LMVFS 2003:3

Lantmäteriverkets föreskrifter om avgifter i pantbrevsregistret

1

Lantmäteriverkets

författningssamling

Utgivare: Sten Bertram

utfärdade den 14 augusti 2003

Lantmäteriverket meddelar med stöd av 15b § förordningen (1994:598)

om pantbrevsregister följande föreskrifter.

1 §

Sökande som är fastighetsägare eller tomträttshavare och som är att

anse som pantbrevshavare enligt 4 § andra stycket lagen (1994:448) om

pantbrevsregister skall inte debiteras avgift enligt 15 § förordningen

(1994:598) om pantbrevsregister

1. för registrering av tidigare beviljad inteckning,

2. för registrering av ny inteckning och

3. vid avregistrering med utfärdande av skriftligt pantbrev.

2 §

Avgift för maskinellt byte av pantbrevshavare är 3 kr per inteckning

när antalet inteckningar överstiger 10 000 stycken.

____________________

Dessa föreskrifter träder i kraft 14 dagar efter det att de utkommit från

trycket.

Joakim Ollén

Peter Wasström

LMVFS 2003:3

Lantmäteriverkets föreskrifter om avgifter i

pantbrevsregistret

Utkom från trycket

den 21 augusti 2003