LVFS 2010:28

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt vinetanol

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter för kontroll

av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat samt

vinetanol;

beslutade den 17 december 2010.

Läkemedelsverket föreskriver, med stöd av 3 § förordningen (1990:561) med

vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter, att 1

och 2 §§, de allmänna råden till dessa bestämmelser och rubrikerna närmast

före 1, 2 och 4 §§ i Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS

1999:9) om avgifter för kontroll av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

samt vinetanol ska upphöra att gälla den 1 januari 2011, samt att rubriken till

föreskrifterna från och med nämnda datum ska ha följande lydelse.

Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd (LVFS 1999:9) om avgifter

för kontroll av vinetanol

Läkemedelsverket

MATS LARSON

Kenneth Nordback

LVFS 2010:28

Utkom från trycket

den 29 december 2010

Elanders Sverige AB, Vällingby 2010