Upphävd författning

Strålskyddslag (1988:220)

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
SFS 1988:220 i lydelse enligt SFS 2017:780
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Strålskyddslag (1958:110)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Syftet med denna lag är att människor, djur och miljö skall skyddas mot skadlig verkan av strålning.

2 §  Lagen gäller såväl joniserande som icke-joniserande strålning.

[S2]Med joniserande strålning avses gammastrålning, röntgenstrålning, partikelstrålning eller annan till sin biologiska verkan likartad strålning.

[S3]Med icke-joniserande strålning avses optisk strålning, radiofrekvent strålning, lågfrekventa elektriska och magnetiska fält och ultraljud eller annan till sin biologiska verkan likartad strålning.

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, i den utsträckning det kan ske utan att syftet med lagen åsidosätts, föreskriva undantag från denna lag eller vissa bestämmelser i lagen i fråga om radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som kan alstra strålning.

4 §  Regeringen får, i den utsträckning det på grund av rådande särskilda förhållanden är nödvändigt för att stärka försvarsberedskapen, meddela föreskrifter för totalförsvaret som avviker från denna lag.

5 §  Med verksamhet med strålning avses i denna lag

 1. tillverkning, införsel, utförsel, transport, saluförande, överlåtelse, upplåtelse, förvärv, innehav och användning av eller annan därmed jämförlig befattning med radioaktiva ämnen,
 2. användning av eller annan därmed jämförlig befattning med tekniska anordningar som kan alstra strålning. Lag (1995:874).

5 a §  Med kosmetiskt solarium avses i denna lag en teknisk anordning för att exponera människor för ultraviolett strålning i syfte att göra huden mörkare. Lag (2017:227).

Prop. 2016/17:55: I paragrafen, som är ny, definieras det som i lagen avses med uttrycket kosmetiskt solarium. Med kosmetiskt solarium avses en teknisk anordning för att exponera människor för ultraviolett strålning i syfte att av i huvudsak estetiska skäl göra huden mörkare. Bestämmelsen omfattar inte medicinskt solarium eller medicinsk solanläggning. Medicinskt solarium är ett solarium som används eller är avsett att användas för bestrålning i syfte att behandla, förebygga eller motverka sjukdom. Enligt föreskrifter ...

5 b §  I fråga om varor och tjänster som är avsedda för konsumenter eller som kan antas komma att användas av konsumenter gäller också produktsäkerhetslagen (2004:451). Lag (2017:227).

Allmänna skyldigheter

6 §  Den som bedriver verksamhet med strålning skall med hänsyn till verksamhetens art och de förhållanden under vilka den bedrivs

 1. vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka skada på människor, djur och miljö,
 2. kontrollera och upprätthålla strålskyddet på den plats och i den lokal och övriga utrymmen där strålning förekommer,
 3. väl underhålla tekniska anordningar samt mät- och strålskyddsutrustning som används i verksamheten.

7 §  Den som bedriver verksamhet med strålning skall svara för att den som är sysselsatt i verksamheten har god kännedom om de förhållanden, villkor och föreskrifter under vilka verksamheten bedrivs samt blir upplyst om de risker som kan vara förenade med verksamheten. Den som bedriver verksamheten skall förvissa sig om att den som är sysselsatt i verksamheten har den utbildning som behövs och vet vad han skall iaktta för att strålskyddet skall fungera tillfredsställande.

7 a §  Skyldigheterna enligt 6 och 7 §§ omfattar även den som utan att bedriva verksamhet med strålning sysselsätter någon för att utföra arbete där sådan verksamhet bedrivs. Skyldigheterna gäller i den utsträckning som det behövs för att skydda den som utför arbetet mot skadlig verkan av strålning. Lag (2000:264).

8 §  Den som är sysselsatt i verksamhet med strålning, eller utför arbete där sådan verksamhet bedrivs, skall använda de skyddsanordningar och vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att strålskyddet skall fungera tillfredsställande. Lag (2000:264).

9 §  Den som tillverkar, till landet inför, överlåter eller upplåter ett radioaktivt ämne skall genom märkning eller på annat lämpligt sätt lämna uppgifter som är av betydelse från strålskyddssynpunkt.

10 §  Den som tillverkar, till landet inför, överlåter eller upplåter en teknisk anordning som kan alstra strålning eller som innehåller ett radioaktivt ämne, skall svara för att anordningen, när den avlämnas för att tas i bruk eller förevisas i marknadsföringssyfte, är försedd med nödvändig strålskyddsutrustning samt även i övrigt erbjuder en betryggande säkerhet mot skada på människor, djur och miljö. Han skall genom märkning eller på annat lämpligt sätt lämna uppgifter som är av betydelse från strålskyddssynpunkt.

11 §  Den som installerar eller utför underhållsarbete på en anordning som avses i 10 § skall svara för att den strålskyddsutrustning som hör till anordningen sätts på plats och att i övrigt de åtgärder vidtas som behövs från strålskyddssynpunkt och som föranleds av arbetet.

12 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de ytterligare föreskrifter som krävs till skydd mot eller för kontroll av strålning i de hänseenden som anges i 611 §§.

[S2]I fråga om radioaktiva ämnen finns även bestämmelser i lagen (2006:263) om transport av farligt gods och läkemedelslagen (2015:315). Lag (2015:318).

Radioaktivt avfall m. m.

13 §  Den som bedriver eller har bedrivit verksamhet med strålning ska svara för att det radioaktiva avfall som förekommer i verksamheten

 1. hanteras och, när det behövs, slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt tillfredsställande sätt, eller
 2. överlämnas till en producent som i enlighet med bestämmelser som har meddelats med stöd av 15 kap. 12 § miljöbalken är skyldig att ta hand om avfallet.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldigheterna i första stycket 1.Lag (2016:785).

Prop. 2005/06:76: Paragrafens första stycke formuleras om så att det tydligt framgår att den som bedriver en verksamhet som inte primärt är verksamhet med strålning, men där det förekommer radioaktivt verksamhetsavfall, t.ex. förbränningsaska som innehåller cesium, också omfattas av skyldigheten att ta hand om detta avfall. Detta följer av att innehavet av avfallet utgör verksamhet med strålning enligt 5 §. Detta innebär vidare att verksamhetsutövaren har ett ekonomiskt ansvar för omhändertagandet och är skyldig ...

14 §  Den som bedriver eller har bedrivit verksamhet med en teknisk anordning som kan alstra strålning skall, i den utsträckning som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, svara för att anordningen oskadliggörs, när den inte längre skall användas i verksamheten.

Åldersgräns för användning av kosmetiskt solarium

14 a §  Det är förbjudet att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. Lag (2017:227).

Prop. 2016/17:55: I paragrafen, som är ny, införs en åldersgräns för användning av kosmetiska solarier. Åldersgränsen är konstruerad på så sätt att det blir förbjudet att yrkesmässigt upplåta ett kosmetiskt solarium till en fysisk person som avser att använda solariet för att göra sin hud mörkare, dvs. låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. Förbudet gäller alltså endast upplåtelser till personer som ska använda solariet för att sola i det.

Det betyder att utanför förbudet ...

14 b §  Den som yrkesmässigt låter någon sola i ett kosmetiskt solarium ska

 1. förvissa sig om att solaren har fyllt 18 år,
 2. på varje ställe i verksamheten där ett kosmetiskt solarium upplåts se till att det finns en klart synbar skylt med tydlig information om förbudet att låta någon som inte har fyllt 18 år sola i det, och
 3. enligt ett särskilt program för egenkontroll kontrollera verksamheten och ansvara för att verksamhetens personal har nödvändiga kunskaper om det som gäller för verksamheten enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Lag (2017:227).

Prop. 2016/17:55: I paragrafen, som är ny, införs handlingsregler riktade till den som yrkesmässigt upplåter ett kosmetiskt solarium till solare och som kompletterar förbudet i 14 a §.

Redan förbudet gör det nödvändigt för upplåtaren att kontrollera solarens ålder. Handlingsregeln i första punkten innebär ett krav på upplåtaren att skaffa sig bevisning om solarens ålder. Det blir alltså omöjligt för upplåtaren att komma undan ansvar för brott mot förbudet i 14 a § med en enkel invändning ...

14 c §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den egenkontroll som avses i 14 b § 3.Lag (2017:227).

Prop. 2016/17:55: Paragrafen, som är ny, innehåller ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om den egenkontroll som avses i 14 b § 3.

Med stöd av bemyndigandet bör de föreskrifter meddelas som behövs för att främja att egenkontrollen och egenkontrollprogrammet ska bli ett välfungerande verktyg för verksamhetsutövaren och ett stöd för myndighetstillsynen. Föreskrifterna kan avse hur egenkontrollprogrammet ska utformas, t.ex. avseende ...

Förbud och provning m. m.

15 §  Om det är påkallat från strålskyddssynpunkt får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva förbud mot att

 1. tillverka, till landet införa, transportera, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha, använda eller ta annan därmed jämförlig befattning med material som innehåller radioaktivt ämne,
 2. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha, använda, installera, underhålla eller ta annan därmed jämförlig befattning med en teknisk anordning som kan alstra strålning och som inte omfattas av tillståndsplikt enligt denna lag.

16 §  Den som är under 18 år får inte sysselsättas i verksamhet som är förenad med joniserande strålning. Undantag får endast göras för den som för sin utbildning måste befatta sig med radioaktiva ämnen eller med en teknisk anordning som kan alstra joniserande strålning.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter i fråga om dem som är under 18 år och som sysselsätts i verksamhet med strålning. Lag (2000:264).

17 §  För arbeten som från strålskyddssynpunkt medför särskild risk för vissa arbetstagare i verksamheter med strålning eller i andra verksamheter, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om

 1. skyldighet för verksamhetsutövaren att rapportera uppgifter som har betydelse för bedömningen av arbetets strålningsrisker,
 2. att särskilda villkor skall gälla för arbetets planering och utförande, och
 3. förbud mot att arbetet utförs av sådana arbetstagare. Lag (2007:357).

Prop. 2006/07:93: I förarbetena till strålskyddslagen (prop. 1987/88:88 s. 78) förutsattes att bemyndigandet i 17 § endast gäller arbete i sådan verksamhet med strålning som avses i 5 §, trots att paragrafens ordalydelse inte innebär någon sådan begränsning. Ändringen innebär att det tydligt framgår att möjligheten att meddela föreskrifter omfattar arbetstagare som utför sådant ...

18 §  Den som är sysselsatt eller skall sysselsättas i arbete med joniserande strålning är skyldig att underkasta sig sådan läkarundersökning som behövs för att bedöma om han skulle löpa särskild risk för skada vid exponering för joniserande strålning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får inskränka denna skyldighet och i övrigt meddela närmare föreskrifter om läkarundersökningen.

[S2]Endast den som genomgått läkarundersökning enligt första stycket får sysselsättas i arbete med joniserande strålning. Den som vid läkarundersökningen bedömts löpa särskild risk för skada vid exponering för joniserande strålning får inte utan medgivande av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer sysselsättas i arbete med joniserande strålning.

[S3]Om någon, som arbetar med joniserande strålning eller på grund av sin sysselsättning kan ha utsatts för joniserande strålning, visar tecken på skada som kan misstänkas vara föranledd av sådan strålning, skall han genom arbetsgivarens försorg ges tillfälle att snarast genomgå läkarundersökning.

19 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela sådana föreskrifter om mät- och skyddsutrustningar samt om provning, kontroll och besiktning som är av betydelse från strålskyddssynpunkt. Lag (1990:236).

Tillståndsplikt m. m.

20 §  Tillstånd krävs för att

 1. tillverka, till landet införa, transportera, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha, använda, deponera, återvinna eller återanvända ett radioaktivt ämne eller ett material som innehåller radioaktiva ämnen,
 2. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha, använda, installera eller underhålla en teknisk anordning som kan och är avsedd att sända ut joniserande strålning eller sådan del av anordningen som är av väsentlig betydelse från strålningssynpunkt,
 3. tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha, använda, installera eller underhålla andra tekniska anordningar än sådana som avses i 2 och som kan alstra joniserande strålning och för vilka regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskrivit krav på tillstånd,
 4. från landet utföra radioaktivt ämne, om inte tillstånd finns enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, eller
 5. utomlands slutförvara radioaktivt avfall eller annat radioaktivt ämne som det inte finns någon planerad och godtagbar användning för, om avfallet eller ämnet kommer från en verksamhet med strålning i Sverige.

[S2]Tillståndsplikten enligt första stycket 5 gäller inte

 1. radioaktivt avfall som efter behandling eller upparbetning i Sverige ska slutförvaras i det land där avfallet har uppkommit eller ämnet har sitt ursprung, eller
 2. kasserade slutna strålkällor som återsänds till en leverantör eller en tillverkare av sådana strålkällor. Lag (2014:142).

Prop. 2013/14:69: I paragrafens första stycke införs en ny femte punkt som innebär att tillstånd enligt strålskyddslagen krävs för att utomlands slutförvara radioaktivt avfall eller annat radioaktivt ämne som det inte finns någon planerad och godtagbar användning för, om avfallet kommer från en verksamhet med strålning i Sverige.

Ett nytt andra stycke införs med bestämmelser om undantag från tillståndsplikten ...

20 a §  Tillstånd enligt 20 § får inte avse transporter av radioaktivt avfall till

 1. en plats söder om 60 grader sydlig bredd,
 2. ett land utanför Europeiska unionen, om landet är part i partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (SÖ 2002:42), eller
 3. ett land där import av radioaktivt avfall är förbjuden eller där det kan antas att det saknas förmåga att ta hand om sådant avfall på ett säkert sätt. Lag (2009:329).

Prop. 2008/09:121: Bestämmelsen, som i huvudsak följer av artikel 16 i direktiv 2006/117/ Euratom, uppdateras och justeras redaktionellt. Innebörden av bestämmelsen är ett exportförbud för radioaktivt avfall till Antarktisområdet, till länder utanför Europeiska unionen som är parter i den s.k. AVS-EGkonventionen och till länder där import av kärnavfall eller använt kärn-

bränsle ...

20 b §  Ett tillstånd för slutförvaring utomlands enligt 20 § första stycket 5 får ges endast om

 1. det mellan Sverige och det andra landet finns ett avtal om slutförvaring, och
 2. fördelarna med slutförvaring i det andra landet från strålskyddssynpunkt tydligt överväger fördelarna med slutförvaring i Sverige. Lag (2014:142).

Prop. 2013/14:69: Paragrafen är ny. I enlighet med kärnavfallsdirektivets artikel 4.4 första stycket innebär bestämmelsen i första punkten att tillstånd för slutförvar-

ing enligt 20 § första stycket 5 endast får ges om det mellan Sverige och det andra landet finns ett avtal om sådan förvaring.

I andra punkten anges dessutom att ett tillstånd ...

20 c §  Regeringen får meddela föreskrifter om vad som krävs för att ett sådant avtal om slutförvaring som avses i 20 b § ska kunna godtas som grund för ett tillstånd. Lag (2014:142).

Prop. 2013/14:69: Paragrafen är ny och innebär att regeringen får meddela föreskrifter om vad som krävs för att ett avtal om slutförvaring enligt 20 b § ska kunna godtas som grund för ett tillstånd.

Bestämmelsen behandlas i avsnitt 5.2.

21 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på tillstånd för att tillverka, till landet införa, saluföra, överlåta, upplåta, förvärva, inneha, använda, installera eller underhålla en teknisk anordning som kan alstra icke-joniserande strålning eller sådan del av anordningen som är av väsentlig betydelse från strålningssynpunkt.

 • NJA 2017 s. 157:I en författning hänvisades till en viss teknisk standard från ett privaträttsligt organ. Eftersom denna standard fanns tillgänglig i läsbar form endast mot betalning, har det ansetts stå i strid med den straffrättsliga legalitetsprincipen att döma för överträdelse av författningen.
 • NJA 2011 s. 725:Ett åtal för oaktsamt brott har ogillats, eftersom det har saknats samband mellan den tilltalades oaktsamhet och hans bristande insikt om risken för att den relevanta gärningsomständigheten förelåg.

22 §  Frågor om tillstånd enligt denna lag prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får genom föreskrifter meddela tillstånd enligt denna lag för sjukvårdshuvudmän, vissa yrkesgrupper eller vissa vårdinrättningar, institutioner eller företag.

22 a §  Vid prövning av ärenden enligt denna lag eller vid meddelande av villkor med stöd av 27 § ska 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas. Ett tillstånd eller dispens som medverkar till att en miljökvalitetsnorm som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 miljöbalken inte följs får meddelas endast om tillståndet förenas med de krav som behövs för att följa normen eller om det finns en sådan förutsättning för tillstånd som anges i 2 kap. 7 § tredje stycket miljöbalken.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i ärenden om tillstånd enligt denna lag ska upprättas en miljö-konsekvensbeskrivning enligt 6 kap.miljöbalken som möjliggör en samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser. Lag (2010:889).

Prop. 2009/10:184: Första stycket ändras med anledning av att det huvudsakliga innehållet i 16 kap. 5 § införs i den nya bestämmelsen i 2 kap. 7 § tredje stycket miljöbalken. Andra meningen motsvarar innehållet i 16 kap. 5 § första meningen tillsammans med den nya lydelsen av 2 kap. 7 § andra och tredje styckena.

23 §  Tillstånd enligt denna lag behövs inte för verksamhet enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, om inte annat föreskrivits i tillstånd som meddelats enligt den lagen.

[S2]I fråga om tillstånd att tillverka, till landet införa eller saluföra radioaktiva läkemedel finns även bestämmelser i läkemedelslagen (2015:315). Lag (2015:318).

24 §  Ett tillstånd får begränsas till att avse en viss tid. Om tillståndet avser transport av radioaktivt avfall till eller från Sverige, får tillståndet inte gälla för längre tid än tre år. Lag (2009:329).

Prop. 2008/09:121: Ändringen innebär att begränsningen i andra meningen av in- eller utförseltillstånd till en tid av högst tre år åt gången ändras så att den i stället avser tillstånd till transport av radioaktivt avfall till eller från Sverige. Begränsningen omfattar alla gränsöverskridande transporter som avses i direktiv 2006/117/Euratom och som inte prövas enligt lagen om kärnteknisk verksamhet

25 §  Den som inte har tillstånd för införsel när det krävs enligt 20 eller 21 § får endast efter medgivande av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ta hand om ett radioaktivt ämne eller en teknisk anordning med tillämpning av ett förenklat förfarande som är förenligt med sådan tullagstiftning som anges i 1 kap. 3 § tullagen (2016:253). I övrigt gäller lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m. Lag (2016:259).

Tillståndsvillkor m. m.

26 §  I samband med att ett tillstånd meddelas eller under tillståndets giltighetstid får tillståndsmyndigheten meddela sådana villkor för tillståndet som behövs med hänsyn till strålskyddet.

27 §  Om ett tillstånd har meddelats enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller under tillståndets giltighetstid, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela de ytterligare villkor som behövs med hänsyn till strålskyddet. Om tillståndet avser en kärnteknisk anläggning, skall dock villkor som i avsevärd mån kan påverka utformningen av anläggningen eller driften vid denna alltid underställas regeringens prövning.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att det i ärende om villkor som enligt första stycket underställs regeringens prövning skall upprättas en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.miljöbalken. Lag (1998:841).

Återkallelse av tillstånd

28 §  Ett tillstånd enligt denna lag får återkallas om

 1. föreskrifter eller villkor som uppställts med stöd av 12 §, 13 § andra stycket, 14 §, 15 §, 16 § andra stycket, 17 §, 19 § första stycket eller 26 § i något väsentligt avseende inte iakttas,
 2. det i annat fall finns synnerliga skäl.

Tillsyn m. m.

29 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

30 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska ha tillsyn över att solarieverksamhet som bedrivs inom kommunen följer gällande regler.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som regeringen bestämmer i fråga om annan verksamhet får överlåta åt en sådan nämnd som avses i första stycket att, om kommunen begär det, i ett visst avseende utöva sådan tillsyn som annars skulle skötas av tillsynsmyndigheten.

[S3]Det som sägs i andra stycket gäller inte verksamhet som utövas av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Fortifikationsverket eller Försvarets radioanstalt. För denna verksamhet får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om försvarsinspektören för hälsa och miljö begär det, överlåta åt denne att i ett visst avseende utöva tillsynen.

[S4]Om tillsynen överlåts enligt denna paragraf, ska det som sägs om tillsynsmyndigheter i lagen gälla även den nämnd som avses i första stycket eller försvarsinspektören för hälsa och miljö. Lag (2017:780).

Prop. 2005/06:183: Genom det nya första stycket bemyndigas regeringen att föreskriva att tillsynen såvitt avser solarieverksamhet skall utövas av kommunal nämnd oberoende av om kommunen åtagit sig denna uppgift. Övriga ändringar i paragrafen är redaktionella.

Se även under avsnitt 8.

Prop. 2016/17:144: Ändringar görs i tredje och fjärde styckena som en konsekvens av förslaget om att tillsynsfunktionen ska byta benämning från generalläkaren till försvarsinspektören för hälsa och miljö. Det innebär ingen ändring i sak.

Skälen för ändringen redogörs närmare för i avsnitt 6. Därutöver görs språkliga ändringar i samtliga stycken. ...

31 §  Den som bedriver verksamhet enligt denna lag skall på begäran av tillsynsmyndigheten

 1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar som behövs för tillsynen,
 2. ge myndigheten tillträde till den anläggning eller plats där verksamheten bedrivs för undersökningar och prover i den omfattning som behövs för tillsynen. För uttaget prov betalas inte ersättning.

[S2]Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för tillsynen.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om skyldighet att ersätta en tillsynsmyndighets kostnader för provtagning och undersökning av prov.

31 a §  Tillsynsmyndigheten får göra kontrollköp som syftar till att få fram underlag för en dialog med en verksamhetsutövare i frågor som rör skyldigheten i 14 b § att förvissa sig om att en solare har fyllt 18 år. För ett kontrollköp får tillsynsmyndigheten inte anlita någon som är yngre än 18 år.

[S2]Ett kontrollköp får göras även om verksamhetsutövaren inte har informerats om det i förväg.

[S3]Efter ett kontrollköp ska tillsynsmyndigheten informera verksamhetsutövaren om köpet. Lag (2017:227).

Prop. 2016/17:55: Paragrafen, som är ny, innehåller bestämmelser om kontrollköp av solarietjänster. Kontrollköpet är avsett som en tillsynsmetod för att ge tillsynsmyndigheten underlag för en konstruktiv dialog med verksamhetsutövaren.

Första stycket ger, tillsammans med andra stycket, tillsynsmyndigheten ett uttryckligt lagstöd för att göra kontrollköp, dvs. att söka upp verksamhetsutövaren och köpa soltid i ett kosmetiskt solarium utan att vid köpet behöva upplysa om att det är fråga om ...

31 b §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur kontrollköp ska göras. Lag (2017:227).

Prop. 2016/17:55: Paragrafen, som är ny, är ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om hur kontrollköp ska göras. Sådana föreskrifter kan t.ex. avse vilka rutiner som ska gälla inför och efter ett kontrollköp och hur det som kommer fram genom ett kontrollköp ska återkopplas till verksamhetsutövaren.

32 §  Tillsynsmyndigheten får besluta om de förelägganden och förbud som behövs i enskilda fall för att denna lag eller föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska följas.

[S2]Om någon inte vidtar en åtgärd som den personen är skyldig att vidta enligt denna lag eller enligt föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen eller enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får myndigheten besluta att åtgärden ska vidtas på personens bekostnad.

[S3]Ett beslut enligt första eller andra stycket får inte grundas på det som har kommit fram genom ett kontrollköp enligt 31 a §. Lag (2017:227).

Prop. 2016/17:55: I första stycket görs ett par språkliga moderniseringar. Ordet ”meddela” ersätts med ”besluta om” för att göra tydligt att inte handlar om normgivning utan om förvaltningsbeslut i det enskilda fallet. Det omoderna ordet ”efterlevas” ersätts med ”följas”. Ingen ändring i sak är avsedd.

I andra stycket görs språkliga ändringar. Orden ”som åligger honom” ersätts med det modernare och könsneutrala uttrycket ”som den personen är skyldig att vidta”. Den person som avses ...

33 §  I avvaktan på att en förelagd strålskyddsåtgärd vidtas eller för att säkerställa att ett meddelat förbud iakttas, får tillsynsmyndigheten omhänderta radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som kan alstra strålning eller som innehåller ett radioaktivt ämne.

[S2]Tillsynsmyndigheten får också försegla en teknisk anordning eller anläggning för att förebygga att den brukas olovligen.

[S3]Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för åtgärder enligt första och andra styckena.

34 §  Beslut om föreläggande eller förbud enligt denna lag får förenas med vite.

Ansvarsbestämmelser m. m.

35 §  Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 6 §, 7 §, 9-11 §§ eller 13 § första stycket 1.Lag (2006:340).

Prop. 2005/06:76: Paragrafen justeras för att överensstämma med 13 § i dess nya lydelse.

36 §  Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

 1. bryter mot 16 § första stycket eller 20 § 1, 2 eller 4,
 2. bryter mot föreskrift som meddelats med stöd av 12 § första stycket, 14 §, 15 §, 16 § andra stycket, 17 §, 19 § första stycket, 20 § 3 eller 21 §,
 3. bryter mot villkor som meddelats med stöd av 26 eller 27 §,
 4. bryter mot föreläggande eller förbud som meddelats med stöd av 32 § första stycket. Lag (2006:340).

Prop. 2005/06:76: Den särskilda straffbestämmelsen för den som bryter mot föreskrifter meddelade med stöd av 13 § andra stycket tas bort.

 • NJA 2017 s. 157:I en författning hänvisades till en viss teknisk standard från ett privaträttsligt organ. Eftersom denna standard fanns tillgänglig i läsbar form endast mot betalning, har det ansetts stå i strid med den straffrättsliga legalitetsprincipen att döma för överträdelse av författningen.
 • NJA 2011 s. 725:Ett åtal för oaktsamt brott har ogillats, eftersom det har saknats samband mellan den tilltalades oaktsamhet och hans bristande insikt om risken för att den relevanta gärningsomständigheten förelåg.

36 a §  Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot förbudet i 14 a §. Lag (2017:227).

Prop. 2016/17:55: Paragrafen, som är ny, gör det straffbart att uppsåtligen eller av oaktsamhet bryta mot förbudet i 14 a § att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium.

Straffskalan, böter eller fängelse i högst sex månader, är densamma som för motsvarande gärningar i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, se 24 §, tobakslagen ...

37 §  Till böter döms den som med uppåt eller av oaktsamhet

 1. bryter mot vad som föreskrivs i 18 § andra och tredje styckena,
 2. underlåter att iaktta vad tillsynsmyndigheten begär enligt 31 § första stycket,
 3. lämnar oriktiga uppgifter om förhållanden av betydelse i en ansökan eller annan handling som avges enligt denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen.

38 §  Till ansvar enligt denna lag döms inte i ringa fall.

[S2]Till ansvar enligt denna lag döms inte om ansvar för gärningen kan ådömas enligt brottsbalken eller lagen (2000:1242) om straff för smuggling.

39 §  Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande eller överträtt ett vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.

40 §  Radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som varit föremål för brott enligt denna lag eller deras värde samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkade, om det inte är uppenbart oskäligt.

[S2]Första stycket gäller även behållare eller andra strålskyddsanordningar som hör till radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar.

[S3]Utöver vad som sägs i första och andra styckena får egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat. Lag (2005:299).

Prop. 2004/05:135: Enligt bestämmelsen skall radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar som varit föremål för brott enligt strålskyddslagen förverkas. Detta gäller även behållare eller andra strålskyddsanordningar som hör till radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar.

Genom det nya tredje stycket, utvidgas bestämmelsen till att omfatta även annan egendom som använts som hjälpmedel vid brott mot lagen. Vidare innebär ändringen ...

41 §  Den som på grund av bestämmelser i denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen har tagit del av uppgifter, får inte obehörigen röja eller utnyttja dem, om de avser

 1. affärs- eller driftsförhållanden,
 2. förhållanden av betydelse för landets försvar, eller
 3. säkerhets- och bevakningsåtgärder som avser transport eller förvaring av sådana radioaktiva ämnen som anges i rådets direktiv 2003/122/Euratom av den 22 december 2003 om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet och herrelösa strålkällor .

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:436).

Prop. 2005/06:76: Den tystnadsplikt som regleras i paragrafen utökas till att också gälla upplysningar som rör säkerhets- eller bevakningsåtgärder avseende transport eller förvaring av vissa starka strålkällor. En uppräkning av strålkällorna finns i bilaga 1 till HASS-direktivet.

Regeln tar sikte på privat verksamhet. För det allmännas verksamhet finns bestämmelser i 5 kap. 2 § sekretesslagen.

I lagen om ...

42 §  Beslut i det enskilda fallet enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut i frågor som avses i 27 § eller 30 § tredje stycket överklagas dock hos regeringen.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Föreskrifter om överklagande av en myndighets beslut enligt denna lag med stöd av ett bemyndigande enligt lagen meddelas av regeringen.

[S4]Beslut som har meddelats enligt denna lag ska gälla omedelbart om inte annat bestäms. Lag (2009:329).

Prop. 2008/09:121: Ändringen i första stycket innebär att det åter framgår av bestämmelsen att tillsynsbeslut enligt strålskyddslagen fattade av generalläkaren får överklagas hos regeringen.

Avgifter

43 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter för myndighets verksamhet enligt denna lag. Regeringen får överlåta åt kommuner att meddela sådana föreskrifter när det gäller en kommunal myndighets verksamhet. Lag (2007:357).

Prop. 2006/07:93: Regeringen ges möjlighet att även överlåta åt kommuner att, t.ex. genom beslut av kommunfullmäktige, föreskriva om avgifter för en kommunal myndighets verksamhet enligt lagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Strålskyddslag (1988:220)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.
  2. Genom denna lag upphävs strålskyddslagen (1958:110).
  3. Bestämmelserna i 13 och 14 §§ skall ej tillämpas beträffande den som har upphört att bedriva verksamhet före ikraftträdandet.
  4. Föreskrifter och beslut i särskilda fall som har meddelats med stöd av strålskyddslagen (1958:110) skall anses ha meddelats enligt motsvarande bestämmelser i denna lag. Den som vid ikraftträdandet är sådan godkänd föreståndare som avses i 4 § förstnämnda lag skall intill dess annat bestämts även därefter fullgöra de uppgifter som ankom på föreståndaren. Det som med stöd av samma lag föreskrivits om kompetenskrav för föreståndare skall gälla även annan som fullgör motsvarande uppgifter.
  5. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrifter som har ersatts genom bestämmelser i denna lag tillämpas i stället de nya bestämmelserna. Lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete skall dock även efter ikraftträdandet gälla arbetstagare i sådant arbete som avses i 1 § första stycket strålskyddslagen (1958:110).
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:88
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1990:236) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 19 §; nya 43 §, rubr. närmast före 43 §
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:1706) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Lag (1992:1205) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:53, Bet. 1992/93:SoU6
  Omfattning
  ändr. 12, 23 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1992:1546) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:98, Bet. 1992/93:NU11
  Omfattning
  ändr. 27 §; ny 22 a §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:428) om ändring i lagen (1992:1205) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:323, Prop. 1992/93:186, Bet. 1992/93:SoU24
  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1992:1205

Lag (1995:69) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 42 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:874) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:391, Prop. 1994/95:118, Bet. 1994/95:NU21
  Omfattning
  ändr. 5, 20, 24 §§; ny 20 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1998:841) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Ett ärende om tillstånd skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om ärendet har inletts före denna lags ikraftträdande. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock tillämpas omedelbart.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 22 a, 27, 30, 42 §§
CELEX-nr
397L0011
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2000:264) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:191, Prop. 1999/2000:52, Bet. 1999/2000:MJU15
Omfattning
ändr. 8, 16, 20, 36 §§; ny 7 a §
CELEX-nr
31996L0029
Ikraftträder
2000-05-13

Lag (2000:1068) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:49, Prop. 2000/01:9, Bet. 2000/01:UU3
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1242) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:28, Prop. 1999/2000:124, Bet. 2000/01:JuU2
Omfattning
ändr. 38 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1287) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:71, Prop. 1999/2000:126, Bet. 2000/01:SkU3
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2004:456) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:241, Prop. 2003/04:121, Bet. 2003/04:LU29
Omfattning
ny 5 a §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:299) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2004/05:237, Prop. 2004/05:135, Bet. 2004/05:JuU31
Omfattning
ändr. 40 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:268) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:170, Prop. 2005/06:51, Bet. 2005/06:FöU3
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:340) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:212, Prop. 2005/06:76, Bet. 2005/06:MJU21
Omfattning
ändr. 13, 35, 36, 41 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2006:653) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:287, Prop. 2005/06:183, Bet. 2005/06:MJU24
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:357) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2006/07:168, Prop. 2006/07:93, Bet. 2006/07:FöU7
Omfattning
ändr. 17, 43 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2009:329) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:222, Prop. 2008/09:121, Bet. 2008/09:FöU8
Omfattning
ändr. 20 a, 24, 42 §§
CELEX-nr
32006L0117
Ikraftträder
2009-06-01

Lag (2009:436) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 41 §
CELEX-nr
32003L0122
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:889) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:353, Prop. 2009/10:184, Bet. 2009/10:MJU24
Omfattning
ändr. 22 a §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2014:142) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:179, Prop. 2013/14:69, Bet. 2013/14:FöU10
Omfattning
ändr. 20 §; nya 20 b, 20 c §§
CELEX-nr
32011L0070
Ikraftträder
2014-05-01

Lag (2015:318) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:200, Prop. 2014/15:91, Bet. 2014/15:SoU16
Omfattning
ändr. 12, 23 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2016:259) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:161, Prop. 2015/16:79, Bet. 2015/16:SkU21
Omfattning
ändr. 25 §
Ikraftträder
2016-05-01

Lag (2016:785) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:299, Prop. 2015/16:166, Bet. 2015/16:MJU22
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2016-08-02

Lag (2017:227) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:177, Prop. 2016/17:55, Bet. 2016/17:FöU9
Omfattning
nuvarande 5 a § betecknas 5 b §; ändr. 32 §; nya 5 a, 14 a, 14 b, 14 c, 31 a, 31 b, 36 a §§, rubr. närmast före 14 a §
Ikraftträder
2018-09-01

Lag (2017:780) om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Förarbeten
Rskr. 2016/17:314, Prop. 2016/17:144, Bet. 2016/17:FöU11
Omfattning
ändr. 30 §
Ikraftträder
2017-10-01

Ändring, SFS 2018:396

Omfattning
upph.