samfällighet

Avgift per

registerenhet

Registerbeteckning

0,10 kr

Basinformation

1,00 kr

Område

0,20 kr

Andel

0,20 kr

Historik

0,50 kr

Åtgärd

0,20 kr

Beteckning före

reformen

0,10 kr

Bilaga

5

LMFS 2023:1

Gemensamhetsanläggning

Avgift per

registerenhet

Basinformation

1,00 kr

Andel

0,20 kr

Åtgärd

0,20 kr

Beteckning före

reformen

0,10 kr

Anmärkning: Gemensamhetsanläggning har avgiften 0 kr när den

beställs tillsammans med datamängden Fastighet, samfällighet.

Rättighet

Avgift per

registerenhet

Basinformation

0,20 kr

Historik

0,10 kr

Åtgärd

0,10 kr

Rättsförhållanden

0,10 kr

Markreglerande bestämmelse

Avgift per

registerenhet

Basinformation

0,20 kr

Berörkrets

0,10 kr

Belägenhetsadress

Avgift per

registerenhet

Basinformation

0,10 kr

Berörkrets

0,00 kr

Kan endast beställas med

Basinformation

Byggnad

Avgift per

registerenhet

Basinformation

0,50 kr

Berörkrets

0,00 kr

Kan endast beställas med

Basinformation

Geometri

0,10 kr

3 b § Avgiften för Fastighetsinformation Nedladdning, abonnemang

motsvarar avgiften enligt 3 a § för Fastighetsinformation Nedladdning,

engångsuttag med ett påslag om 40 procent. Avgiften är årlig och ger rätt till

fritt antal nedladdningar.

6

LMFS 2023:1

3 c § Avgiftstabell för Samfällighetsförening Nedladdning, engångsuttag

Startavgift, per beställning

750 kr

Startavgiften gäller även om datamängden är avgiftsfri.

Samfällighetsföreningsregisterinformation (SFR)

Avgift per

registerenhet

Basinformation

0,00 kr

Styrelsemedlem

0,00 kr

Kan endast beställas med

ändamål ”ej reklam”

Berörkrets

0,00 kr

Arkivakt

0,00 kr

3 d § Avgiften för Samfällighetsförening Nedladdning, abonnemang

motsvarar avgiften enligt 3 c § för Samfällighetsförening Nedladdning,

engångsuttag med ett påslag om 40 procent. Avgiften är årlig och ger rätt till

fritt antal nedladdningar.

____________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2023.

2. För avgifter som hänför sig till tiden före ikraftträdandet gäller äldre

bestämmelser.

Olle Sundin

Anders Sandin