MIGRFS 2004:5

Migrationsverkets allmänna råd för att tillämpa förordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlänningar (vårdavgiftsförordningen) beslutade den 6 oktober 2004. Inledning I vårdavgiftsförordningen anges när särskilda bidrag enligt 18 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande får betalas ut. I Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 2003:10) om mottagande av asylsökande m.m. finns allmänna råd om den behovsprövning som ska göras vid en ansökan om särskilt bidrag. Vårdavgiften vid återbesök En utlänning som har remitterats från primärvården ska betala 50 kronor för läkarvård och 25 kronor för sjukvårdande behandling. Samma avgift gäller även vid återbesök efter första remissbesöket. Om landstingen i strid mot denna bestämmelse tar ut full patientavgift har den asylsökande inte rätt till särskilt bidrag för den överstigande kostnaden. Kostnadsfria hälsoundersökningar Den hälsoundersökning som ges av landstingen och som ersätts enligt 3 §, 4 §, 5 a § och 8 § förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård är kostnadsfri för den enskilde. Högkostnadsskyddet och livsmedel Migrationsverket subventionerar livsmedel som skrivits ut av läkare på livsmedelsanvisning till barn under 16 år. Utlänningen betalar för detta en egenavgift om 50 kronor enligt 6 § vårdavgiftsförordningen. Den avgiften ligger inte till grund för beräkningen av de 400 kronor som utgör ett skydd mot höga kostnader enligt 7 § vårdavgiftsförordningen. Särskilda skäl Den enskilde utlänningen ska i första hand själv stå för kostnaden för vårdavgiften. I vissa fall kan dock den enskilde sakna medel att betala den avgiften och då får särskilt bidrag beviljas. Så kan vara fallet om den enskilde fått sin dagersättning nedsatt, se 6 § Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 2003:10) om mottagande av asylsökande m.m.

Utkom från trycket

den 13 oktober 2004

Migrationsverkets allmänna råd för att tillämpa för-

ordningen (1994:362) om vårdavgifter m.m. för vissa utlän-

ningar (vårdavgiftsförordningen)

beslutade den 6 oktober 2004.

Inledning

I vårdavgiftsförordningen anges när särskilda bidrag enligt 18 § lagen (1994:137)

om mottagande av asylsökande får betalas ut. I Migrationsverkets föreskrifter

(MIGRFS 2003:10) om mottagande av asylsökande m.m. finns allmänna råd om

den behovsprövning som ska göras vid en ansökan om särskilt bidrag.

Vårdavgiften vid återbesök

En utlänning som har remitterats från primärvården ska betala 50 kronor för

läkarvård och 25 kronor för sjukvårdande behandling. Samma avgift gäller även

vid återbesök efter första remissbesöket. Om landstingen i strid mot denna

bestämmelse tar ut full patientavgift har den asylsökande inte rätt till särskilt

bidrag för den överstigande kostnaden.

Kostnadsfria hälsoundersökningar

Den hälsoundersökning som ges av landstingen och som ersätts enligt 3 §,

4 §, 5 a § och 8 § förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och

sjukvård är kostnadsfri för den enskilde.

Högkostnadsskyddet och livsmedel

Migrationsverket subventionerar livsmedel som skrivits ut av läkare på

livsmedelsanvisning till barn under 16 år. Utlänningen betalar för detta en

egenavgift om 50 kronor enligt 6 § vårdavgiftsförordningen. Den avgiften ligger

inte till grund för beräkningen av de 400 kronor som utgör ett skydd mot höga

kostnader enligt 7 § vårdavgiftsförordningen.

Särskilda skäl

Den enskilde utlänningen ska i första hand själv stå för kostnaden för vård-

avgiften. I vissa fall kan dock den enskilde sakna medel att betala den avgiften

och då får särskilt bidrag beviljas. Så kan vara fallet om den enskilde fått sin

dagersättning nedsatt, se 6 § Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 2003:10)

om mottagande av asylsökande m.m.

Migrationsverkets författningssamling

Ansvarig utgivare: Lars-Gunnar Lundh, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

ISSN 1650-2515

MIGRFS

2004:5

Dessa allänna råd träder i kraft omedelbart.

MIGRATIONSVERKET

JANNA VALIK

Eva-Lotta Sandström

MIGRFS 2004:5