LVFS 2012:22

Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med sprutor och kanyler

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med sprutor

och kanyler;

beslutade den 12 oktober 2012.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 5 § förordningen (2012:596) om

införsel av och handel med sprutor och kanyler följande föreskrifter om han-

del med sprutor och kanyler.

1 §

De uttryck och benämningar som används i lagen (2012:595) om inför-

sel av och handel med sprutor och kanyler har samma betydelse i dessa före-

skrifter.

2 §

En anmälan om handel med sprutor eller kanyler enligt 3 § 2 lagen

(2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler ska göras till

Läkemedelsverket innan handeln påbörjas. Anmälan ska göras på formulär

som tillhandahålls på Läkemedelsverkets webbplats och ska innehålla följan-

de uppgifter.

1.

Namn på och adress till den som ska bedriva handeln samt organisations-

nummer eller motsvarande och kontaktuppgifter såsom telefonnummer

och e-postadress.

2.

Besöksadresser till försäljningsställen.

3.

Besöksadresser till lagerlokaler.

4.

En beskrivning av vilken handel som ska bedrivas och dess omfattning.

5.

En beskrivning av hur sprutor och kanyler ska förvaras och hanteras på

försäljningsställen och i lagerlokaler.

6.

Namn på och kontaktuppgifter till den ansvarige personen enligt 4 §.

3 §

Om förhållanden som angetts i anmälan har ändrats eller ska ändras, ska

de nya uppgifterna lämnas till Läkemedelsverket så snart det kan ske. Detta

gäller även uppgift om att verksamheten ska upphöra.

4 §

Den som bedriver handel med sprutor eller kanyler ska utse en person

som ansvarar för att verksamheten uppfyller gällande krav för handel och

hantering i övrigt.

5 §

Den som partihandlar med sprutor eller kanyler ska vid försäljning för-

säkra sig om att återförsäljaren har rätt att handla med varorna.

6 §

Vid bedrivande av handel med sprutor och kanyler ska varorna förvaras

och hanteras så att obehöriga inte kan komma över dem.

LVFS 2012:22

Utkom från trycket

den 19 oktober 2012

390040 LVFS 2012-22.fm Page 1 Friday, October 12, 2012 11:27 AM

LVFS 2012:22

2

Elanders Sverige AB, Vällingby 2012

Läkemedelsverket ska snarast informeras om stölder eller annan avledning

av sprutor eller kanyler.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2012. Samtidigt upphävs

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:13) om kontroll av injektions-

sprutor och kanyler.

Läkemedelsverket

MATS LARSON

Joakim Brandberg

390040 LVFS 2012-22.fm Page 2 Friday, October 12, 2012 11:27 AM