MIGRFS 2014:11

Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet för vissa studerande

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet för

vissa studerande;

MIGRFS

11/2014

Konsoliderad

version

beslutade den 1 december 2014. Ändrad genom MIGRFS 10/2015.

Migrationsverket föreskriver följande med stöd av 8 kap. 13 § 4

utlänningsförordningen (2006:97).

1 § Vissa studerande ska enligt 4 kap. 5 § utlänningsförordningen

(2006:97) ha sin försörjning tryggad under studietiden. Om inget annat

följer av 2 § eller 3 § ska kravet på tryggad försörjning anses vara

uppfyllt för

1. en studerande som beviljats uppehållstillstånd för studier om

ett år eller mer, om den studerande förfogar över minst 18

procent av det prisbasbelopp som fastställs enligt 2 kap. 6 och

7 §§ socialförsäkringsbalken (prisbasbeloppet) per månad

under minst tio månader per år.

2. en studerande som beviljats uppehållstillstånd för studier om

mindre än ett år, om den studerande förfogar över minst 18

procent av det prisbasbelopp som fastställs enligt 2 kap. 6 och

7 §§ socialförsäkringsbalken (prisbasbeloppet) per månad

under perioden med uppehållstillstånd.

2 § Om den studerande har fri kost och logi genom

utbildningsanordnaren eller en organisation som arbetar för

internationellt utbyte kan försörjningskravet sättas ned med 3,5 procent

av prisbasbeloppet per månad för vardera av dessa förmåner.

3 § Försörjningskravet kan även sättas ned om det finns särskilda skäl,

dock inte till en summa som är lägre än 15 procent av prisbasbeloppet

per månad under en period av maximalt sex månader.

Dessa föreskrifter ska tillämpas på ansökningar som inkommit till

Migrationsverket från och med den 31 januari 2015. Samtidigt upphör

Migrationsverkets föreskrifter (04/2006) att gälla.

MIGRFS 11/2014

2

MIGRATIONSVERKET

ANDERS DANIELSSON

Charlotte Rydberg