LVFS 2008:1

Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd till försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter)

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan

Läkemedelsverkets föreskrifter om tillstånd till försäljning

av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter);

beslutade den 19 december 2007.

Med stöd av 10 kap 5 § läkemedelsförordningen (2006:272) meddelar1 Läke-

medelsverket följande föreskrifter om tillstånd till försäljning av icke god-

känt läkemedel.

1 kap Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde

1 §

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om tillstånd till försäljning av

icke godkänt läkemedel med stöd av 5 § tredje stycket läkemedelslagen

(1992:859) (licensförsäljning). Sådant tillstånd får enligt 3 kap 18 § läkeme-

delsförordningen meddelas för att tillgodose särskilda behov inom hälso- och

sjukvården eller den veterinärmedicinska verksamheten.

Bestämmelser om val av läkemedel i de fall det inte finns något godkänt

veterinärmedicinskt läkemedel för ett tillstånd som drabbar ett djurslag finns

i Statens Jordbruksverks föreskrifter om val av läkemedel vid behandling av

djur (SJVFS 2001:116).

Bestämmelser om karenstider för livsmedelsproducerande djur finns i

Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider vid handhavande av livsmedel

från djur som behandlats med läkemedel (LIVSFS 2005:3) och i Livsmedels-

verkets föreskrifter om karenstider vid handhavande av fiskvara från odlad

fisk som behandlats med läkemedel (SLVFS 1997:25).

Definitioner m.m.

2 §

De uttryck som används i läkemedelslagen har samma betydelse i dessa

föreskrifter. Därutöver förstås med

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/28/EG av den 31 mars 2004 om

ändring av direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinär-

medicinska läkemedel (EUT L 136, 30.04.2004 s. 58, Celex 32004L0028).

Licens

ett tillstånd att sälja ett läkemedel som inte är god-

känt för försäljning i Sverige.

Enskild licens

en licens som tillgodoser behovet av licensläke-

medel för en enskild patient, ett enskilt djur eller

en enskild djurbesättning.

LVFS 2008:1

Utkom från trycket

den 28 januari 2008

LVFS 2008:1

2

2 kap Enskild, generell och beredskapslicens

Förutsättningar för licens

1 §

Licens medges i form av enskild licens, generell licens eller bered-

skapslicens om behovet av läkemedel inte kan tillgodoses genom i Sverige

godkänt läkemedel.

En generell licens beviljas endast om patientens eller djurets behov av li-

censläkemedel inte på lämpligt sätt kan tillgodoses genom enskilda licenser.

En beredskapslicens kan beviljas för att tillgodose behovet av licensläke-

medel för att hindra spridning av patogener, toxiner, kemiska agens eller kon-

sekvenser av radioaktiv strålning. En beredskapslicens kan även beviljas för

att tillgodose behovet av antidoter och serum.

2 §

En licens som avser ett livsmedelsproducerande djurslag förutsätter att

de farmakologiskt aktiva substanserna i det veterinärmedicinska läkemedlet

finns upptagna i bilagorna I, II eller III till förordning (EEG) nr 2377/90 eller,

vad avser hästdjur, att substansen finns upptagen i kommissionens förordning

(EG) nr 1950/2006 över substanser som är oundgängliga för behandling av

hästdjur och för vilka karenstiden är minst sex månader. Dessa krav gäller

dock inte ett hästdjur som inte ska användas för livsmedelsproduktion enligt

det hästpass som avses i Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som

används till avel och om identifiering av hästdjur (SVJFS 1994:82).

Om ett djur exporteras till eller importeras från ett land utanför det Europe-

iska ekonomiska samarbetsområdet (tredje land) och därigenom omfattas av

vissa bindande hälsobestämmelser kan licens medges för ett immunologiskt

veterinärmedicinskt läkemedel som är godkänt i det tredje landet trots att kra-

ven i första stycket inte är uppfyllda.

3 §

När Läkemedelsverket meddelar tillstånd för en klinisk läkemedels-

prövning gäller tillståndet även utlämnande av icke godkänt läkemedel som

Generell licens

en licens som tillgodoser behovet av licensläke-

medel på en klinik eller därmed likvärdig inrätt-

ning.

Beredskapslicens

en licens som tillgodoser hela Sveriges behov av

ett licensläkemedel.

Lagerberedning

ett standardiserat receptbelagt eller receptfritt lä-

kemedel som inte är godkänt för försäljning och

som tillverkas av Apoteket AB.

Rikslicens

en licens som omfattar hela Sveriges behov av viss

lagerberedning.

Extemporeläkemedel

ett icke standardiserat läkemedel som tillverkas av

ett apotek för viss patient, visst djur eller viss djur-

besättning.

Förskrivare

den som i Sverige är behörig att utöva läkar-, tand-

läkar- eller veterinäryrket.

LVFS 2008:1

3

ingår i prövningen. En licensansökan enligt dessa föreskrifter behöver då inte

ges in.

Ansökan om licens m.m.

4 §

Ansökan om licens ska göras av ett apotek. En legitimerad apotekare

eller legitimerad receptarie vid ett apotek ska ansvara för ansökan. Ansökan

ska sändas in elektroniskt till Läkemedelsverket. Ansökan ska åtföljas av en

motivering från förskrivaren som styrker behovet av läkemedlet. Motivering-

en ska lämnas på av Läkemedelsverket fastställd blankett.

Vid ansökan om beredskapslicens ska ansökan åtföljas av en motivering

från förskrivare verksam vid Giftinformationscentralen om ansökan avser

ormserum eller antidoter för humant bruk, Socialstyrelsen om ansökan avser

andra humanläkemedel, inklusive antidoter avsedda att användas mot kemis-

ka, biologiska och radionukleära stridsmedel och Statens Veterinärmedicins-

ka Anstalt om ansökan avser veterinärmedicinska läkemedel.

5 §

I fråga om läkemedel som är avsett för livsmedelsproducerande djur ska

motiveringen innefatta uppgift om djurslag, dosering, ändamålet med be-

handlingen samt huruvida läkemedlet är godkänt i en annan medlemsstat

inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I fråga om läkemedel för livsmedelsproducerande djur fastställs en karens-

tid. Erforderlig dokumentation för bedömning av karenstiden ska lämnas till

Läkemedelsverket i samband med ansökan.

Läkemedelsverkets beslut

6 §

Läkemedelsverkets beslut i licensärende meddelas det sökande apote-

ket. Till beslut om licens för läkemedel avsedda för livsmedelsproducerande

djur fogas uppgift om karenstid.

7 §

En licens är giltig ett år från den dag då beslutet fattades om Läkeme-

delsverket inte anger kortare tid.

Expediering av licensläkemedel på apotek

8 §

Läkemedel som erhållits genom enskild, generell eller beredskapslicens

får expedieras endast mot recept eller rekvisition.

9 §

I de fall generell licens beviljats ska förskrivaren på recept ange ”gene-

rell licens” samt namn och adress på det apotek som beviljats licensen.

10 §

Vid expedition av licens ska datum och den mängd läkemedel som ex-

pedieras dokumenteras. Vid expedition av generell licens på recept dokumen-

teras även förskrivarens och patientens namn. Vid expedition av generell

licens på rekvisition antecknas utöver vad som anges i första meningen, be-

ställande vårdenhets namn och i förekommande fall förskrivarens och patien-

tens namn. Om ett annat apotek expedierar licenspreparatet, ska det apotek

som licensen har beviljats för kontaktas för bekräftelse av licensens giltighet

LVFS 2008:1

4

samt efter expedition underrättas, så att expedierad mängd kan dokumente-

ras.

Vid expedition av beredskapslicens ska dokumentation ske i enlighet med

Läkemedelsverkets beslut.

I samband med expedition av licens avseende vacciner avseende humant

bruk samt läkemedel för humant bruk som härrör från blod eller plasma från

människa ska produktnamn, tillverkare och satsnummer för varje sats rappor-

teras till Läkemedelsverket. Läkemedelsverkets diarienummer på licensen

ska anges. Rapporteringen ska ske elektroniskt eller via fax. Vid distribution

av sådana läkemedel gäller motsvarande skyldighet den som bedriver detalj-

handel med stöd av 5 § lagen om handel med läkemedel m.m. (1996:1152).

11 §

Bestämmelser om märkning av icke godkända läkemedel finns i 49 §

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:10) om förordnande och utläm-

nande av läkemedel m.m. (receptföreskrifter).

3 kap Lagerberedningar m.m.

Ansökan om rikslicens

1 §

Ansökan om rikslicens ska göras för lagerberedningar som tillverkas i

en mängd som överstiger 1 000 förpackningar om året. För lagerberedningar

där tillverkningen inte överstiger 1 000 förpackningar om året ska ansökan

om rikslicens göras efter anmodan från Läkemedelsverket.

Lagerberedningar som inte omfattas av första stycket får säljas av Apoteket

AB utan att rikslicens meddelats.

2 §

Ansökan om rikslicens ska göras av Apoteket AB. Kraven på den doku-

mentation som ska bifogas ansökan framgår av bilagan till dessa föreskrifter.

Läkemedelsverkets beslut

3 §

Rikslicens kan beviljas om läkemedlet är av god kvalitet och ändamåls-

enligt och inte kan ersättas av befintligt godkänt läkemedel, eller av läkeme-

del tillgängligt genom enskild-, generell- eller beredskapslicens.

4 §

Om rikslicens inte beviljas får läkemedlet inte tillhandahållas som la-

gerberedning. Endast extemporetillverkning är då tillåten.

5 §

En rikslicens är giltig i fem år eller annan kortare tidsperiod som Läke-

medelsverket beslutar.

Övrigt

6 §

Vid väsentliga ändringar i den farmaceutiska dokumentationen ska ny

ansökan ges in och godkännas av Läkemedelsverket innan försäljning får ske.

7 §

Apoteket AB ska på anmodan av Läkemedelsverket redovisa all pro-

duktion av lagerberedningar och extemporeläkemedel.

LVFS 2008:1

5

4 kap Gemensamma bestämmelser

Biverkningsrapportering

1 §

Rapportering av biverkningar från hälso- och sjukvården och veterinä-

rer ska ske i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter om säkerhetsöver-

vakning av läkemedel (LVFS 2001:12).

Avgifter

2 §

Bestämmelser om avgifter finns i förordning (1993:595) om den statli-

ga kontrollen av läkemedel.

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2008. Samtidigt upphävs Läke-

medelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1995:7) om tillstånd till

försäljning av icke godkänt läkemedel (licensföreskrifter).

Hänvisningar som avser den äldre författningen ska istället avse den nya

författningen.

Läkemedelsverket

GUNNAR ALVAN

Joakim Brandberg

LVFS 2008:1

6

Bilaga 1

Dokumentationskrav för Rikslicenser

Farmaceutiska

En kortfattad beskrivning av produkten.

Fullständig kvantitativ sammansättning för produkten. Uppgift om kvali-

tetsnormer för samtliga beståndsdelar, antingen genom hänvisning till väl-

kända farmakopéer eller till egna specifikationer. Används egna specifikatio-

ner för den aktiva substansen ska dessa insändas. Ingår en ny eller okänd sub-

stans, dvs. som inte ingår i godkänt läkemedel, ska denna dokumenteras.

Uppgift om förpackning, storlek, material, vilken kontroll som utförs, ev.

doseringsnoggrannhet.

Tillverkningsbeskrivning för produkten.

Kvalitetsnormer för produkten. Den av Apoteket AB utarbetade kontroll-

föreskriften ska insändas.

Uppgift om vilka hållbarhetsstudier som utförts, resultaten av dessa samt

uppgift om vilken hållbarhetstid produkten ska åsättas.

Förslag till märkning.

Farmakologiska/toxikologiska

Om preparatet innehåller substanser, vilka ej ingår i läkemedel som godkänts

för försäljning i Sverige, ska dessa dokumenteras. Det gäller även för icke

verksamma substanser.

Om preparatet innehåller substanser, vilka ingår i läkemedel som godkänts

för försäljning i Sverige men föreligger i lagerberedning i större mängd, eller

om doseringen är högre ska detta dokumenteras. Detsamma gäller om admi-

nistrationssättet är annorlunda.

Dokumentationen bör utgöras av en sammanfattning av substansens farma-

kodynamiska, farmakokinetiska och toxikologiska egenskaper, inklusive en

säkerhetsvärdering, baserad på tillgängliga prekliniska och kliniska data, med

särskilt avseende på den för lagerberedningen aktuella användningen.

Prekliniska data kan lämpligen framtas genom litteratursökning och/eller

uppgifter ur kända handböcker.

Kliniska

Dokumentation krävs:

a) då substansen är okänd, dvs. ej ingår i godkända läkemedel,

b) då substansen är känd men användningsområdet i huvudsak är annat el-

ler administrationssättet och styrkan skiljer sig från det godkända läkemedlet.

En klinisk motivering för ändamålsenligheten krävs för de läkemedel som

ej innefattas i någon av de ovanstående grupperna (a–b).

Apoteket AB ska genomföra en litteraturundersökning och göra en kort

sammanfattning av den tillgängliga litteraturen. Referenslista ska insändas i

sin helhet och de studier som bedöms ge stöd för att beredningen är medi-

cinskt ändamålsenlig bifogas. Eventuella kompletteringar kan efterfrågas un-

der utredningens gång.

LVFS 2008:1

7

Om sådan dokumentation inte finns, ska utdrag ur erkända handböcker in-

sändas, som styrker beredningens användning vid avsett användningsområde.

Även här ska ändamålsenligheten motiveras.

I de fall läkemedlet kan komma att användas till livsmedelsproducerande

djur, ska förslag till karenstid ingå i ansökan. Sådant förslag ska motiveras

med lämplig dokumentation.

Elanders, Vällingby 2008 55970