LVFS 2010:18

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

( 2009:20 ) om handel med vissa receptfria läkemedel;

beslutade den 13 juni 2010.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 6 § 3 förordningen (2009:929) om

handel med vissa receptfria läkemedel och 10 kap. 5 § läkemedelsförordning-

en (2006:272) att det i verkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med

vissa receptfria läkemedel ska införas övergångsbestämmelser med följande

lydelse.

Övergångsbestämmelser

Beträffande förvaring och exponering på försäljningsstället av växtbaserade

läkemedel som den 30 april 2006 var godkända som naturläkemedel och som

efter ansökan har godkänts som läkemedel enligt läkemedelslagen (1992:859)

ska, om det är fråga om läkemedel med samma styrkor, doseringar och indi-

kationer som avsågs i beslutet om godkännande som naturläkemedel, verk-

samhetsutövaren undantas från kraven i 8 § och kravet på att läkemedlen ska

förvaras åtskilda från andra produkter än läkemedel i 9 §. Undantaget gäller

till och med den 30 september 2012. Fram till och med detta datum behöver

verksamhetsutövaren inte ha några anvisningar i sitt egenkontrollprogram för

hur dessa läkemedel ska exponeras och förvaras i enlighet med de krav som

anges i första meningen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då föreskrifterna enligt uppgift på

dem utkom från trycket i Läkemedelsverkets författningssamling.

Läkemedelsverket

MATS LARSON

Joakim Brandberg

LVFS 2010:18

Utkom från trycket

den 17 juli 2010

Elanders Sverige AB, Vällingby 2010