LVFS 2002:5

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel;

Beslutade den 20 juni 2002.

Med stöd av 7 § andra stycket förordningen (1996:1294) om högkostnads-

skydd vid köp av läkemedel m.m. föreskriver Läkemedelsverket att produk-

terna Fibermax och Fibermax Drink skall utgå ur Bilaga 1 till verkets

föreskrifter (LVFS 1997:13, senast ändrad genom LVFS 2001:1) om för-

skrivning av vissa livsmedel.

Denna författning träder i kraft omedelbart.

Läkemedelsverket

GUNNAR ALVAN

Anna Maria Åslundh-Nilsson

LVFS 2002:5

Utkom från trycket

den 9 juli 2002

Elanders Gotab 40021, Stockholm 2002