MIGRFS 2017:3

Migrationsverkets föreskrifter om främlingspass och resedokument

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om främlingspass och

resedokument;

MIGRFS

03/2017

Utkom från trycket

den 25 januari

2017

beslutade den 9 januari 2017.

Migrationsverket föreskriver med stöd av 8 kap. 13 § 1

utlänningsförordningen (2006:97) följande.

Inledande bestämmelse

1 § Dessa föreskrifter reglerar Migrationsverkets handläggning av

ärenden om främlingspass och resedokument enligt 1951 års konvention

angående flyktingars rättsliga ställning. Föreskrifterna gäller även

handläggningen av ärenden om resedokument enligt 1954 års

konvention angående statslösa personers rättsliga ställning.

Föreskrifterna reglerar även utlandsmyndigheternas handläggning av

ärenden om främlingspass och resedokument enligt ovanstående

konventioner.

I dessa föreskrifter används samlingsbeteckningen pass för

främlingspass och resedokument.

Passansökan

2 § Den som ansöker om pass ska komma personligen till

Migrationsverket eller en svensk utlandsmyndighet.

Undantag från kravet på personlig inställelse kan göras i de fall ett

provisoriskt främlingspass ska utfärdas om den sökandes identitet

kontrollerats av en annan svensk myndighet eller en internationell

organisation.

3 § Den som ansöker om pass ska fylla i och underteckna en

ansökningsblankett. Kravet på underskrift gäller inte personer som inte

är skrivkunniga eller som av annan anledning inte kan teckna sitt namn.

4 § Den sökande ska lämna in följande handlingar tillsammans med

ansökan.

1. Tidigare utfärdat pass. Om den sökande av särskilda skäl behöver

sitt tidigare pass under tiden som ärendet handläggs, kan detta pass

lämnas in när det nya passet hämtas.

1

MIGRFS 03/2017

Om det tidigare passet har förstörts eller är förlorat ska den sökande

i ansökan eller i en särskild förklaring på heder och samvete uppge

hur det har skett. Är passet förlorat, ska den sökande också uppge

vilka åtgärder som vidtagits för att återfå det och lämna en kopia av

polisanmälan av förlusten.

2. För barn under 18 år: handling som visar vem som är barnets

vårdnadshavare om detta inte framgår av folkbokföringen.

3. För barn under 18 år: vårdnadshavares medgivande till att barnet får

ha pass.

Vårdnadshavares medgivande

5 § Bestämmelsen om vårdnadshavares medgivande i 4 § kompletteras

med följande.

1. En passansökan för ett barn som inte kan skriva ska undertecknas av

vårdnadshavaren/vårdnadshavarna. Har föräldrarna till ett barn som

är under 18 år gemensam vårdnad, ska båda lämna in ett bevittnat

medgivande till att barnet får ha pass.

2. Undantag från kravet på vårdnadshavarens medgivande kan göras

om synnerliga skäl bedöms föreligga.

3. Om en förälder är ensam vårdnadshavare, ska detta styrkas genom

en kopia av lagakraftvunnen dom eller beslut eller på annat

otvetydigt sätt. Om någon annan än barnets föräldrar är

vårdnadshavare, ska dennes behörighet att lämna passmedgivande

styrkas genom en kopia av dom eller beslut.

6 § Enligt 2 kap. 14 a § utlänningsförordningen får pass för direkt resa

till Sverige i vissa fall utfärdas utan vårdnadshavares medgivande. Detta

gäller barn som har uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. I ett

sådant fall ska ett provisoriskt främlingspass utfärdas.

Kontroll av den sökandes uppgifter m.m.

7 § En myndighet som tar emot en ansökan om pass eller lämnar ut pass

ska kontrollera den sökandes identitet. I 2 kap. 8 och 13 §§

utlänningsförordningen finns bestämmelser om att en anteckning får

göras i passet om innehavarens identitet inte är styrkt.

8 § Den sökandes längd (utan skor) ska kontrolleras och antecknas.

Längden på barn under fem år behöver inte anges.

Passhinder och passtillstånd

9 § Bestämmelserna om passhinder och passtillstånd i passlagen

(1978:302) och passförordningen (1979:664) ska tillämpas vid

handläggningen av ärenden om pass för utländska medborgare.

Beslut om pass och deras giltighetstid

10 § Bestämmelserna om i vilka fall Migrationsverket får utfärda pass

finns i utlänningslagen (2005:716) och utlänningsförordningen. Där

anges också i vilken utsträckning beslut i passärenden kan överklagas.

Migrationsverket beslutar om hur länge ett pass ska vara giltigt utifrån

2

MIGRFS 03/2017

omständigheterna i det enskilda fallet. Giltighetstiden är dock högst fem

år. Ett pass kan inte förlängas.

Ta och lagra biometrisk information

11 § Bestämmelserna om upptagning, lagring och behandling av

biometriska data i 6, 6 a och 6 b §§ i passlagen ska tillämpas vid

Migrationsverkets handläggning av ärenden om pass för utländska

medborgare.

Undantag från kravet att lämna fingeravtryck

12 § För barn under sex år och personer som av fysiska skäl är

permanent förhindrade att lämna fingeravtryck gäller undantag från

skyldigheten i 11 § att låta Migrationsverket ta den sökandes

fingeravtryck.

För den som är tillfälligt förhindrad att lämna fingeravtryck kan ett

provisoriskt främlingspass utfärdas.

Utfärda och lämna ut pass m.m.

13 § Pass utfärdas enligt särskilda formulär som Migrationsverket

fastställer.

14 § När ett pass har utfärdats och informationen som finns i

lagringsmediet i passet verifierats, ska passet så snart som möjligt

lämnas ut till den sökande personligen.

Om den sökandes identitet kontrollerats av en annan svensk myndighet

eller en internationell organisation får ett provisoriskt främlingspass

lämnas ut till den sökande med hjälp av den myndigheten eller

organisationen.

Om den sökande inte lämnat in sitt tidigare pass i samband med

ansökan, ska det ske när det nya passet hämtas. Är det tidigare passet ett

svenskt resedokument eller främlingspass, får det återlämnas sedan det

makulerats.

15 § Innehavaren ska återge sitt namn (kontrasignera) på därför avsedd

plats i passet. För en innehavare som av någon anledning inte kan

teckna sitt namn ska denna plats markeras med ett streck från övre

vänstra hörnet till nedre högra hörnet. Namnteckning eller markering

ska göras med kulspetspenna i blå eller svart skrift. Kontrasignering bör

ske vid utlämnandet.

16 § En passinnehavare har rätt att kontrollera den information som har

sparats i lagringsmediet i passet. Detta kan ske hos Migrationsverket.

Makulera pass

17 § Pass som enligt bestämmelser i utlänningsförordningen har

återlämnats till Migrationsverket ska makuleras. Detta sker genom att

passets främre pärm, personsida och tre följande sidor hålslås på tre

ställen.

3

MIGRFS 03/2017

Ändra i pass

18 § Migrationsverket får ändra eller lägga till uppgifter i ett

främlingspass som begränsar dess giltighetsområde. Om ändringar eller

tillägg görs ska ett nytt pass utfärdas.

Avgifter

19 § Regler om avgifter för passärenden som handläggs hos

Migrationsverket finns i utlänningsförordningen och

avgiftsförordningen (1992:191). I ärenden om främlingspass tas en

ansökningsavgift ut och för resedokument en expeditionsavgift.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från

trycket. Samtidigt upphör Migrationsverkets föreskrifter (MIGRFS

10/2011) om främlingspass och resedokument att gälla.

MIKAEL RIBBENVIK

Johanna Lindblad Ó Duinnín

4