Lag (1994:448) om pantbrevsregister

(PbrL)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1994-05-26
Ändring införd
SFS 1994:448 i lydelse enligt SFS 2018:279
Ikraft
1994-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Den statliga lantmäterimyndigheten ska föra ett särskilt register över sådana inteckningar i fast egendom eller tomträtt för vilka det inte finns utfärdat något skriftligt pantbrev (pantbrevsregister).

[S2]Av 6 kap. 1 § jordabalken följer att registrering av en inteckning i pantbrevsregistret innebär att ett datapantbrev utfärdas. Lag (2008:546).

2 §  Pantbrevsregistret skall föras med hjälp av automatiserad behandling. Lag (2003:257).

Prop. 2002/03:57: Pantbrevsregistret skall föras med hjälp av automatiserad behandling.

(Jfr 2 § i promemorians förslag.)

I paragrafen har uttrycket ”automatisk databehandling” ersatts med ”automatiserad behandling”. Ändringen innebär en anpassning till terminologin i personuppgiftslagen (1998:204, se särskilt 5 § i den lagen).

3 §  Pantbrevsregistret får användas för följande ändamål

 1. för registrering av inteckningar och pantbrevshavare enligt denna lag,
 2. som underlag för beslut som får meddelas enligt denna lag, och
 3. som underlag för underrättelser till registrerade pantbrevshavare och dem som enligt 4 § skall anses som pantbrevshavare om
  1. innehållet i fastighetsregistrets allmänna del och inskrivningsdel,
  2. taxeringsvärden och andra vid fastighetstaxering fastställda uppgifter,
  3. fastighetsägares och tomträttshavares postadresser. Lag (2003:257).

Prop. 2002/03:57: (Jfr 3 § i promemorians förslag.)

I paragrafen anges vilka ändamål som pantbrevsregistret får användas för. Ändringen i punkten 3 är föranledd av att lagen i sin föreslagna nya lydelse gör åtskillnad mellan den som är registrerad som pantbrevshavare och den som enligt 4 § ”anses som pantbrevshavare”.

Frågan om ändamålsbestämmelsens betydelse har behandlats i avsnitt 4.3.4.

Allmänna bestämmelser om registrering

4 §  För att en inteckning skall få föras in i pantbrevsregistret fordras att den är införd i fastighetsregistrets inskrivningsdel och att begäran om registrering framställs enligt 5 eller 6 §.

[S2]En uppgift i pantbrevsregistret om en inteckning får förenas med en uppgift om vem som har rätt att råda över registreringen (pantbrevshavare). Endast den som har fått tillstånd enligt 14 § får registreras som pantbrevshavare. Om registret inte innehåller någon uppgift om pantbrevshavare, skall den som senast har beviljats lagfart på fastigheten anses som pantbrevshavare. Gäller inteckningen i tomträtt, skall i stället den som enligt fastighetsregistrets inskrivningsdel är tomträttshavare anses som pantbrevshavare.

[S3]Om en inteckning har varit föremål för beslut om utbyte enligt 22 kap. 8 § jordabalken, skall bestämmelserna i denna lag om inteckning i stället gälla de genom utbytet beslutade pantbreven. Lag (2003:257).

Prop. 2002/03:57: (Jfr 4 § i promemorians förslag.)

I andra stycket har hittills föreskrivits att en inteckning får registreras i pantbrevsregistret endast om den är förenad med uppgift om pantbrevshavare. Enligt den nu föreslagna lydelsen får en uppgift om en inteckning förenas med en uppgift om vem som är pantbrevshavare. Det är alltså inte nödvändigt att ...

Registrering av nya inteckningar

5 §  På begäran av den som ger in en ansökan om inteckning till inskrivningsmyndigheten ska den statliga lantmäterimyndigheten föra in en uppgift om inteckningen, om en sådan beviljas, i pantbrevsregistret. Om sökanden begär det, ska den statliga lantmäterimyndigheten samtidigt föra in en uppgift om pantbrevshavare.

[S2]Bestämmelserna i första stycket tillämpas även i samband med ansökningar om sådana inteckningsåtgärder som avses i 22 kap.7-9 och 11 §§jordabalken. Lag (2008:546).

Prop. 2002/03:57: (Jfr 5 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om registrering av nya inteckningar i pantbrevsregistret. Med den utformning som 4 § hittills har haft har det vid sådan registrering alltid registrerats också en uppgift om pantbrevshavare. Såsom 4 § nu utformas blir detta inte nödvändigt. I första stycket av förevarande paragraf har emellertid klargjorts att uppgift ...

Registrering av tidigare beviljade inteckningar

6 §  På begäran av en innehavare av ett skriftligt pantbrev ska den statliga lantmäterimyndigheten föra in en uppgift om den inteckning som svarar mot pantbrevet i pantbrevsregistret. Om sökanden begär det, ska myndigheten samtidigt föra in en uppgift om pantbrevshavare.

[S2]En inteckning får föras in i pantbrevsregistret enligt bestämmelserna i första stycket endast om det skriftliga pantbrevet har givits in till den statliga lantmäterimyndigheten. I samband med införandet i registret ska pantbrevet förstöras.

[S3]Bestämmelserna i andra stycket gäller inte pantbrev som avses i 22 kap. 5 b § andra meningen jordabalken.

[S4]I fråga om inteckningar som har beviljats före den 1 januari 1972 gäller bestämmelserna i denna paragraf om pantbrev även sådana inteckningshandlingar som avses i 24 § lagen (1970:995) om införande av nya jordabalken. En sådan handling behöver dock inte förstöras om den förses med påskrift om att den inte längre medför någon rätt i den intecknade egendomen. Lag (2008:546).

Prop. 2002/03:57: (Jfr 6 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om registrering i pantbrevsregistret av tidigare beviljade inteckningar. I första stycket har gjorts samma tillägg som i 5 §.

Registrering av pantbrevshavare

7 §  Om pantbrevsregistret inte innehåller någon uppgift om pantbrevshavare, ska den statliga lantmäterimyndigheten på begäran av den som enligt 4 § ska anses som pantbrevshavare föra in en uppgift om pantbrevshavare i registret. Lag (2008:546).

Prop. 2002/03:57: (Jfr 7 § i promemorians förslag.)

Paragrafen behandlar den situationen då en inteckning i pantbrevsregistret inte är förenad med någon uppgift om pantbrevshavare. Av paragrafen framgår att det då är möjligt att genom en särskild registreringsåtgärd komplettera registreringen med uppgift om pantbrevshavare. Det förutsätter en begäran från den som enligt 4 § dittills har varit att anse som pantbrevshavare, dvs. normalt den som har lagfart för den fastighet som inteckningen gäller ...

Avregistrering eller byte av pantbrevshavare

7 a §  På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare ska den statliga lantmäterimyndigheten ta bort uppgiften om pantbrevshavare från pantbrevsregistret.

[S2]Om sökanden begär det, ska myndigheten i samband med en åtgärd enligt första stycket föra in en ny uppgift om pantbrevshavare i registret. Lag (2008:546).

Prop. 2002/03:57: (Jfr 7 a § i promemorians förslag.)

I paragrafen, som är ny men delvis motsvarar den tidigare 7 §, har införts bestämmelser om avregistrering respektive byte av pantbrevshavare (se avsnitt 4.3.3.).

I första stycket anges att uppgift om pantbrevshavare kan tas bort från en inteckning som är förenad med sådan uppgift. Av andra stycket framgår att verket, i samband med ...

Avregistrering av inteckning m.m.

8 §  På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare eller som enligt 4 § ska anses som pantbrevshavare ska den statliga lantmäterimyndigheten utfärda ett skriftligt pantbrev som svarar mot inteckningen. Den statliga lantmäterimyndigheten ska också utfärda ett skriftligt pantbrev, om Kronofogdemyndigheten har utmätt pantbrevet hos den intecknade egendomens ägare och begär att ett skriftligt pantbrev ska utfärdas. I samband med att det skriftliga pantbrevet utfärdas ska inteckningen tas bort från pantbrevsregistret. Lag (2008:546).

Prop. 2002/03:57: (Jfr 8 § i promemorians förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser om avregistrering av inteckning från pantbrevsregistret. I första meningen har tillagts att även den som enligt 4 § skall anses som pantbrevshavare, dvs. den som har lagfart för fastigheten eller är inskriven som tomträttshavare, kan begära att inteckningen avregistreras.

9 §  Om en inteckning, som är införd i pantbrevsregistret, dödas eller blir utan verkan, ska den statliga lantmäterimyndigheten ta bort inteckningen från registret. Om en inteckning blir utan verkan endast till viss del eller blir föremål för en åtgärd som avses i 22 kap.7-9 eller 11 §jordabalken, ska uppgift om detta föras in i pantbrevsregistret. Lag (2008:546).

Hinder mot avregistrering

10 §  På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare eller som enligt 4 § ska anses som pantbrevshavare ska den statliga lantmäterimyndigheten besluta att inteckningen inte får tas bort från pantbrevsregistret enligt 8 §.

[S2]Ett beslut som avses i första stycket gäller till dess att inskrivningsmyndigheten har avslutat ett ärende enligt 22 kap.7-11 §§jordabalken. Om pantbrevshavaren begär det, får den statliga lantmäterimyndigheten häva beslutet även dessförinnan. Lag (2008:546).

Prop. 2002/03:57: (Jfr 10 § i promemorians förslag.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om att Lantmäteriverket kan besluta att en inteckning inte får tas bort från registret. Denna möjlighet att ”spärra” mot avregistrering skall ses mot bakgrund av bestämmelserna om inskrivningsåtgärder i 22 kap.711 ...

11 §  På begäran av Kronofogdemyndigheten ska den statliga lantmäterimyndigheten besluta att sådana registreringsåtgärder som anges i 7-8 §§ inte får vidtas. Ett sådant beslut gäller till dess att något annat har förordnats. Lag (2008:546).

Prop. 2002/03:57: (Jfr 11 § i promemorians förslag.)

I utsökningsbalken finns bestämmelser om att kronofogdemyndigheten är skyldig att vid en utmätning eller en kvarstad vidta åtgärder för att säkerställa utmätningen respektive kvarstaden. Om utmätningen eller beslutet om kvarstad avser ett datapantbrev, kan kronofogdemyndigheten enligt förevarande paragraf begära att Lantmäteriverket beslutar att inteckningen inte får tas bort ...

Samtycke till vissa registreringsåtgärder

11 a §  Om en ansökan om lagfart eller en ansökan om inskrivning av förvärv av tomträtt har förklarats vilande, får en begäran enligt 7, 8 eller 10 § från den som enligt 4 § skall anses som pantbrevshavare beviljas endast om sökanden i inskrivningsärendet har samtyckt till åtgärden. Lag (2003:257).

Prop. 2002/03:57: (Jfr 11 a § i promemorians förslag.)

Paragrafen är ny. Den är tillämplig enbart då en i pantbrevsregistret registrerad inteckning saknar uppgift om pantbrevshavare. I så fall skall, enligt 4 §, den som har lagfart för fastigheten eller, om fastigheten är upplåten med tomträtt, den som är inskriven som tomträttshavare anses som pantbrevshavare. Det är då denne som är ensam behörig att vidta bl.a. sådana registreringsåtgärder som avses i 7, 8 och 10 §§. Förevarande paragraf tar ...

Rättelse

12 §  En uppgift i pantbrevsregistret ska rättas, om uppgiften innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av att den statliga lantmäterimyndigheten eller någon annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. I fråga om personuppgifter gäller detta i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

[S2]Den vars rätt berörs ska ges tillfälle att yttra sig innan rättelse sker. Lag (2018:279).

Prop. 2017/18:111: Paragrafen behandlar rättelse i pantbrevsregistret. Övervägandena finns i avsnitt 6.

I första stycket görs motsvarande ändring som i 19 kap. 22 § jordabalken (se kommentaren till den paragrafen).

Andra stycket motsvarar hittillsvarande första stycket andra meningen.

Någon ändring ...

Begränsning av behandling av personuppgifter

12 a §  Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller inte i fråga om personuppgifter i pantbrevsregistret. Lag (2018:279).

Prop. 2017/18:111: Paragrafen, som är ny, innehåller en bestämmelse om rätten till begränsning av behandling av personuppgifter i pantbrevsregistret. Övervägandena finns i avsnitt 6.

Paragrafen är av samma slag som 19 kap. 25 a § jordabalken (se kommentaren till den paragrafen).

Bevarande av borttagna uppgifter

13 §  Uppgifter som har tagits bort från pantbrevsregistret enligt 7--9 §§ skall bevaras i minst tio år.

Tillstånd att registreras som pantbrevshavare

14 §  Tillstånd att bli registrerad som pantbrevshavare meddelas av den statliga lantmäterimyndigheten.

[S2]Vid tillståndsprövningen ska myndigheten särskilt beakta

 1. att sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och den tekniska sakkunskap som fordras för pantbrevssystemets funktion,
 2. att det finns tillfredsställande former för betalning av stämpelskatt, expeditionsavgifter och registreringsavgifter, och
 3. att sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som bör ställas med hänsyn till pantbrevssystemets uppbyggnad och funktion. Lag (2008:546).

15 §  Tillstånd som avses i 14 § får återkallas om tillståndshavaren inte längre uppfyller de krav som anges i 14 § andra stycket.

[S2]När ett beslut om återkallelse av tillstånd har vunnit laga kraft, ska den statliga lantmäterimyndigheten självmant vidta de åtgärder som anges i 8 §, såvida det inte finns något hinder mot detta enligt 10 eller 11 §. Lag (2008:546).

Pantbrevshavarens rättigheter och skyldigheter

16 §  Den som är registrerad som pantbrevshavare eller som enligt 4 § skall anses som pantbrevshavare har de rättigheter och skyldigheter som följer med innehavet av ett skriftligt pantbrev. Lag (2003:257).

Prop. 2002/03:57: (Jfr 16 § i promemorians förslag.)

Paragrafen handlar om pantbrevshavares rättigheter och skyldigheter. Ändringen är av samma slag som ändringen i 3 §.

Ingivande av ansökningar m. m.

17 §  Ansökningar om åtgärder som avses i 6-8 och 10 §§, medgivanden som avses i 11 a § och framställningar om utlämnande av uppgifter i pantbrevsregistret får av den som har fått tillstånd enligt 14 § ges in till den statliga lantmäterimyndigheten genom ett elektroniskt dokument eller på något annat sätt med hjälp av automatiserad behandling.

[S2]Ansökningar om åtgärder som avses i 8 och 11 §§ får av Kronofogdemyndigheten ges in med hjälp av automatiserad behandling.

[S3]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den statliga lantmäterimyndigheten får meddela föreskrifter om att andra än de som har fått tillstånd enligt 14 § får ge in ansökningar, medgivanden och framställningar som avses i första stycket genom ett elektroniskt dokument.

[S4]Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

[S5]Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, den statliga lantmäterimyndigheten får meddela föreskrifter för det tekniska förfarandet. Lag (2008:546).

Prop. 2005/06:28: (Jfr 17 § i promemorians förslag och 17 § i utkastet till lagrådsremiss.)

Paragrafen innehåller bestämmelser om att den som har beviljats särskilt tillstånd av Lantmäteriverket att vara registrerad pantbrevshavare får ge in sina ansökningar till verket med hjälp av automatiserad behandling.

I första stycket har det införts bestämmelser om att den som har beviljats tillstånd att vara registrerad pantbrevshavare får ge in medgivanden som avses i 11 a § på elektronisk ...

Prop. 2002/03:57: (Jfr 17 § i promemorians förslag.)

Paragrafen handlar om användningen av elektroniska dokument eller andra former av datakommunikation. I första stycket, som innehåller en uppräkning av de olika slag av ansökningar som får ges in med hjälp av automatiserad behandling, har gjorts en mindre ändring som beror på att det har tillkommit ett par nya slag av registreringsåtgärder (jfr 7 och 7 a §§). Vidare har i detta stycke och i andra stycket uttrycket ”automatisk databehandling” ...

Inhämtande av uppgifter till registret

18 §  I samband med registreringsåtgärder enligt 5-10 §§ får den statliga lantmäterimyndigheten hämta uppgifter om inteckningen samt om lagfart och inskrivning av förvärv av tomträtt från fastighetsregistrets inskrivningsdel med hjälp av automatiserad behandling. Lag (2008:546).

Prop. 2002/03:57: (Jfr 18 § i promemorians förslag.)

Paragrafen behandlar möjligheten till sambearbetning mellan pantbrevsregistret och fastighetsregistret. I paragrafen har gjorts vissa kompletteringar med hänsyn till förslaget om att den som har lagfart eller som är inskriven tomträttshavare kan vara att anse som pantbrevshavare. Ändringarna syftar till att göra det möjligt för Lantmäteriverket att vid handläggning av pantbrevsärenden hämta uppgifter om lagfarna ägare och tomträttshavare från ...

Direktåtkomst

19 §  Den som har fått tillstånd enligt 14 § får ha direktåtkomst till pantbrevsregistret. Sådan direktåtkomst får dock inte avse uppgift om registrerad pantbrevshavare annat än om

 1. tillståndshavaren är registrerad som pantbrevshavare för inteckningen, eller
 2. den berörda pantbrevshavaren har medgett det.

[S2]Även inskrivningsmyndigheten, Kronofogdemyndigheten och lantmäterimyndigheter får ha direktåtkomst till pantbrevsregistret. Sådan direktåtkomst får inte avse uppgift om registrerad pantbrevshavare, om inte pantbrevshavaren har medgett det. Lag (2008:1078).

Prop. 2008/09:17: (Jfr 19 § i promemorians förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser om direktåtkomst till det av Lantmäteriet förda pantbrevsregistret. Frågan har behandlats i avsnitt 8.

Enligt första stycket får den som har fått tillstånd enligt 14 § ha direktåtkomst till pantbrevsregistret. Tidigare har därvid gällt att sådan direktåtkomst enligt huvudregeln får avse endast uppgifter ...

Prop. 2005/06:28: (Jfr 19 § i promemorians förslag och 19 § i utkastet till lagrådsremiss.)

I paragrafen regleras förutsättningarna för att via terminal ta del av uppgifter som är införda i pantbrevsregistret. I paragrafen har begreppet terminalåtkomst ersatts med direktåtkomst.

Prop. 2007/08:54: (Jfr 19 § i utredningens förslag.)

I paragrafen finns bestämmelser om direktåtkomst till vissa uppgifter i pantbrevsregistret. Enligt andra stycket i paragrafens hittillsvarande lydelse får bl.a. inskrivningsmyndigheter ha direktåtkomst till pantbrevsregistret. Paragrafen har ändrats med anledning av att det endast ska finnas en inskrivningsmyndighet för hela landet.

Mot bakgrund av att Lantmäteriverket, som för pantbrevsregistret, också ska vara inskrivningsmyndighet ...

19 a §  Den som senast har beviljats lagfart på en fastighet får ha direktåtkomst till sådana uppgifter i pantbrevsregistret som avser inteckningar i fastigheten. Om fastigheten är upplåten med tomträtt, får i stället den som enligt fastighetsregistrets inskrivningsdel är tomträttshavare ha sådan direktåtkomst. Lag (2006:143).

Prop. 2005/06:28: (Jfr 19 a § i promemorians förslag och 19 a § i utkastet till lagrådsremiss.)

I paragrafen har införts bestämmelser om att den som senast har beviljats lagfart på en fastighet får ha direktåtkomst till uppgifter om inteckningar i fastigheten som har registrerats i pantbrevsregistret.

Lantmäteriverket kan med stöd av bemyndigandet i 14 § förordningen (1994:598) ...

Överklagande

20 §  Den statliga lantmäterimyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2008:1078).

Prop. 2008/09:17: (Paragrafen saknar motsvarighet i promemorian.)

I paragrafen finns bestämmelser om överklagande.

Ändringen i första stycket är av redaktionellt slag. I andra stycket har det införts ett krav på prövningstillstånd. Frågan har behandlats i avsnitt 5.7.

Fullmakt

20 a §  I ärenden enligt denna lag behöver ombud inte visa upp skriftlig fullmakt annat än om den statliga lantmäterimyndigheten anser att det behövs. Lag (2008:546).

Prop. 2002/03:57: (Jfr 20 a § i promemorians förslag.)

I paragrafen, som är ny, har införts bestämmelser om företeende av fullmakt.

Bestämmelsen skall ses mot bakgrund av 9 § förvaltningslagen som ger den som för talan i ett ärende rätt att anlita ombud eller biträde. Förvaltningslagen reglerar däremot inte frågan om ett ombud behöver förete ...

Skadestånd

21 §  Den som tillfogas skada genom oriktig eller missvisande uppgift i pantbrevsregistret eller i annat fall genom fel i samband med uppläggning eller förande av registret har rätt till ersättning av staten, om det inte visas att felaktigheten beror på en omständighet utanför den statliga lantmäterimyndighetens kontroll vars följder myndigheten inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

[S2]Ersättningen enligt första stycket kan efter skälighet sättas ned eller falla bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. Lag (2008:546).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:448) om pantbrevsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:349, Prop. 1993/94:197, Bet. 1993/94:LU33
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1995:1414) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:102, Prop. 1995/96:78, Bet. 1995/96:BoU4
  Omfattning
  ändr. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (2000:252) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:185
Omfattning
ändr. 3, 4, 18 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2003:257) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
 2. Så snart lagen har trätt i kraft skall uppgifter i pantbrevsregistret om att Lantmäteriverket är pantbrevshavare tas bort från registret.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:170, Prop. 2002/03:57, Bet. 2002/03:LU15
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 7, 8 §§; nya 7 a, 11 a, 20 a §§, rubr. närmast före 7 a, 11 a, 20 a §§
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2006:143) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Förarbeten
Rskr. 2005/06:159, Prop. 2005/06:28, Bet. 2005/06:LU17
Omfattning
ändr. 17, 19 §§, rubr. närmast före 19 §; ny 19 a §
Ikraftträder
2006-04-01

Lag (2006:719) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Förarbeten
Rskr. 2005/06:356, Prop. 2005/06:200, Bet. 2005/06:SkU35
Omfattning
ändr. 8, 11, 17, 19 §§
Ikraftträder
2006-06-07

Lag (2008:163) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Förarbeten
Rskr. 2007/08:148, Prop. 2007/08:54, Bet. 2007/08:CU16
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2008-06-01

Lag (2008:546) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Förarbeten
Rskr. 2007/08:223, Prop. 2007/08:134, Bet. 2007/08:CU23
Omfattning
ändr. 1, 5, 6, 7, 7 a, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 20 a, 21 §§
Ikraftträder
2008-09-01

Lag (2008:1078) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.
 2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2008/09:36, Prop. 2008/09:17, Bet. 2008/09:CU7
Omfattning
ändr. 19, 20 §§
Ikraftträder
2009-03-01

Lag (2018:279) om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:232, Prop. 2017/18:111, Bet. 2017/18:CU19
Omfattning
ändr. 12 §; ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraftträder
2018-05-25