Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Departement
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1994-03-30
Ändring införd
SFS 1994:137 i lydelse enligt SFS 2022:1006
Ikraft
1994-07-01
Upphäver
Lag (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01
Övrigt
Rättelseblad 2001:471 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

1 §  I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till utlänningar som

 1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre bestämmelser (asylsökande),
 2. har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller
 3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas.

[S2]Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader. Lag (2022:1006).

Prop. 2009/10:31: I paragrafen anges vilka som omfattas av lagen.

Prop. 2005/06:46: I ett nytt fjärde stycke anges vilka barn som omfattas av de nya reglerna om ensamkommande barn. Bestämningen av vilka barn som anses som ensamkommande överensstämmer i sak med motsvarande bestämmelser i lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn som trädde ikraft den 1 juli 2005. Om barnets förälder eller någon annan vuxen person som trätt i förälders ställe senare tar hand om barnet skall barnet inte längre anses som ensamkommande. ...

Prop. 2001/02:185: Genom ändringen i första stycket 2 kommer den personkrets som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd respektive uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd att omfattas av lagens bestämmelser i stället för personkretsen enligt 2 kap. 4 a § utlänningslagen. Detta är en konsekvens av att det sistnämnda lagrummet föreslås bli upphävt. Samtidigt införs en begränsning i förhållande till nuvarande ordning av hur ...

Prop. 2006/07:53: I paragrafen har ett nytt fjärde stycke lagts till. Det behandlas i avsnitt 4.4.15.

Bestämmelsen innebär att en utlänning som på grund av en asylansökan normalt skulle omfattas av bestämmelserna i lagen inte omfattas av denna om utlänningen vistas i Sverige med stöd av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för betänketid eller för medverkan i förundersökning eller huvudförhandling i brottmål. Utlänningen ...

Prop. 2021/22:250: Paragrafen reglerar vilka som omfattas av lagens bestämmelser om sysselsättning och bistånd. Övervägandena finns i avsnitt 6.4.

Första stycket andra punkten ändras på så sätt att lagens tillämpningsområde utökas till att även omfatta utlänningar som har ansökt om uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, ...

 • HFD 2013:83:Personkretsen i 1 § första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas.
 • RÅ 2009:29:En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.
 • HFD 2020:60:En utlänning vars utvisningsbeslut har upphört att gälla omfattas inte av lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
 • HFD 2022:40:Fråga om en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd och därefter ansöker om statusförklaring med stöd av utlänningslagen kan ha rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
 • HFD 2017:33:Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen.

1 a §  Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på en förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnadshavare som har uppehållstillstånd.

[S2]Utlänningar som är medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater omfattas av denna lag endast om det finns synnerliga skäl för det.

[S3]Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och vars rätt till bistånd enligt denna lag har upphört omfattas inte av lagen om de ansöker om ett fortsatt tillstånd på samma grund eller ansöker om ett nytt tillstånd med stöd av någon bestämmelse i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå och ansökan har kommit in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla.

[S4]En utlänning som vistas här med stöd av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap.15 eller 15 b §utlänningslagen (2005:716) omfattas inte av denna lag. Detsamma gäller en utlänning för vilken en ansökan om ett sådant tillstånd är under prövning. Lag (2021:769).

1 b §  I 2, 3 och 3 a §§ finns särskilda bestämmelser om mottagande av barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (ensamkommande barn). Bestämmelserna är tillämpliga endast så länge barnet är att anse som ensamkommande. Lag (2018:346).

Prop. 2017/18:119: Bestämmelserna är tillämpliga endast så länge barnet är att anse som ensamkommande.

I paragrafen finns bestämmelser om ensamkommande barn. Paragrafen ändras som en följd av att hittillsvarande reglering i tredje och fjärde styckena i 3 § flyttas till 3 a §.

1 c §  Ett beslut om överföring enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös har lämnat in i någon medlemsstat (omarbetning) (Dublinförordningen) ska anses som ett beslut om avvisning eller utvisning vid tillämpningen av denna lag. Lag (2017:578).

2 §  Migrationsverket ska ha huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och för detta ändamål driva förläggningar. Migrationsverket får uppdra åt andra att driva förläggningar.

[S2]En kommun får anordna boenden för ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2. Det som sägs om förläggningar i 14 och 15 §§ ska gälla även sådana boenden.

[S3]En kommun får också anordna boenden för övriga utlänningar som avses i 1 § första stycket 2. Det som sägs om förläggningar i denna lag ska gälla även sådana boenden. Lag (2022:1006).

Prop. 2005/06:46: I ett nytt andra stycke utvidgas uttryckligen kommunernas kompetens till att omfatta även anordnandet av boenden för asylsökande ensamkommande barn eller ensamkommande barn som beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd. Migrationsverket skall ingå överenskommelser med vissa kommuner om mottagande av dessa barn. Kommunerna måste därför ha en möjlighet att driva boenden för barnen. Eftersom Migrationsverket skall behålla huvudansvaret för mottagandet av de ensamkommande barnen ...

Prop. 2021/22:250: Paragrafen reglerar bl.a. Migrationsverkets ansvar för mottagandet av vissa utlänningar. Övervägandena finns i avsnitt 6.2 och 6.3.

I tredje stycket, som är nytt, utvidgas kommunernas befogenhet att anordna boende till att även omfatta boenden till utlänningar som har ansökt om eller beviljats uppehållstillstånd med ...

3 §  Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska av Migrationsverket erbjudas plats på en förläggning. För utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 får Migrationsverket även anvisa en kommun som ska ordna boendet.

[S2]Första stycket gäller inte ensamkommande barn som avses i 1 § första stycket 1 och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället anvisa en kommun som ska ordna boendet. När Migrationsverket anvisat en kommun ska det anses att barnet vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

[S3]En kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn får placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om

 1. kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen,
 2. placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller
 3. det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl. Lag (2022:1006).

Prop. 2005/06:46: För att klargöra vilken kommun som har ansvaret för ett visst barn skall Migrationsverket anvisa en kommun för ensamkommande barn som sökt asyl eller beviljats uppehållstillstånd med eller efter tillfälligt skydd. Detta framgår av det nya andra stycket. Migrationsverket skall anvisa en kommun som har träffat överenskommelse med verket om mottagande av ensamkommande barn. Om det finns särskilda skäl kan dock anvisning ske till en kommun som saknar överenskommelse med Migrationsverket. Sådana särskilda ...

Prop. 2012/13:162: I paragrafen finns bl.a. bestämmelser om mottagande av ensamkommande barn. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Enligt andra stycket har hittills gällt att Migrationsverket ska anvisa en kommun som har träffat överenskommelse med verket om mottagande av ensamkommande barn, om det inte finns särskilda skäl att anvisa en annan kommun. Stycket ändras på så sätt att den bestämmelsen tas bort. Ändringen ...

Prop. 2017/18:119: Första stycket gäller inte ensamkommande barn som avses i 1 § första stycket 1 och 2. För dessa barn ska Migrationsverket i stället anvisa en kommun som ska ordna boendet. När Migrationsverket anvisat en kommun ska det anses att barnet

vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 ...

Prop. 2021/22:250: Paragrafen anger bl.a. att Migrationsverket ska erbjuda vissa utlänningar plats på en förläggning och att ensamkommande barn ska anvisas en kommun för boende. Övervägandena finns i avsnitt 6.2 och 6.3.

I första stycket införs en möjlighet för Migrationsverket att anvisa en kommun som ska ordna boendet för utlänningar ...

 • RÅ 2009:29:En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.

3 a §  En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning ska ändå registreras vid en sådan. Alla ensamkommande barn som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska registreras vid en förläggning. Migrationsverket ansvarar sedan för att bistånd lämnas enligt denna lag.

[S2]För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 ska biståndet lämnas av socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas.

[S3]En kommun ska lämna bistånd enligt denna lag till utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 om de vistas i kommunen och om biståndet behövs till dess att Migrationsverket tar över ansvaret för att bistånd lämnas. Lag (2018:346).

Prop. 2001/02:185: Paragrafen är ny. Den innebär en skyldighet för kommunerna att tillfälligt svara för mottagandet av personer som har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd under en övergångstid till dess att Migrationsverket tar över ansvaret. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 13.4.

Prop. 2017/18:119: Alla ensamkommande barn som avses i 1 § första stycket 1 och 2 ska registreras vid en förläggning. Migrationsverket ansvarar sedan för att bistånd lämnas enligt denna lag.

För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 ska biståndet lämnas av socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas.

En kommun ska lämna bistånd enligt denna lag till utlänningar som avses i 1 § första stycket ...

3 b §  Vid fördelningen av anvisningar enligt 3 § första stycket mellan kommuner ska hänsyn tas till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen. Lag (2022:1006).

Prop. 2021/22:250: Paragrafen, som är ny, innehåller de generella kriterier om fördelningen av anvisningar mellan kommunerna som Migrationsverket ska ta hänsyn till vid beslut om anvisning till en kommun enligt 3 § första stycket. Övervägandena finns i avsnitt 6.8.

Paragrafen är utformad med 7 § andra stycket bosättningslagen som förebild (jfr. prop. ...

Sysselsättning

4 §  Migrationsverket skall i lämplig omfattning ge dem som avses i 1 § första stycket 1 och 2 sysselsättning genom att de får tillfälle att delta i svenskundervisning, i skötseln av förläggningar och i annan verksamhet som bidrar till att göra vistelsen meningsfull. Lag (2000:296).

5 §  Utlänningar som deltar i verksamhet som avses i 4 § ska inte anses som arbetstagare.

[S2]De ska dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap.1-9 §§, 3 kap.1-4 och 6-13 §§, 4 kap.1-4 och 8-10 §§, 5 kap.1-3 §§ samt 7-9 kap.arbetsmiljölagen (1977:1160).

[S3]Därvid ska vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som svarar för den verksamhet i vilken utlänningen deltar. Lag (2008:941).

Prop. 2008/09:5: Till följd av ändringarna i 3 kap. arbetsmiljölagen som kommenterats ovan har nuvarande hänvisning till 3 kap. 7–13 §§ ersatts med en hänvisning till 3 kap. 6–13 §§. Se avsnitt 11.1.

6 §  Om utlänningar skall delta i verksamhet som avses i 4 § och som drivs av någon annan än Migrationsverket skall skriftligt avtal om villkoren för verksamheten träffas mellan verket och den som driver verksamheten. Migrationsverket får uppdra åt andra att träffa sådana avtal. Lag (2000:296).

7 §  Strider en överenskommelse mellan den som tillhandahåller sysselsättning och en utlänning mot ett avtal enligt 6 § är överenskommelsen ogiltig.

Rätt till bistånd

8 §  Bistånd enligt 1319 §§ lämnas till utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 under förutsättning att de är registrerade vid en förläggning.

[S2]Utlänningar som vistas på förläggning har rätt till bistånd även efter det att de har beviljats uppehållstillstånd, om de inte anvisats eller kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun.

[S3]Utlänningar som inte vistas på förläggning har rätt till bistånd även under en månad från den dag de har beviljats uppehållstillstånd.

[S4]Bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag får inte betalas ut för tid då en utlänning deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program som kan ge rätt till etableringsersättning. Lag (2017:586).

 • HFD 2020:62:En utlänning som vistas på förläggning och som enligt bosättningslagen inte kan anvisas till en kommun, har rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. även efter det att uppehållstillstånd beviljats.

9 §  Bistånd enligt 17--19 §§ lämnas till utlänningar som avses i 1 § första stycket 3. Bistånd lämnas dock inte, om ansökan om uppehållstillstånd avser endast en förlängning av ett tidigare tillstånd på i övrigt oförändrade villkor.

10 §  Dagersättning enligt 17 § får sättas ned för en utlänning som fyllt 18 år om han eller hon

 1. utan giltigt skäl vägrar att delta i verksamhet som avses i 4 §,
 2. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att inte medverka till att klarlägga sin identitet, eller
 3. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att hålla sig undan.

[S2]Nedsättning enligt första stycket får dock inte avse den del av ersättningen som är avsedd att täcka utgifter för utlänningens egen mathållning.

[S3]Dagersättningen får sättas ned helt för utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 om utlänningen även efter det att nedsättning har gjorts enligt första stycket

 1. utan giltigt skäl vägrar att delta i verksamhet som avses i 4 §,
 2. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att inte medverka till att klarlägga sin identitet, eller
 3. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att hålla sig undan,

[S4]om utlänningen erbjuds plats på en förläggning och fri kost ingår i den erbjudna inkvarteringen.

[S5]Bestämmelserna om nedsättning av dagersättning tillämpas också i de fall en utlänning utan giltigt skäl vägrar att medverka till åtgärd som är nödvändig för att ett beslut om avvisning eller utvisning skall kunna verkställas. Lag (2004:1377).

Prop. 2003/04:50: Innehållet i paragrafen är delvis nytt. Paragrafen har även genomgått en redaktionell förändring.

I paragrafen föreskrivs de möjligheter som finns att sätta ned dag- och bostadsersättningen. Dagersättningen får sättas ned endast för en utlänning som fyllt 18 år.

Innehållet i första stycket punkterna 1 och 3 är oförändrat. I punkterna ersätts dock ordet "kan" med "får".

Genom första stycket punkt 2 införs en möjlighet att sätta ned dagersättningen ...

 • HFD 2021:24:Den omständigheten att en utlänning uttryckt en vägran att frivilligt lämna landet utgör en sådan vägran att medverka till en åtgärd som är nödvändig för att ett utvisningsbeslut ska kunna verkställas och som medför att dagersättning får sättas ned.

10 a §  En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 har inte rätt till dagersättning enligt 17 § eller särskilt bidrag enligt 18 § om han eller hon på egen hand ordnar bostad och bostaden ligger i en del av en kommun som vid inflyttningen och under den tid utlänningen bor i den anses ha sociala och ekonomiska utmaningar enligt föreskrifter meddelade med stöd av andra stycket. Detta gäller dock inte om det är uppenbart oskäligt att utlänningen inte får rätt till sådant bistånd.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om vilka delar av en kommun som ska anses ha sociala och ekonomiska utmaningar och om möjligheten för en kommun med sådana kommundelar att i ett anmälningsförfarande ange vilka av kommundelarna som ska omfattas av första stycket.

[S3]Första stycket gäller inte ensamkommande barn. Lag (2019:1204).

Prop. 2019/20:10: dagersättning enligt 17 § eller särskilt bidrag enligt 18 § om han eller hon på egen hand ordnar bostad och bostaden ligger i en del av en kommun som vid inflyttningen och under den tid utlänningen bor i den anses ha sociala och ekonomiska utmaningar enligt föreskrifter meddelade med stöd av andra stycket. Detta gäller dock inte om det är uppenbart oskäligt att utlänningen inte får rätt till sådant bistånd.

Regeringen får ...

11 §  Rätten till bistånd upphör

 1. när uppehållstillstånd ges utom i fall som avses i 1 § första stycket 2 samt 8 § andra och tredje stycket, eller
 2. när utlänningen lämnar landet.

[S2]För en vuxen utlänning som inte bor tillsammans med ett eget barn under 18 år eller ett barn under 18 år för vilket han eller hon får anses ha trätt i föräldrarnas ställe upphör rätten till bistånd, om det inte är uppenbart oskäligt, också

 1. när utlänningens tidsfrist för frivillig avresa enligt 8 kap. 21 § första stycket utlänningslagen (2005:716) löper ut, eller
 2. när beslutet om avvisning eller utvisning får laga kraft, om beslutet inte innehåller någon tidsfrist för frivillig avresa.

[S3]Rätten till bistånd upphör dock inte när den tidsfrist som anges i andra stycket 1 löper ut om beslutet om avvisning eller utvisning då inte får verkställas till följd av att Migrationsverket eller en domstol har beslutat om inhibition eller har beviljat ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Rätten till bistånd upphör då, om det inte är uppenbart oskäligt, i stället en vecka efter det att beslutet om avvisning eller utvisning på nytt blir verkställbart. Lag (2016:381).

Prop. 2015/16:146: Paragrafen innehåller bestämmelser om när rätten till bistånd upphör. Övervägandena finns i avsnitt 6.2.

Av andra stycket, som är nytt, framgår att rätten till bistånd upphör för en vuxen utlänning som inte bor tillsammans med ett eget barn under 18 år eller ett barn under 18 år för vilket han eller hon får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, när beslutet om avvisning eller utvisning får laga ...

 • HFD 2020:62:En utlänning som vistas på förläggning och som enligt bosättningslagen inte kan anvisas till en kommun, har rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. även efter det att uppehållstillstånd beviljats.

11 a §  Om rätten till bistånd har upphört enligt 11 § andra eller tredje stycket och Migrationsverket eller en domstol därefter beslutar om inhibition i verkställighetsärendet eller beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716), har utlänningen efter anmälan till Migrationsverket åter rätt till bistånd enligt denna lag. Blir beslutet om avvisning eller utvisning på nytt verkställbart upphör rätten till bistånd, om det inte är uppenbart oskäligt, en vecka efter den tidpunkten. Lag (2016:381).

Prop. 2015/16:146: Paragrafen, som är ny, innebär att en utlänning vars rätt till bistånd har upphört under vissa omständigheter åter kan få rätt till bistånd. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Om rätten till bistånd upphört enligt 11 § andra eller tredje stycket och Migrationsverket eller en domstol därefter beslutar om inhibition eller beviljar ny prövning ska utlänningen efter anmälan till Migrationsverket åter ha ...

12 §  Den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas har inte rätt till bistånd.

12 a §  Om Migrationsverket begär det ska Polismyndigheten lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett beslut enligt denna lag att en utlänning som inte längre har rätt till bistånd i form av logi ska lämna sin plats vid anläggningsboendet.

[S2]Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 eller 10 a § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller
 2. det annars finns synnerliga skäl. Lag (2017:229).

Prop. 2016/17:86: 1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 eller 10 a § polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Paragrafen, som är ny, innehåller en handräckningsbestämmelse. Övervägandena finns i avsnitt ...

Förmåner

14 §  Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte själva ordnar bostad har rätt till logi på en förläggning.

15 §  Den som har inkomst av förvärvsarbete eller som har annan inkomst eller egna tillgångar och som har logi på en förläggning skall betala ett skäligt belopp som ersättning till Migrationsverket. När kost ingår i inkvarteringen på en förläggning skall skälig ersättning betalas även för detta. Lag (2000:296).

16 §  Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som på egen hand ordnar bostad har i särskilda fall rätt till bidrag till bostadskostnad (bostadsersättning). Lag (2004:1377).

17 §  En utlänning som omfattas av denna lag och som saknar egna medel har rätt till bistånd för sin dagliga livsföring (dagersättning).

[S2]I 10 § anges i vilka fall dagersättning får sättas ned. Lag (2004:408).

18 §  Föreligger annat angeläget behov har utlänningen rätt till särskilt bistånd för det (särskilt bidrag).

 • RÅ 2009:29:En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.

19 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer grunder för beräkning av de belopp som avses i 15-18 §§ samt meddelar närmare föreskrifter om i vilka fall bostadsersättning och särskilt bidrag får beviljas. Lag (2004:1377).

 • RÅ 2009:29:En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.

Rätt att föra talan

20 §  Den som har fyllt 16 år har rätt att själv föra sin talan i mål eller ärenden enligt denna lag.

Delgivning

21 §  I mål eller ärende enligt denna lag får delgivning inte ske enligt 3438 och 4751 §§delgivningslagen (2010:1932). I mål vid allmän förvaltningsdomstol får dock delgivning ske enligt 48 § första stycket 1 samma lag, om utlänningen har lämnat landet. Lag (2010:1962).

Överklagande av beslut

22 §  Migrationsverkets eller socialnämndens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Migrationsverkets beslut om anvisning av ensamkommande barn eller anvisning av en kommun för boende för utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 får dock inte överklagas.

[S2]Migrationsverkets beslut får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets utlänningen vistades när beslutet fattades.

[S3]Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2022:1006).

Prop. 2012/13:162: Paragrafen behandlar överklagande av Migrationsverkets eller socialnämndens beslut. Övervägandena finns i avsnitt 7.1.

Första stycket har ändrats med anledning av en synpunkt från Lagrådet så att det anges att Migrationsverkets beslut om anvisning av ensamkommande barn inte får överklagas. Övriga ändringar är endast redaktionella. ...

Prop. 2021/22:250: Paragrafen reglerar rätten att överklaga beslut enligt lagen. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

I första stycket görs ett tillägg med innebörden att anvisning av kommun för boende avseende utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 inte får överklagas.

Statlig ersättning

23 §  En kommun som har lämnat bistånd enligt denna lag har rätt till ersättning från staten för biståndet.

 • RÅ 2009:29:En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.

Bemyndigande

23 a §  Regeringen får i fråga om utlänningar som avses i 1 § första stycket 2 som inte är ensamkommande barn meddela föreskrifter om

 1. det antal utlänningar för vilka det under en viss period finns ett behov av att anvisa en kommun för boende,
 2. prioriteringen vid anvisningar,
 3. fördelningen av anvisningar mellan kommuner,
 4. vilka kriterier, utöver de som anges i 3 b §, som får beaktas vid fördelningen av anvisningar, och
 5. inom vilken tid en kommun ska ordna boende. Lag (2022:1006).

Prop. 2021/22:250: Paragrafen, som är ny, innehåller ett normgivningsbemyndigande. Övervägandena finns i avsnitt 6.8.

I paragrafen bemyndigas regeringen att i fråga om utlänningar som avses i 1 § första stycket 2, som inte är ensamkommande barn, meddela föreskrifter om antalet utlänningar för vilka det under en viss period finns ett behov av anvisning av kommun, prioriteringen av vilka utlänningar som ska omfattas av ...

Tystnadsplikt

24 §  Den som är eller har varit verksam inom förläggningsverksamhet som drivs av enskild på uppdrag av Migrationsverket enligt 2 §, får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har erfarit om enskildas personliga förhållanden. Lag (2000:296).

Krig och krigsfara m. m.

25 §  Regeringen får meddela särskilda föreskrifter som avviker från denna lag, om Sverige är i krig eller krigsfara eller det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara. Lag (1994:1736).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994, då lagen (1988:153) om bistånd åt asylsökande m.fl. skall upphöra att gälla. I fråga om beslut som har meddelats före den 1 juli 1994 skall dock den upphävda lagen gälla. Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, får föreskriva att bistånd får lämnas i form av kostnadsfri bostad till den som vid ikraftträdandet hade sådant bistånd enligt den upphävda lagen.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:188, Prop. 1993/94:94, Bet. 1993/94:SfU11
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:971) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:458, Prop. 1993/94:150, Bet. 1993/94:FiU20
  Omfattning
  ändr. 10 §; nya 24 §, rubr. närmast före 24 §

Lag (1994:1736) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:80, Prop. 1994/95:7, Bet. 1994/95:FöU2
  Omfattning
  nya 25 §, rubr. närmast före 25 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:103) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:558) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:345, Prop. 1994/95:206, Bet. 1994/95:SfU18
  Omfattning
  ändr. 1, 8, 11 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1728) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Lag (1996:1384) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:80, Prop. 1996/97:25, Bet. 1996/97:SfU5
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:1103) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:65, Prop. 1997/98:17, Bet. 1997/98:JuU6
  Omfattning
  ändr. 22 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (2000:296) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande och flyktingar m.fl.

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:159, Prop. 1999/2000:43, Bet. 1999/2000:SfU9
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 6, 15, 22, 24 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:471) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2000/01:259, Prop. 2000/01:80, Bet. 2000/01:SoU18
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2002-01-01

Lag (2002:1112) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:47, Prop. 2001/02:185, Bet. 2002/03:SfU4
Omfattning
ändr. 1 §; ny 3 a §
Ikraftträder
2003-01-15

Lag (2004:408) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
 2. De nya bestämmelserna i 10 § första stycket 2 och tredje stycket 2 skall tillämpas endast i fråga om sådan bristande medverkan att klarlägga sin identitet som ägt rum sedan lagen trätt i kraft.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:214, Prop. 2003/04:50, Bet. 2003/04:SfU11
Omfattning
ändr. 10, 16, 17 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:1377) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för ansökningar om bostadsersättning som gjorts före ikraftträdandet och som avser tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:113, Prop. 2004/05:28, Bet. 2004/05:SfU7
Omfattning
ändr. 1, 10, 16, 19 §§
Ikraftträder
2005-03-01

Lag (2005:718) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:1, Prop. 2004/05:170, Bet. 2004/05:SfU17
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-03-31

Lag (2006:177) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:165, Prop. 2005/06:46, Bet. 2005/06:SfU12
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2007:323) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:150, Prop. 2006/07:53, Bet. 2006/07:SFU7
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2008:941) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:26, Prop. 2008/09:5, Bet. 2008/09:AU4
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2009-01-01

Lag (2009:817) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2008/09:290, Prop. 2008/09:165, Bet. 2008/09:JuU23
Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2009:1546) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:133, Prop. 2009/10:31, Bet. 2009/10:SfU8
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:201) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:208, Prop. 2009/10:60, Bet. 2009/10:AU7
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-12-01

Lag (2010:532 ) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2009/10:309, Prop. 2009/10:190, Bet. 2009/10:SfU19
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2010-07-01

Lag (2010:1962) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
 2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.
Förarbeten
Rskr. 2010/11:30, Prop. 2009/10:237, Bet. 2010/11:JuU2
Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2011:331) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:202, Prop. 2010/11:49, Bet. 2010/11:SoU12
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2011-05-01

Lag (2013:755) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2013/14:2, Prop. 2012/13:162, Bet. 2012/13:SfU11
Omfattning
ändr. 3, 22 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2016:381) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Prop. 2015/16:146, Bet. 2015/16:FiU42
Omfattning
ändr. 11 §; ny 11 a §
Ikraftträder
2016-06-01

Lag (2017:229) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:196, Prop. 2016/17:86, Bet. 2016/17:SfU7
Omfattning
ny 12 a §
Ikraftträder
2017-05-01

Lag (2017:578) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2016/17:316, Prop. 2016/17:172, Bet. 2016/17:SfU25
Omfattning
ändr. 1 §; nya 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2017:586) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning som är beviljad enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:340, Prop. 2016/17:175, Bet. 2016/17:AU15
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:346) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för placering av ensamkommande barn i en annan kommun än den kommun som har anvisats av Migrationsverket, om placeringen skett före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2017/18:253, Prop. 2017/18:119, Bet. 2017/18:SfU20
Omfattning
ändr. 1 b, 3, 3 a §§
Ikraftträder
2018-06-01

Lag (2019:1204) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2019/20:73, Prop. 2019/20:10, Bet. 2019/20:SfU11
Omfattning
ny 10 a §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2021:769) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2020/21:412, Prop. 2020/21:191, Bet. 2020/21:SfU28
Omfattning
ändr. 1, 1 a §§
Ikraftträder
2021-07-20

Lag (2022:1006) om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Förarbeten
Rskr. 2021/22:435, Prop. 2021/22:250, Bet. 2021/22:SfU31
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 22 §§; nya 3 b, 23 a §§, rubr. närmast före 23 a §
Ikraftträder
2022-07-01