LVFS 2014:1

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter

(LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter;

beslutade den 24 februari 2014.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 8 § förordningen (2013:413) om

kosmetiska produkter samt 6 kap. 52 § förordningen (1998:940) om avgifter

för prövning och tillsyn enligt miljöbalken att 4, 5 och 11 §§ i verkets före-

skrifter om kosmetiska produkter (LVFS 2013:10) ska ha följande lydelse.

4 §

För att täcka kostnaderna för tillsyn av kosmetiska produkter ska den

som i Sverige tillverkar eller på den svenska marknaden tillhandahåller kos-

metiska produkter, och är anmälningsskyldig till Europeiska kommissionen

(Cosmetic Products Notification Portal, CPNP) enligt artikel 13.1-4 förord-

ning (EG) nr 1223/2009 betala avgifter efter fakturering från Läkemedelsver-

ket enligt följande.

– Årlig verksamhetsavgift

4 000 kr

– Årlig avgift per produkt

600 kr

Om den som avses i första stycket har betalat årsavgifter för 200 produkter

utgår ingen avgift för produkter som överstiger detta antal.

5 §

1

Följande varianter betraktas som en produkt i avgiftssammanhang

– färgvariant av samma produkt samt

– olika förpackningsstorlekar av samma produkt.

11 § Anmälan av produkt i enlighet med 9 § ska innehålla uppgift om

a) produktnamn,

b) kategorin av kosmetisk produkt,

c) firmanamn och organisationsnummer eller namn och personnummer för

den som tillhandahåller produkten, samt

d) postadress och telefonnummer.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2014. Bestämmelserna i 5 § i sin

nya lydelse ska börja tillämpas den 1 januari 2015.

Övergångsbestämmelse till 4 §:

För 2014 gäller att den andel av den årliga verksamhetsavgiften respektive

den årliga avgiften per produkt som avser tiden fram till den 28 februari 2014

ska betalas i enlighet med 4 § Läkemedelsverkets föreskrifter (2013:10) om

1

Ändringen innebär att andra strecksatsen upphävs.

LVFS 2014:1

Utkom från trycket

den 27 februari 2014

LVFS 2014:1

2

Elanders Sverige AB, 2014

kosmetiska produkter i dess tidigare lydelse. För den andel av den årliga verk-

samhetsavgiften respektive den årliga avgiften per produkt som avser tiden

från och med den 1 mars 2014 ska avgift betalas enligt 4 § i dessa föreskrifter

i sin nya lydelse.

Läkemedelsverket

CHRISTINA ÅKERMAN

Joakim Brandberg