MIGRFS 2006:5

Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för svenska utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd och arbetstillstånd

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Henrik Winman, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter med bemyndigande för

svenska utlandsmyndigheter att bevilja

uppehållstillstånd och arbetstillstånd;

MIGRFS

05/2006

Utkom från trycket

den 11 maj 2006

beslutade den 28 april 2006.

Efter samråd med Utrikesdepartementet och Arbetsmarknadsstyrelsen

föreskriver Migrationsverket följande för svenska utlandsmyndigheter

med stöd av 4 kap. 25 § och 5 kap. 13 §utlänningsförordningen

(2006:97).

Inledande bestämmelse

1 § Uppehållstillstånd är ett tillstånd att resa in och vistas i Sverige

under en viss tid (tidsbegränsat uppehållstillstånd) eller utan

tidsbegränsning (permanent uppehållstillstånd). Arbetstillstånd ger

utlänningar

rätt att arbeta i Sverige. Dessa föreskrifter reglerar

handläggningen av vissa ärenden om tidsbegränsat uppehållstillstånd

och arbetstillstånd vid utlandsmyndigheter.

Bemyndigande

2 § Alla utlandsmyndigheter ges rätt att bevilja uppehålls- och

arbetstillstånd dels för medborgare i det land eller de länder där

myndigheten är verksam, dels för sådana utlänningar som är permanent

bosatta där. De förutsättningar som anges i 3–5 §§ måste dock följas

.

Förutsättningar

3 § En utlänning, som skall arbeta under en begränsad tid i Sverige, får

efter ansökan beviljas arbetstillstånd och erforderligt uppehållstillstånd

om han/hon har ett arbetserbjudande från en arbetsgivare av vilket

framgår

1. arbetsgivaren, arbetsplatsen, anställningstiden, lönevillkoren och

yrkeskategori och

2. hur bostadsförhållandena skall vara under anställningen.

Ansökan får dock inte beviljas om uppgifterna i arbetserbjudandet inte

överensstämmer med vad som anges i bilagantill dessa föreskrifter eller

om det kan antas att den sökande inte kommer att lämna Sverige efter

anställningens slut.

1

MIGRFS 05/2006

Ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd skall göras på en

blankett som Migrationsverket har fastställt. Arbetserbjudandet skall

lämnas på en särskild blankett som Arbetsmarknadsstyrelsen fastställer.

2

4 § Ett arbetstillstånd får beviljas för den tid som anges i

arbetserbjudandet, men längst två år. Tillståndet skall begränsas till det

yrke och den arbetsgivare som anges i erbjudandet.

5 § En utlänning, som vid födelsen blev svensk medborgare men som

därefter har förlorat sitt svenska medborgarskap, får efter ansökan ges

uppehållstillstånd och arbetstillstånd under ett år. Den sökande ska dock

kunna styrka sin svenska härkomst med

handlingar.

Medföljande make/maka och barn

6 § Har en utlänning beviljats tillstånd enligt 3 § för minst sex månader

eller enligt 5 § under ett år, får även medföljande make/maka och

minderåriga barn beviljas uppehållstillstånd. Make/makan får även

beviljas arbetstillstånd för samma tid. Arbetstillståndet skall inte

begränsas i fråga om yrke eller arbetsgivare.

Överlämnande till Migrationsverket

7 § En utlandsmyndighet som anser att en ansökan inte kan bifallas eller

är osäker på hur en ansökan bör bedömas, skall lämna över den till

Migrationsverket för beslut.

Underrättelse till Migrationsverket

8 § En utlandsmyndighet som ännu inte har tillgång till Wilmasystemet

skall genast underrätta Migrationsverket om de tillstånd som

myndigheten beviljat med stöd av 2 § i dessa föreskrifter genom att

sända in en kopia av ansökningshandlingarna och beslutet.

Avslutande bestämmelse

9 § Migrationsverket håller utlandsmyndigheterna underrättade om de

riktlinjer för tillståndsverksamheten som dess styrelse fastställer och om

den praxis som verket i övrigt tillämpar i berörda ärenden

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från

trycket. Samtidigt upphör Migrationsverkets föreskrifter (2001:6) med

bemyndigande för utlandsmyndigheter att bevilja uppehållstillstånd och

arbetstillstånd att gälla.

MIGRATIONSVERKET

JANNA VALIK

Gunilla Wikström

MIGRFS

05/2006

Bilaga till MIGRFS 2006:00

3

Omständigheter som förutsätts för bifall till en ansökan om

arbetstillstånd m.m.

A. Godkännande av facklig organisation

Berörd facklig organisation ska ha tillstyrkt arbetserbjudandet.

B. Yrkeskategorier som får beviljas arbetstillstånd

1. Gästforskare och forskarassistenter (personer som avlagt

doktorsexamen) vid en vetenskaplig institution.

2. Anställda vid en utländsk handelskammare eller motsvarande statlig

representation.

3. Arbetsledande personal i informationstjänst vid ett utländskt

kulturinstitut eller utländsk informationsbyrå.

Institutet eller byrån får inte bedriva kommersiell verksamhet.

4. Ledningspersonal.

Med ledningspersonal avses personer i ledande befattningar och/eller

medarbetsledande funktion som är anställda inom kända internationella

företag eller koncerner. Arbetserbjudandet skall avse en förflyttning

eller ett förordnande inom företaget eller koncernen, vilket bör framgå

av erbjudandet.

5. Stationschef och teknisk markpersonal vid ett utländskt flygbolag

med fast driftställe i Sverige.

6. Universitets- eller högskolelärare med förordnande.