LVFS 2014:4

Läkemedelsverkets föreskrifter om beredning av radioaktiva läkemedel

1

Läkemedelsverkets författningssamling

ISSN 1101-5225

Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

Läkemedelsverkets föreskrifter om beredning av

radioaktiva läkemedel;

beslutade den 24 mars 2014.

Läkemedelsverket föreskriver1 med stöd av 10 kap. 5 § läkemedelsförord-

ningen (2006:272) och efter samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten och

Socialstyrelsen följande föreskrifter om beredning av radioaktiva läkemedel.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

1 §

I dessa föreskrifter finns bestämmelser om beredning av radioaktiva

läkemedel på sjukhus och apotek.

Tillverkning av radionuklider omfattas inte av dessa föreskrifter.

2 §

Hantering av radioaktiva läkemedel regleras även i strålskyddslagen

(1988:220) samt lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

Bestämmelser om iordningsställande av läkemedel finns i Socialstyrelsens

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i häl-

so- och sjukvården.

3 §

De ord och uttryck som används i läkemedelslagen (1992:859) har sam-

ma betydelse i dessa föreskrifter.

4 §

I dessa föreskrifter avses med

Beredning ett förfarande när en radioaktiv lösning utvinns ur en radio-

nuklidgenerator och tillsätts ett kit innan iordningsställande för enskild

patient eller ett förfarande när stamlösning används för rekonstitution eller

kombination av en substans innan den administreras till enskild patient.

Biologiskt material ämnen med humant eller animalt ursprung och som inte

ingår i godkända läkemedel.

Kit en beredningssats för radioaktiva läkemedel bestående av pulver till

injektionsvätskor som ska rekonstitueras eller kombineras med en radio-

nuklid enligt tillverkarens anvisningar till ett radioaktivt läkemedel innan det

administreras till patient.

Radioaktivt läkemedel ett läkemedel som i bruksfärdig form innehåller en

eller flera radionuklider för medicinskt ändamål.

1

Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om

upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67,

Celex 32001L0083) senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv

2012/26/EU (EUT L 299, 27.10.2012, s. 74, Celex 32012L0026).

LVFS 2014:4

Utkom från trycket

den 11 april 2014

LVFS 2014:4

2

Radionuklidgenerator ett system i vilket det ingår en fast modernuklid ur

vilken det framställs en dotternuklid, som avlägsnas genom eluering eller

genom någon annan metod och som används i ett radioaktivt läkemedel.

Stamlösning till radioaktiva läkemedel varje radioaktiv nuklid som fram-

ställts för radionuklidmärkning av en annan substans innan den administreras.

Strålskyddsexpert den som innehar funktionen som strålskyddsexpert en-

ligt det tillstånd som gäller enligt strålskyddslagen (1988:220).

2 kap. Organisation och personal

1 §

Sjukhus eller apotek som bereder eller hanterar radioaktiva läkemedel

ska ha en organisation och ett kvalitetssäkringssystem för planering, utföran-

de, uppföljning och utveckling av kvaliteten och säkerheten för dessa verk-

samheter. Fördelningen av arbetsuppgifter ska vara beskriven i ett organisa-

tionsschema.

2 §

Det ska finnas en sakkunnig person som ska se till att beredning och

hantering sker i enlighet med de krav på god tillverkningssed (GMP) som

framgår av dessa föreskrifter. Den sakkunnige ska ha farmaceutisk examen,

omfattande kunskaper om och praktisk erfarenhet av GMP och läkemedels-

tillverkning samt arbete med radioaktiva läkemedel. Den sakkunnige ska

godkännas av Läkemedelsverket.

3 §

I verksamheten ska finnas tillräckligt med kompetent personal med

lämplig utbildning och erfarenhet för sina arbetsuppgifter. Personalen ska

genomgå regelbunden vidareutbildning enligt dokumenterade utbildnings-

program som fastställts av den sakkunnige, strålskyddsexperten och den

verksamhetsansvarige.

4 §

Personalens kompetens och utbildning ska dokumenteras för varje indi-

vid och dokumentationen ska hållas uppdaterad.

5 §

Personal som deltar i beredningsverksamhet ska ha kunskaper om och

praktisk erfarenhet av GMP och läkemedelstillverkning, samt ändamålsenli-

ga kunskaper om mikrobiologi. Personal som bereder preparat utgående från

biologiskt material ska dessutom ha erfarenhet och kunskaper som är anpas-

sade för att rätt kunna hantera dessa preparat.

3 kap. Lokaler och utrustning

1 §

Lokaler och utrustning ska vara belägna, utformade, konstruerade, an-

passade och underhållna på ett ändamålsenligt sätt.

Planering, utformning och användning av lokaler och utrustning ska syfta

till att minska riskerna för fel samt medge effektiv rengöring och underhåll för

att undvika kontamination, korskontamination och eller någon annan negativ

inverkan på produktkvaliteten.

LVFS 2014:4

3

2 §

Lokalerna ska vara tillräckligt upplysta och ventilerade. Luftens ren-

hetsgrad och omsättning ska vara anpassad till beredningens art och omfatt-

ning. Underhåll och kontroll ska ske regelbundet och dokumenteras.

Lokalerna ska hållas låsta eller under ständig uppsikt.

3 §

Innan utrustning tas i bruk ska det ske en kvalificering, dvs. en doku-

menterad kontroll av att utrustningen fungerar som den ska och levererar för-

väntade resultat. Utrustningen ska kvalificeras också efter reparationer och

andra åtgärder som kan påverka dess funktion.

Utrustning i drift ska regelbundet kalibreras och kontrolleras. Åtgärderna

ska dokumenteras. Beredningslokaler ska kvalificeras innan de tas i drift efter

ny- eller ombyggnad.

Bruksanvisningar för utrustningen ska finnas tillgängliga.

4 §

Säkerhetsbänk ska effektivt förebygga att radioaktivt material sprids

utanför bänken. Vid beredning av sterila läkemedel ska säkerhetsbänken även

ge ett fullgott produktskydd. Säkerhetsbänkar ska uppfylla kraven enligt

klass II i Nordisk R3-norm eller motsvarande internationella standarder.

Barriärteknologi, t.ex. isolatorer kan ersätta konventionell säkerhetsbänk

under förutsättning att erhållen produkt- och personskydd ger likvärdig säker-

het.

Fastställda skriftliga instruktioner för drift och skötsel av säkerhetsbänk

ska finnas.

5 §

Läkemedel utan krav på sterilitet ska beredas i lokal med lägst ren-

hetsklass D. Med viss renhetsklass avses i dessa föreskrifter renhetsklass en-

ligt god tillverkningssed annex 1(se The rules governing medicinal products

in the European Union, Volume 4, Pharmaceutical legislation, Good Manu-

facturing Practices, Medicinal products for human and veterinary use).

Om det av strålskyddsskäl krävs säkerhetsbänk ska denna uppfylla vad som

föreskrivs i 4 §.

6 §

Sterila läkemedel ska beredas i säkerhetsbänk av lägst klass II i lokal

med lägst renhetsklass C. Lokalen ska vara försedd med sluss.

Isolator ska placeras i lokal med lägst renhetsklass D. Lokalen ska vara för-

sedd med sluss.

Om det radioaktiva läkemedlet vid något tillfälle under beredningen hante-

ras oskyddat utanför säkerhetsbänken, ska lokalkrav motsvarande rumsren-

hetsklass B uppfyllas.

7 §

När eluering har påbörjats ska radionuklidgenerator hanteras i en miljö

motsvarande lägst renhetsklass C. Om det av strålskyddsskäl krävs säkerhets-

bänk ska denna uppfylla vad som föreskrivs i 4 §.

8 §

Används biologiskt material som råvara ska beredning ske i separat

lokal eller i separat isolator.

9 §

Om det krävs av strålskyddsskäl, ska det i lokalen råda kontrollerat

undertryck i förhållande till omgivande utrymmen. I personalsluss ska det

LVFS 2014:4

4

råda kontrollerat övertryck i förhållande till lokalen och utanför slussen be-

lägna utrymmen.

Kontrollutrustning ska installeras så att tryckskillnader mellan lokalerna

och funktion av luftfiltreringsanläggningar lätt kan kontrolleras. Kontroll-

utrustningen för luftfiltreringsanläggningar ska utrustas med larmfunktion.

10 §

Tvättmöjligheter ska finnas i sluss eller i annat till lokalen angränsan-

de utrymme.

11 §

Skriftliga och fastställda instruktioner för städning och rengöring av

lokaler ska finnas. Utfört arbete ska dokumenteras.

Rengöring, dekontaminering, desinfektion och sterilisering av utrustning

ska ske enligt fastställda skriftliga instruktioner.

4 kap. Dokumentation och spårbarhet

1 §

Skriftliga instruktioner ska finnas för varje steg i beredning, kontroll,

förvaring, distribution och dokumentation av ett radioaktivt läkemedel. In-

struktionerna ska fastställas av den sakkunnige i samråd med strålskydds-

experten och den som är ansvarig för verksamheten eller av någon som är ut-

sedd av denne. Instruktionerna ska finnas tillgängliga vid berörda arbetsplat-

ser. Handlingarna ska vara tydliga, fria från felaktigheter och hållas aktuella.

För varje styrande dokument ska det finnas en förteckning över antalet

kopior och till vilka dessa kopior distribuerats.

2 §

När elektroniska, fotografiska eller andra databehandlingssystem an-

vänds ska den som är ansvarig för verksamheten visa att uppgifterna kommer

att bevaras på ett tillfredsställande sätt under den förutsedda lagringstiden.

Uppgifterna ska enkelt kunna göras tillgängliga i läsbar form och kunna till-

handahållas Läkemedelsverket på begäran.

Elektroniskt lagrade uppgifter ska skyddas mot förluster eller skador

genom lämplig metod såsom säkerhetskopiering eller överföring till annat

lagringssystem. Verifieringskedjor ska upprätthållas.

3 §

Det ska finnas ett system för dokumentation av beredningar som gör det

möjligt att följa varje preparat såväl i fråga om använda råvaror som ifråga

om metoder, kontroll, förvaring och distribution.

Protokoll, rapporter och annan dokumentation ska föras på sådant sätt att

de kan arkiveras. Dokumentationen ska arkiveras under minst ett år efter an-

vändningstidens utgång.

Signaturlista ska finnas.

5 kap. Beredning av radioaktiva läkemedel

1 §

Vid beredning får enbart läkemedel som godkänts för försäljning eller

erhållit särskilt tillstånd av Läkemedelsverket användas. Beredning ska ske i

enlighet med tillverkarens instruktioner. Dessa instruktioner ska vara god-

kända av Läkemedelsverket.

LVFS 2014:4

5

2 §

Den som genomfört ett beredningssteg ska bekräfta detta genom namn-

teckning eller signatur.

3 §

Vid beredning ska särskild skyddsklädsel och särskilda skyddshandskar

användas. Skyddsklädseln får inte användas utanför lokalen.

4 §

Använda råvaror ska dokumenteras så att spårbarheten kan säkerställas.

Eluering eller extraktion av radionuklidgenerator ska dokumenteras tillsam-

mans med resultaten av utförda kontroller.

5 §

En förpackning med bruksfärdigt radioaktivt läkemedel ska innehålla

uppgifter om

– läkemedlets namn,

– administrationssätt,

– aktivitet och vid behov referenstid för aktivitet,

– vid behov särskilda förvaringsbetingelser för läkemedlet,

– vid behov hållbarhetstid samt

– signum av den som utfört beredningen.

6 kap. Kvalitetskontroll

1 §

Kontrollerna av kvalitet och renhet ska vara anpassade till respektive

radioaktivt läkemedel och så utformade att det finns möjlighet att kontrollera

att uppställda specifikationer uppfylls under läkemedlets hela användningstid

i enlighet med tillverkarens instruktioner.

2 §

En aktivitetskontroll ska utföras så att tillfredsställande noggrannhet

uppnås beträffande dosering av den aktivitet som avses administreras.

3 §

Radioaktiva läkemedel avsedda för intratekalt bruk ska vara fria från

endotoxiner. Undersökning med avseende på endotoxiner ska utföras med

testmetod enligt gällande europeisk farmakopé.

Mottagningskontroll av kit, radionuklidgenerator, radioaktiva stamlös-

ningar och bruksfärdiga radioaktiva läkemedel ska omfatta visuell gransk-

ning av förpackning, kontroll av etiketter och dokument mot beställning samt

vid behov aktivitetsmätning.

5 §

Som ett led i kontrollen av kvalitet ska kontroll av mikrobiologisk och

partikelmässig kontamination av tillverkningslokal, sluss och säkerhetsbänk

göras regelbundet. Aseptisk arbetsteknik ska också valideras regelbundet.

7 kap. Kvalitetssäkringssystem, avvikelser och egeninspektion

1 §

I verksamhetens kvalitetssäkringssystem ska ingå en skriftlig instruk-

tion för handläggning av avvikelser.

2 §

Ett system för egeninspektioner (interna revisioner) ska finnas.

LVFS 2014:4

6

Egeninspektion ska omfatta alla delar av verksamheten, genomföras regel-

bundet och protokollföras och eventuellt funna avvikelser från meddelade

föreskrifter ska snarast åtgärdas.

8 kap. Dispens

Läkemedelsverket kan i enskilda fall meddela undantag (dispens) från be-

stämmelserna i dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2014, då verkets föreskrifter och

allmänna råd (LVFS 1999:4) om kontroll av radioaktiva läkemedel ska upp-

höra att gälla.

Läkemedelsverket

CHRISTINA ÅKERMAN

Joakim Brandberg

Elanders Sverige AB, 2014