Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2009-09-17
Ändring införd
SFS 2009:929 i lydelse enligt SFS 2015:463
Ikraft
2009-11-01
Upphäver
Förordning (2008:30) om detaljhandel med nikotinläkemedel
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. De termer och uttryck som används i lagen har samma betydelse i denna förordning. Förordning (2015:463).

Läkemedelsverkets beslut

2 §  Läkemedelsverket ska inom 60 dagar från det att ett läkemedel har klassificerats som receptfritt besluta om huruvida läkemedlet ska få säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek.

Läkemedelsverkets underrättelse till kommunerna

3 §  Läkemedelsverket ska underrätta de kommuner där detaljhandeln bedrivs om en anmälan enligt 9 eller 10 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avgift

4 §  Den som bedriver detaljhandel enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska till Läkemedelsverket betala en årsavgift för verkets tillsyn med 1 600 kr per försäljningsställe.

[S2]Ytterligare föreskrifter om avgifter finns i avgiftsförordningen (1992:191).

Uppgiftslämnande

5 §  För att E-hälsomyndigheten ska kunna föra statistik enligt 16 § 4 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, ska den som bedriver detaljhandel enligt samma lag varje månad lämna uppgifter till myndigheten om de läkemedel som har sålts föregående månad.

[S2]Uppgifterna ska innehålla information om

 1. läkemedlets namn,
 2. läkemedelsform,
 3. styrka,
 4. förpackningsstorlek,
 5. antalet försålda förpackningar,
 6. försäljningsdatum, och
 7. försäljningspris.

[S3]Vid distansförsäljning ska dessutom kundens postnummer anges.

[S4]De uppgifter som anges i första stycket ska redovisas per försäljningstransaktion separat för varje försäljningsställe. Uppgifterna ska vara E-hälsomyndigheten till handa inom sju dagar räknat från den sista dagen i den månad som följer på den månad som redovisningen avser. Uppgifterna ska överföras elektroniskt. Förordning (2013:1043).

Bemyndiganden

6 §  Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om

 1. egenkontroll enligt 16 § 1 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
 2. lokaler enligt 16 § 2 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
 3. tillhandahållande enligt 16 § 3 lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, och
 4. utformning och kontroll av den EU-logotyp som avses i 16 a § 2 lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Förordning (2015:202).

 • HSLF-FS 2018:4: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel
 • LVFS 2009:20: Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel
 • LVFS 2015:3: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel1

7 §  Läkemedelsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel och av denna förordning.

 • HSLF-FS 2018:4: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel
 • LVFS 2009:20: Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel
 • LVFS 2015:3: Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel1

Ändringar

Förordning (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel

Ikraftträder
2009-11-01

Förordning (2013:1043) om ändring i förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2015:202) om ändring i förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:463) om ändring i förordningen (2009:929) om handel med vissa receptfria läkemedel

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2016-01-01