MIGRFS 2015:10

Migrationsverkets föreskrifter med ändring i Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 11/2014) om försörjningskravet för vissa studenter

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter med ändring i

Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS 11/2014)

om försörjningskravet för vissa studenter;

MIGRFS

10/2015

Utkom från trycket

den 17 december

2015

beslutade den 2 november 2015.

Migrationsverket föreskriver med stöd av 8 kap. 13 § 4

utlänningsförordningen (2006:97) i fråga om Migrationsverkets

föreskrifter MIGRFS 11/2014 att 1-2 §§ ska ha följande lydelse.

1 § Vissa studerande ska enligt 4 kap. 5 § utlänningsförordningen

(2006:97) ha sin försörjning tryggad under studietiden. Om inget annat

följer av 2 § eller 3 § ska kravet på tryggad försörjning anses vara

uppfyllt för

1. en studerande som beviljats uppehållstillstånd för studier om

ett år eller mer, om den studerande förfogar över minst 18

procent av det prisbasbelopp som fastställs enligt 2 kap. 6 och

7 §§ socialförsäkringsbalken (prisbasbeloppet) per månad

under minst tio månader per år.

2. en studerande som beviljats uppehållstillstånd för studier om

mindre än ett år, om den studerande förfogar över minst 18

procent av det prisbasbelopp som fastställs enligt 2 kap. 6 och

7 §§ socialförsäkringsbalken (prisbasbeloppet) per månad

under perioden med uppehållstillstånd.

2 § Om den studerande har fri kost och logi genom

utbildningsanordnaren eller en organisation som arbetar för

internationellt utbyte kan försörjningskravet sättas ned med 3,5 procent

av prisbasbeloppet per månad för vardera av dessa förmåner.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från

trycket.

MIGRATIONSVERKET

ANDERS DANIELSSON

Charlotte Rydberg