1 §  I denna förordning finns vissa allmänna föreskrifter om förskrivning av läkemedel m.m. och föreskrifter som ansluter till lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.

2 §  Från föreskrifterna om högkostnadsskydd enligt 4 § lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. undantas

 1. receptbelagda läkemedel som används mot håravfall,
 2. receptbelagda slemlösande och hostdämpande läkemedel som anges i bilaga 1 till denna förordning,
 3. receptbelagda läkemedel för rökavvänjning,
 4. receptbelagda läkemedel för behandling av fetma,
 5. receptbelagda läkemedel för behandling av impotens. Förordning (2001:140).

3 §  Receptfritt läkemedel som omfattas av den numera upphävda läkemedelsförordningen (1962:701) får omfattas av högkostnadsskydd om läkemedlet behövs för behandling av sådan långvarig sjukdom för vilken erfordras kontinuerlig behandling under minst ett år eller återkommande behandling under minst tre månader per behandlingsperiod.

[S2]Första stycket tillämpas inte i fråga om

 1. läkemedel som utgör näringspreparat med angiven ATC-kod V06D A,
 2. läkemedel för rökavvänjning,
 3. läkemedel som används mot håravfall. Förordning (1997:708).

4 §  Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om att läkemedel som avses i 5 § första stycket andra meningen och tredje stycketläkemedelslagen (1992:859) får omfattas av högkostnadsskydd utan att pris fastställs för dessa medel på det sätt som anges i 3 § lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

5 §  Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om vilka läkemedel som beräkningen av prisreduceringen enligt 5 § första stycket lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. skall gälla och om det pris som reduceringen skall avse.

6 §  Högkostnadsskydd enligt 4 och 5 §§ lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m., förutom såvitt avser sådana varor som avses i 2 § 1 nämnda lag, och kostnadsfrihet enligt 7 § samma lag får inte avse större mängd läkemedel eller andra varor än som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar eller, om lämplig förpackningsstorlek saknas, närmast större förpackning.

[S2]Ett läkemedel som har förskrivits får inte förskrivas på nytt så länge förskrivningen fortfarande är giltig, om syftet enbart är att få läkemedlet utlämnat på förmånligare villkor. Förordning (1997:626).

6 a §  En ny ettårsperiod enligt 4 § lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. kan inte påbörjas förrän föregående ettårsperiod har gått till ända. Förordning (1999:173).

7 §  Den nedsättning av priset på vissa livsmedel som föreskrivs i 6 § lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. gäller när barnet lider av någon av de sjukdomar som anges i bilaga 3 till denna förordning.

[S2]Läkemedelsverket skall upprätta en förteckning över de livsmedel som omfattas av prisnedsättningen. Verket skall också ange vilka läkare som är behöriga att förskriva sådana livsmedel.

8 §  En förskrivning av livsmedel som avses i 6 § lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m., skall göras på livsmedelsanvisning.

[S2]På livsmedelsanvisningen skall anges hur många gånger förskrivningen får expedieras. Förskrivningen får för varje expedition inte avse större mängd livsmedel än som motsvarar det beräknade behovet för 90 dagar.

9 §  En förskrivning av förbrukningsartiklar som avses i 2 § 2 och 7 § lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. samt i 3 c och 18 b §§hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall göras på ett hjälpmedelskort.

[S2]På hjälpmedelskortet skall anges hur många gånger förskrivningen får expedieras.

10 §  En förskrivning på recept är giltig ett år från utfärdandet om inte förskrivaren anger kortare giltighetstid. Det skall anges på receptet hur många gånger förskrivningen får expedieras. Varje förskrivning får dock expedieras sammanlagt högst tolv gånger.

[S2]Förskrivningar som avses i 8 och 9 §§ är giltiga ett år från utfärdandet.

[S3]Vid varje expedition skall apotekets namn och dagen för expeditionen anges på förskrivningen. För att varorna skall omfattas av högkostnadsskydd enligt 4 och 5 §§ lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. eller kostnadsfrihet enligt 7 § samma lag får förskrivningen expedieras på nytt först då minst två tredjedelar av den tid förflutit som den tidigare expedierade mängden läkemedel eller andra varor är avsedd att tillgodose. Förskrivningen får expedieras dessförinnan om det finns särskilda skäl till detta.

[S4]En kopia av förskrivningen skall göras vid varje expedition, varefter förskrivningen skall lämnas tillbaka till kunden. Kopian utgör apotekets verifikation. Vid den sista expeditionen får apoteket behålla förskrivningen eller en kopia av den som sin verifikation. Ett hjälpmedelskort skall dock lämnas tillbaka till kunden. Förordning (1999:173).

11 §  Bestämmelserna i 4 och 5 §§ lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. tillämpas även i fråga om läkemedel som förskrivits av behörig läkare i Danmark, Finland, Island eller Norge, om läkemedlen inköpts i Sverige.

[S2]En sådan förskrivning får expedieras endast en gång. Vid expeditionen skall apoteket behålla förskrivningen eller kopia därav som sin verifikation.

12 §  Vid utbetalning av ersättning till kunden enligt 9 § lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. skall en kopia av förskrivningen göras, varefter förskrivningen lämnas åter till kunden. Kopian utgör apotekets verifikation.

13 §  Läkemedel eller annan vara som avses i 4-7 §§ lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. får i brådskande fall lämnas ut utan hinder av att förskrivningen inte har gjorts på föreskriven blankett. I sådant fall skall den som utfärdar förskrivningen på den härför använda handlingen intyga att det är ett brådskande fall samt lämna de uppgifter som skulle ha lämnats, om föreskriven blankett hade använts.

[S2]En förskrivning som avses i denna paragraf får expedieras endast en gång. Apoteket skall behålla handlingen som sin verifikation.

14 §  En förskrivning får även göras per telefon till apoteket. Sådan förskrivning skall apoteket föra in på en särskild blankett. Den som utför förskrivningen är skyldig att lämna samtliga uppgifter, som apoteket behöver för att fylla i blanketten.

[S2]Vid expeditionen av en sådan förskrivning, skall handlingen förses med uppgift om apotekets namn och dagen för expeditionen. Förskrivningen får expedieras endast en gång. Apoteket skall behålla handlingen som sin verifikation.

15 §  Vid expedition av en förskrivning som behålls av apoteket skall, om kunden begär det, apoteket lämna denne en bestyrkt kopia av handlingen. På kopian skall anges att den inte gäller för expedition.

16 §  Vid varje expeditionstillfälle skall apoteket tillhandahålla ett särskilt kvitto på det belopp som kunden betalat för varor som omfattas av högkostnadsskydd. Om kunden begär det, skall apoteket anteckna beloppet på fastställt högkostnadskort.

[S2]Har kunden inköpt varor som omfattas av högkostnadsskydd till ett belopp så att kostnadsreduceringen därefter utgör hela kostnaden för ytterligare inköp, skall apoteket, om kunden begär det, utfärda frikort. Apoteket skall vidta även de övriga åtgärder som behövs för att kunden skall få högkostnadsskydd.

17 §  Har läkemedel eller annan vara som avses i lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. lämnats ut kostnadsfritt eller med kostnadsreducering från apoteket mot förskrivning, har Apoteksbolaget AB rätt att få ersättning av det landsting som avses i 10 § lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. med ett belopp som motsvarar försäljningspriset respektive den föreskrivna kostnadsreduceringen.

[S2]Har Apoteksbolaget AB betalat ut ersättning som avses i 9 § lagen om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. skall landstinget ersätta bolaget för det utgivna beloppet.

[S3]Ersättning som avses i första och andra styckena skall betalas i efterhand, varvid ersättning som hänför sig till en viss månad skall betalas den första vardagen, som inte är lördag, i den andra månaden därefter. I övrigt skall ersättning betalas på det sätt landstingen och Apoteksbolaget AB överenskommer.

18 §  De handlingar som enligt denna förordning utgör apotekets verifikationer skall förvaras i tre år räknat från den dag Apoteksbolaget AB begärde ersättning för dem.

[S2]Verifikationerna skall på begäran av Läkemedelsverket eller ett landsting överlämnas till dessa för granskning.

19 §  Läkemedelsverket skall i erforderlig omfattning granska de handlingar som avses i 17 och 18 §§. Landstinget får i erforderlig omfattning granska ersättningsanspråk enligt 17 § samt kontrollera att läkemedel och andra varor som lämnats ut kostnadsfritt eller till nedsatt pris omfattas av lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

20 §  Läkemedelsverket skall, efter samråd med Riksförsäkringsverket och landstingen, fastställa blanketter som avses i 8, 9 och 14 §§.

[S2]Riksförsäkringsverket skall, efter samråd med landstingen, fastställa de handlingar som avses i 16 §.

21 §  Föreskrifter om verkställigheten av lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. får vad avser 3 § och 5 § första stycket meddelas av Riksförsäkringsverket och i övrigt av Socialstyrelsen. Förordning (1998:558).

Bilaga 1

Förteckning över receptbelagda slemlösande och hostdämpande läkemedel som inte omfattas av bestämmelserna om högkostnadsskydd enligt 4 § lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

Exolyt, mixtur

Cosylan, mixtur

Tussidyl, mixtur 2 mg/ml

Toclase, mixtur 1,5 mg/ml

Toclase, tabletter 50 mg

Cocillana-etyfin, mixtur
Bilaga 2 har upphävts genom förordning (1997:626).

Bilaga 3

Förteckning över sådana sjukdomar som berättigar till prisnedsättning av livsmedel enligt 6 § lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

Chron's sjukdom

Fenylketonuri

Galaktosemi

Glutenintolerans

Komjölksproteinintolerans

Kort tunntarm

Laktosintolerans (medfödd och sekundär)

Kronisk njurinsufficiens

Sojaproteinintolerans

Ulcerös colit

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:1294) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Genom förordningen upphävs
   • förordningen (1981:608) om läkemedelskostnader, m.m.,
   • förordningen (1992:1025) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om prisnedsättning för läkemedel i vissa fall,
   • förordningen (1992:1024) med vissa bestämmelser om prisnedsättning för receptfria läkemedel enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.,
   • förordningen (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m.m.,
   • förordningen (1979:1132) om prisnedsatta livsmedel vid vissa sjukdomar
  2. Vad som i 17-19 §§ föreskrivs om landsting skall till och med utgången av år 1997 gälla Riksförsäkringsverket.
  3. I vad avser kostnader som uppkommer under år 1997 för förbrukningsartiklar i anledning av bestämmelserna i 3 c §, förutom de kostnader som uppkommer inom sluten vård, och 18 b § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) skall 17-19 §§ tillämpas. Har förbrukningsartiklarna lämnats ut av annan än apotek skall vad som är föreskrivet om apotek eller Apoteksbolaget AB gälla denne.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:626) om ändring i förordningen (1996:1294) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1997.
  2. I fråga om förskrivningar som utfärdats före ikraftträdandet gäller 3 § i dess äldre lydelse och bilaga 2 fortfarande.
  Omfattning
  upph. bil 2; ändr. 3, 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1997:708) om ändring av förordningen (1996:1294) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1997-11-01

Förordning (1998:558) om ändring i förordningen (1996:1294) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:173) om ändring i förordningen (1996:1294) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

Omfattning
ändr. 10 §; ny 6 a §
Ikraftträder
1999-04-14

Förordning (2001:140) om ändring i förordningen (1996:1294) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-04-09

Ändring, SFS 2002:687

Omfattning
upph.