Passlag (1978:302)

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1978-05-25
Ändring införd
SFS 1978:302 i lydelse enligt SFS 2018:31
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna lag gäller i fråga om pass för svensk medborgare, där annat ej anges.

[S2]Om skyldighet för utlänning, som ankommer till Sverige eller uppehåller sig här, att vara försedd med pass och om fall då svensk myndighet får utfärda pass för flykting eller annan utlänning finns särskilda bestämmelser. Lag (1980:380).

2 §  Pass utfärdas av passmyndighet.

[S2]Polismyndigheten är passmyndighet inom riket.

[S3]Utom riket fullgör beskickningar och karriärkonsulat uppgifter som passmyndighet i den utsträckning som beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också besluta att ett honorärkonsulat i begränsad utsträckning ska fullgöra uppgifter som passmyndighet. Lag (2014:584).

Prop. 2007/08:66: Paragrafens innehåll har fördelats på tre stycken, med bestämmelserna om passmyndigheter utomlands placerade i tredje stycket. Den nya lydelsen av dessa bestämmelser innebär följande.

Beskickningar och karriärkonsulat är inte längre obligatoriskt passmyndigheter utomlands utan det ska på samma sätt som hittills gällt i fråga om honorärkonsulerna bestämmas individuellt vilka av de nämnda myndigheterna som ska ha uppgiften att vara passmyndighet. Med den valda lydelsen markeras ...

3 §  Pass utfärdas som vanligt pass eller särskilt pass.

[S2]Om annat inte följer av denna lag eller av föreskrifter som för särskilt angivna fall meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, utfärdas vanligt pass med en giltighetstid av fem år eller, om sökanden inte har fyllt tolv år, tre år. Vanligt pass ska gälla för resa till alla länder, om annat inte följer av denna lag och sökanden inte har begärt att passets giltighetsområde begränsas.

[S3]Särskilt pass kan utfärdas som provisoriskt pass, extra pass, tjänstepass eller diplomatpass. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om särskilt pass. Det kan då föreskrivas att ett sådant pass får utfärdas

 1. som annat särskilt pass än de som anges i första meningen, och
 2. för den som uppehåller sig utomlands och inte kan styrka sitt svenska medborgarskap eller har förlorat svenskt medborgarskap utan att förvärva medborgarskap i en annan stat. Lag (2016:135).

Prop. 2004/05:119: I paragrafen regleras bl.a. frågor om passens giltighetstid.

Den huvudsakliga ändringen i andra stycket innebär att giltighetstiden för vanliga pass avseende personer över 18 år sänks från nuvarande tio år till fem år. Frågan har behandlats i avsnitt 4.3. Vid övergången till ett system med fem års giltighetstid kommer det att finnas ett stort antal pass med tioårig giltighetstid. Dessa blir inte ogiltiga ...

Prop. 2015/16:81: Om annat inte följer av denna lag eller av föreskrifter som för särskilt angivna fall meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer, utfärdas vanligt pass med en giltighetstid av fem år eller, om sökanden inte har fyllt tolv år, tre år. Vanligt pass ska gälla för resa till alla länder, om annat inte följer av denna lag och sökanden inte har begärt att passets giltighetsområde begränsas.

Särskilt pass kan utfärdas som provisoriskt pass, extra ...

4 §  Svensk medborgare har rätt att på ansökan erhålla vanligt pass, om annat ej följer av denna lag.

[S2]Pass får återkallas endast på grunder som anges i denna lag.

5 §  En svensk medborgare får inte resa ut ur riket utan att medföra giltigt pass.

[S2]Första stycket gäller inte

 1. mönstrat sjöfolk på fartyg under tjänstgöring ombord på fartyget eller fiskare under yrkesutövning,
 2. medlem av besättning på luftfartyg under tjänstgöring ombord på luftfartyget, om han eller hon har flygcertifikat eller därmed jämförlig handling,
 3. den som är medborgare även i en annan stat än Sverige och som medför legitimationshandling som gäller som pass och är utfärdad av en myndighet i den staten,
 4. den som reser till någon av de stater mot vilka gränskontroll inte genomförs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), eller
 5. den som reser till en annan stat inom Europeiska unionen än en sådan stat som avses i 4 och som medför ett giltigt identitetskort utfärdat av en passmyndighet.

[S3]En svensk medborgare ska vid inresa från en annan stat medföra giltigt pass. Detta gäller dock inte

 1. om det svenska medborgarskapet kan styrkas på annat sätt, exempelvis genom uppvisande av ett giltigt identitetskort utfärdat av en passmyndighet, eller
 2. vid inresa från en stat mot vilken gränskontroll inte genomförs enligt kodexen om Schengengränserna. Lag (2018:31).

Prop. 2000/01:55: I paragrafens första stycke, fjärde punkten, som reglerar till vilka stater svenska medborgare kan resa utan att behöva medföra pass, har Schweiz lagts till. Även i andra stycket har på motsvarande sätt Schweiz lagts till i

uppräkningen av stater där svenska medborgare vid inresa i Sverige från dessa stater inte behöver visa upp sitt pass. ...

Prop. 1999/2000:64: I paragrafens första stycket har en ny p. 4 lagts till, varigenom svenska medborgare som reser till andra Schengenstater undantas från skyldigheten att medföra giltigt pass.

Av andra stycket framgår att skyldigheten att visa upp sitt pass, vid ut och inresa över en yttre Schengengräns, gäller inte bara i förhållande till poliser och särskilt förordnade passkontrollanter, utan även i förhållande till tulltjänstemän samt kustbevakningstjänstemän och tjänstemän vid ...

Prop. 2004/05:119: I paragrafen behandlas frågor om skyldighet att medföra pass vid utresa från Sverige och vid inresa från annat land.

I paragrafens första stycke föreskrivs att en svensk medborgare inte får resa ut ur riket utan att medföra giltigt pass. Hittills har pass inte krävts vid utresa ur riket för passagerare på fartyg som efter utresan med återvändande tur anlöper svensk hamn, om de enligt de villkor som gäller för resan inte tillåts stiga i land i främmande stat och medför särskilt ...

5 a §  Polismyndigheten ska övervaka att bestämmelserna i 5 § följs.

[S2]Den som enligt 5 § ska medföra pass ska på begäran

 1. överlämna passet till en polisman, en särskilt förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid Kustbevakningen, Tullverket eller Migrationsverket, och
 2. låta en befattningshavare enligt 1 ta passinnehavarens fingeravtryck och en bild i digitalt format av hans eller hennes ansikte för kontroll av att dessa motsvarar de fingeravtryck och den ansiktsbild som finns sparade i passet.

[S3]Den som enligt 5 § i stället medför ett identitetskort utfärdat av en passmyndighet ska på begäran

 1. överlämna identitetskortet till en polisman, en särskilt förordnad passkontrollant eller en tjänsteman vid Kustbevakningen, Tullverket eller Migrationsverket, och
 2. låta en befattningshavare enligt 1 ta en bild i digitalt format av hans eller hennes ansikte för kontroll av att denna motsvarar den ansiktsbild som finns sparad i identitetskortet.

[S4]När en kontroll enligt andra stycket 2 eller tredje stycket 2 har genomförts, ska fingeravtrycken och ansiktsbilden samt de biometriska data som då har tagits fram omedelbart förstöras. Lag (2015:336).

Prop. 2013/14:110: Av paragrafen framgår att Polismyndigheten har till uppgift att kontrollera att svenska medborgare inte reser ut ur landet utan att ha med sig giltigt pass.

Prop. 2008/09:132: Paragrafen innehåller bestämmelser om kontroll av pass i samband med inresa till eller utresa ur Sverige.

Prop. 2004/05:119: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 4.2.3.

I paragrafens första stycke (tidigare 5 § andra stycket) föreskrivs att polisen har att övervaka att bestämmelserna i 5 § följs. Ändringen är framförallt av redaktionellt slag men innebär även ett förtydligande av att polisen har ansvar även för kontrollen av inresande från annat land, vilket är motiverat av hänsyn till utlänningskontrollen (jfr ...

Passansökan

6 §  Passansökan görs hos en passmyndighet. Ansökan ska avges på heder och samvete eller under annan sådan försäkran. Sökanden är skyldig att inställa sig personligen.

[S2]Sökanden är skyldig att i samband med passansökan

 1. låta passmyndigheten ta sökandens fingeravtryck och en bild i digitalt format av sökandens ansikte, och
 2. styrka sin identitet, sitt svenska medborgarskap och övriga personuppgifter.

[S3]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna fingeravtryck när det gäller barn under tolv år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får också, när det gäller särskilt pass, meddela föreskrifter om att sökanden är skyldig att i samband med passansökan ge in fotografier och om undantag från skyldigheterna i första stycket tredje meningen och i andra stycket 1.

[S4]Om det tidigare har utfärdats ett pass för sökanden och detta inte har förstörts, förkommit eller makulerats, ska passet ges in i samband med att ansökan görs, om det inte finns särskilda skäl mot det. Lag (2009:387).

Prop. 2008/09:132: Paragrafen innehåller bestämmelser om de skyldigheter som gäller för den som ansöker om pass.

Prop. 2004/05:119: Paragrafen behandlar frågor om passansökan. Ändringarna har behandlats i avsnitt 4.2.

I andra stycket 1 införs en ny bestämmelse som innebär att en passökande är skyldig att låta passmyndigheten ta en bild i digitalt format av sökandens ansikte. Ansiktsbilden är avsedd att användas dels som ett lasergraverat foto i passet, dels som en lagrad bild på ett lagringsmedium (minnesenhet) i passet. Ansiktsbilden ...

6 a §  Fingeravtrycken och ansiktsbilden enligt 6 § andra stycket 1 ska sparas i ett lagringsmedium i passet. Fingeravtrycken och de biometriska data som tas fram ur dessa och ur ansiktsbilden ska omedelbart förstöras när passet har lämnats ut eller passansökan har återkallats eller avslagits. Lag (2009:387).

Prop. 2008/09:132: Paragrafen innehåller bestämmelser om den fortsatta hanteringen av de fingeravtryck som lämnats vid ansökan.

Prop. 2004/05:119: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 4.2.2.

I paragrafen föreskrivs att ansiktsbilden enligt 6 § andra stycket 1 får sparas i ett lagringsmedium i passet. Med lagringsmedium avses en elektronisk minnesenhet (chips). Vidare föreskrivs att de biometriska data som kan tas fram ur ansiktsbilden omedelbart skall förstöras när passet lämnats ut. Med biometrisk data avses den information som tas fram ...

6 b §  Fingeravtrycken och ansiktsbilden enligt 6 § andra stycket 1 samt de biometriska data som kan tas fram ur dessa får inte användas vid sökning med hjälp av automatiserad behandling. Lag (2009:387).

Prop. 2008/09:132: Av paragrafen framgår vad som gäller för sökning med hjälp av automatiserad behandling.

Prop. 2004/05:119: Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 4.2.2.

I paragrafen föreskrivs att ansiktsbilden enligt 6 § andra stycket 1 och de biometriska data som kan tas fram ur ansiktsbilden, inte får användas vid sökning med hjälp av automatiserad behandling. Härigenom förhindras att ett register byggs upp med de biometriska data som kan tas fram ur ansiktsbilden efter att passet utfärdats, när ansiktsbilden sparats ...

Hinder mot bifall till passansökan m.m.

7 §  Passansökan ska avslås, om

 1. bestämmelserna i 6 § inte har iakttagits och sökanden inte har följt uppmaningen att avhjälpa bristen,
 2. ansökan avser pass för barn under arton år och barnets vårdnadshavare inte har lämnat medgivande och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda pass,
 3. sökanden är anhållen, häktad eller underkastad övervakning enligt 24 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken eller reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § samma balk,
 4. sökanden är föremål för ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 2 kap. 1 § lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och åklagare inte har lämnat medgivande,
 5. sökanden är föremål för en uppföljningsförklaring som avser en övervakningsåtgärd enligt 3 kap. 3 § 3–5 lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen och åklagare inte har lämnat medgivande,
 6. sökanden är efterlyst och ska omhändertas omedelbart vid anträffandet,
 7. sökanden genom en dom som har fått laga kraft har dömts till frihetsberövande påföljd, som inte har börjat verkställas, och det finns sannolika skäl att anta att han eller hon har för avsikt att undandra sig verkställigheten,
 8. sökanden avtjänar fängelsestraff och den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år och sökanden inte har villkorligt frigivits,
 9. sökanden genomgår sluten ungdomsvård och den sammanlagda vårdtiden är minst ett år,
 10. sökanden genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, eller
 11. sökanden enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 6 §konkurslagen (1987:672) är ålagd att lämna ifrån sig sitt pass eller förbud att utfärda pass för sökanden har meddelats enligt samma bestämmelser. Lag (2015:486).

Prop. 2004/05:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om när en passansökan skall avslås.

Ändringen i punkten 3 utgör en rättelse av en felaktig hänvisning. Hittills har paragrafen hänvisat till 24 kap. 3 § rättegångsbalken. Hänvisningen skall rätteligen vara till 24 kap. 4 § rättegångsbalken.

Tillägget av punkterna 6 och 7 – som har ...

Prop. 2014/15:116: Paragrafen innehåller bestämmelser om när en passansökan ska avslås. Övervägandena finns i avsnitten 7.2 och 8.6.

7 a §  Ansökan om vanligt pass ska, utöver vad som anges i 7 §, avslås om det inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre vanliga pass för sökanden och det inte finns särskilda skäl att bifalla ansökan.

[S2]Om det finns hinder mot att utfärda ett vanligt pass enligt första stycket, har sökanden rätt att på ansökan få ett provisoriskt pass utfärdat. Detta förutsätter dock att sökanden har behov av ett pass för en resa och att annat inte följer av denna lag. Lag (2016:135).

Prop. 2015/16:81: inom de senaste fem åren före ansökan har utfärdats tre vanliga pass för sökanden och det inte finns särskilda skäl att bifalla ansökan.

Om det finns hinder mot att utfärda ett vanligt pass enligt första stycket, har sökanden rätt att på ansökan få ett provisoriskt pass utfärdat. Detta förutsätter dock att sökanden har behov av ett pass för en resa och att annat inte följer av denna lag.

Paragrafen ...

8 §  Skall passansökan ej avslås enligt 7 § men framkommer i ärendet att sökanden är skäligen misstänkt för ett brott, för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader, skall passmyndigheten underrätta den som leder förundersökningen. Pass får i sådant fall ej utfärdas innan en vecka har förflutit från det underrättelsen lämnades, med mindre undersökningsledaren medger det. Lag (1985:931).

9 §  I stället för att enligt 7 § avslå passansökan kan passmyndigheten, om särskilda skäl föreligger och sökanden begär det, utfärda pass med förkortad giltighetstid eller begränsat giltighetsområde.

10 §  I fall som avses i 19 eller 20 § får pass ej utfärdas, om sökanden inte har erhållit särskilt tillstånd till pass (passtillstånd). Passet får inte ges mera vidsträckt giltighet än som följer av tillståndet.

[S2]Lämnas passtillstånd inte in i samband med ansökningen, skall passmyndigheten, om passansökningen ej skall avslås enligt 7 §, så snart det kan ske göra anmälan om ansökningen till den myndighet som prövar fråga om passtillstånd för sökanden.

11 §  Pass för direkt resa till Sverige skall alltid utfärdas för sökande som uppehåller sig utomlands och som begär sådant pass.

[S2]Om den som begär passet är under arton år skall det utfärdas om barnets vårdnadshavare har lämnat medgivande. Pass får dock utfärdas även utan sådant medgivande om barnet befinner sig i en situation där det finns risk för att dess hälsa eller utveckling skadas eller det annars finns särskilda skäl. Lag (2006:434).

11 a §  En kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom socialtjänsten skall på begäran av en passmyndighet yttra sig i passärenden som gäller fråga om att utan vårdnadshavares medgivande utfärda pass för barn under arton år.

[S2]Ett yttrande skall avges skyndsamt om ett passärende gäller fråga om utfärdande av pass enligt 11 § andra stycket passlagen. Lag (2006:434).

Återkallelse av pass m.m.

12 §  Passmyndigheten skall återkalla gällande pass, om

 1. passinnehavaren har förlorat eller efter ansökan har befriats från sitt svenska medborgarskap,
 2. passet avser barn under arton år och barnets vårdnadshavare eller, om barnet vistas här i landet och står under vårdnad av båda föräldrarna, en av dem begär att passet skall återkallas och det inte finns synnerliga skäl mot återkallelse,
 3. passinnehavare, som är efterlyst och skall omhändertas omedelbart vid anträffandet, uppehåller sig utomlands och det av särskilda skäl är motiverat att passet återkallas,
 4. passinnehavaren genom en dom som har vunnit laga kraft har dömts till frihetsberövande påföljd, som inte har börjat verkställas, och det finns sannolika skäl att anta, att han eller hon har för avsikt att undandra sig verkställigheten,
 5. passinnehavaren avtjänar fängelsestraff och den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år och innehavaren inte har villkorligt frigivits,
 6. passinnehavaren genomgår sluten ungdomsvård och den sammanlagda vårdtiden är minst ett år,
 7. passinnehavaren genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
 8. hinder mot bifall till passansökan enligt 7 § förelåg vid tiden för passets utfärdande och hindret fortfarande består, eller
 9. annan än den för vilken passet är utställt förfogar över passet.

[S2]Särskilt pass skall dessutom återkallas, när de skäl som har föranlett passets utfärdande inte längre finns.

[S3]Vad som sägs i första stycket 2 skall inte gälla i det fall pass utfärdats utan vårdnadshavares medgivande enligt 11 § andra stycket. Lag (2006:434).

Prop. 2004/05:119: Paragrafen behandlar frågor om när passmyndigheten skall återkalla gällande pass.

Ändringen i första stycket 1 innebär att det införs en bestämmelse att en passmyndighet skall återkalla ett pass om dess innehavare efter ansökan befriats från sitt svenska medborgarskap. Ändringen är en anpassning till lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. Frågan har behandlats i ...

 • RÅ 2008:43:Fråga om förutsättningar för återkallelse av pass.

12 a §  Utöver vad som anges i 12 § ska passmyndigheten återkalla ett vanligt pass när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren, om inte särskilda skäl talar emot det. Lag (2016:135).

Prop. 2015/16:81: pass när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren, om inte särskilda skäl talar emot det.

Paragrafen är ny och behandlas i avsnitt 5.2. Den reglerar, utöver 12 §, under vilka omständigheter ett vanligt pass ska återkallas.

Av bestämmelsen följer att ett vanligt pass ska återkallas när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren, ...

13 §  Återkallelse av pass enligt 12 § kan, om det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt, begränsas att gälla tills vidare eller viss tid (provisorisk återkallelse). Sådan återkallelse gäller högst sex månader.

[S2]Har pass återkallats provisoriskt, ska återkallelsen hävas så snart hindret mot innehav av pass har upphört. När tiden för provisorisk återkallelse har gått ut, ska innehavaren beredas tillfälle att återfå passet. Lag (2016:135).

Prop. 2015/16:81: Har pass återkallats provisoriskt, ska återkallelsen hävas så snart hindret mot innehav av pass har upphört. När tiden för provisorisk återkallelse har gått ut, ska innehavaren beredas tillfälle att återfå passet.

Paragrafen reglerar provisorisk återkallelse av pass.

Ändringen i första stycket innebär att det inte är möjligt för en passmyndighet att besluta om provisorisk återkallelse i fall där ett vanligt pass ska återkallas med stöd ...

14 §  I stället för att återkalla pass enligt 12 § kan passmyndigheten, om det finns särskilda skäl och passinnehavaren begär det, förkorta passets giltighetstid eller begränsa dess giltighetsområde. Lag (2016:135).

Prop. 2015/16:81: I paragrafen anges att passmyndigheten under vissa förutsättningar kan begränsa giltigheten för ett pass i stället för att återkalla det.

Ändringen innebär att i fall där vanligt pass ska återkallas i enlighet med den nya 12 a § så är det inte möjligt för passmyndigheten att i stället förkorta det vanliga passets giltighetstid eller begränsa dess giltighetsområde. Frågan behandlas i avsnitt 5.2. ...

15 §  Görs enligt 24 eller 25 § framställning om återkallelse av pass, om provisorisk återkallelse av pass eller om begränsning i giltighet för pass skall passmyndigheten besluta i enlighet med framställningen, om passinnehavaren undergår kriminalvård som anges i 19 § eller bereds sjukvård som anges i 20 §.

16 §  Om återkallelse av pass och begränsning av giltighet för pass beslutar passmyndigheten på den ort där passinnehavaren uppehåller sig vid ärendets upptagande. Sådan fråga får också avgöras av den passmyndighet som har utfärdat passet. Om hävande av provisorisk återkallelse beslutar den passmyndighet som beslutat återkallelsen.

17 §  Om ett pass har återkallats, är passinnehavaren eller den som annars förfogar över passet skyldig att på begäran av en passmyndighet överlämna passet till passmyndigheten eller annan myndighet. Detsamma gäller om ett beslut om begränsning av passets giltighet har meddelats. I sådant fall skall passet förses med en anteckning om begränsningen och så snart det kan ske återställas till innehavaren. Passmyndigheten får förena en begäran med vitesföreläggande.

[S2]Om ett pass, som enligt första stycket skall överlämnas till en myndighet, finns hos en passmyndighet eller uppvisas för en sådan myndighet, kan myndigheten ta hand om det. Finns passet hos en annan myndighet, skall det på begäran av passmyndigheten överlämnas till denna.

[S3]Om en polisman påträffar ett pass som enligt första stycket skall överlämnas till en myndighet, får polismannen ta hand om det och låta överlämna det till myndigheten. Detsamma gäller en tjänsteman vid Kustbevakningen eller Tullverket. Åtgärden skall dokumenteras i enlighet med 27 § polislagen (1984:387). Lag (2005:655).

Prop. 2004/05:119: Paragrafen behandlar bl.a. passinnehavarens skyldighet att lämna ifrån sig ett återkallat pass.

Ändringen, som behandlas i avsnitt 4.4, innebär att skyldigheten att överlämna ett återkallat pass till passmyndighet eller annan behörig myndighet utvidgas till att gälla även annan som förfogar över passet. Om annan än passinnehavaren förfogar över passet, kan det utgöra grund för återkallelse av passet ...

18 §  Passmyndighet får besluta att pass skall omhändertagas, om

 1. fråga om återkallelse av passet enligt 12 § första stycket 2 eller 4 har uppkommit och fara föreligger att passinnehavaren reser ut ur landet innan beslut om återkallelse hinner meddelas,
 2. framställning enligt 24 eller 25 § har beslutats och fara föreligger att passinnehavaren reser ut ur landet innan fråga om återkallelse av passet eller begränsning av dess giltighet har slutbehandlats.

[S2]Bestämmelserna i 17 § tillämpas också när beslut om omhändertagande har meddelats enligt första stycket.

[S3]Om pass som omhändertagits enligt första stycket 1 ej återkallats inom en vecka efter passets omhändertagande, skall innehavaren beredas tillfälle att återfå passet. Pass som omhändertagits enligt första stycket 2 skall förvaras av passmyndigheten till dess frågan om återkallelse eller begränsning har avgjorts slutligt.

Passtillstånd m.m.

19 §  Passtillstånd fordras för den som

 1. avtjänar fängelsestraff och inte är villkorligt frigiven, eller genomgår sluten ungdomsvård, utom när straffet eller vården är en månad eller kortare tid, eller
 2. står under övervakning efter dom på skyddstillsyn eller efter villkorlig frigivning från fängelse. Lag (2005:655).

Prop. 2004/05:119: Paragrafen anger när passtillstånd krävs för bl.a. den som avtjänar fängelsestraff eller genomgår sluten ungdomsvård. Ändringarna i paragrafen har behandlats i avsnitt 5.4.

Ändringen i punkten 1 innebär att passtillstånd skall krävas för den som avtjänar fängelsestraff och inte är villkorligt frigiven, eller genomgår sluten ungdomsvård, utom när påföljden är en månad eller kortare. Begreppet avtjänar ...

20 §  Passtillstånd fordras för den som är intagen för vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, dock endast om

 1. chefsöverläkaren vid sjukvårdsinrättningen i den ordning regeringen föreskriver har gjort anmälan om att pass ej får utfärdas utan sådant tillstånd,
 2. patienten genomgår rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, eller
 3. för patienten tidigare utfärdat pass efter intagningen har återkallats på grund av framställning enligt 24 § andra stycket. Lag (1997:727).

21 §  En fråga om passtillstånd för den som avtjänar fängelsestraff enligt 19 § 1 eller står under övervakning enligt 19 § 2 prövas av Kriminalvården. Myndigheten får hänskjuta ärendet till övervakningsnämnd för avgörande. Ärendet skall alltid hänskjutas, om Kriminalvården finner att tillstånd inte bör meddelas. Ärenden som gäller den som avtjänar fängelsestraff skall hänskjutas till den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde den kriminalvårdsanstalt där den intagne är inskriven är belägen. Ärenden som gäller den som står under övervakning skall hänskjutas till den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor där den övervakade är inskriven är beläget. En fråga om passtillstånd för den som genomgår sluten ungdomsvård enligt 19 § 1 prövas av Statens institutionsstyrelse.

[S2]Passtillstånd skall vägras, om det skäligen kan antas att den dömde skulle ägna sig åt brottslig verksamhet i samband med en utlandsresa, att han eller hon genom att resa utomlands skulle söka undandra sig fortsatt verkställighet av den ådömda påföljden eller att resan annars skulle motverka hans eller hennes anpassning i samhället. Lag (2005:974).

Prop. 2004/05:176: Ändringen innebär att behörig övervakningsnämnd pekas ut. Ärenden som gäller den som avtjänar fängelsestraff skall hänskjutas till den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde den kriminalvårdsanstalt där den intagne är inskriven är belägen. Ärenden som gäller den som står under övervakning skall hänskjutas till den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde det frivårdskontor där den övervakade är inskriven är beläget. Bestämmelsen såvitt gäller övervakade personer följer samma system ...

Prop. 2004/05:119: Paragrafen behandlar bl.a. frågan om behörig myndighet för prövning av passtillstånd enligt 19 §.

Första stycket har kompletterats med bestämmelser om vem som skall pröva en fråga passtillstånd om sökanden är intagen på ett särskilt ungdomshem efter att ha dömts till sluten ungdomsvård (jfr det nya kravet på passtillstånd i 19 § 1). Denna uppgift läggs på Statens institutionsstyrelse. Frågan har behandlats i avsnitt ...

23 §  I ett passtillstånd kan det föreskrivas att pass får utfärdas endast med begränsad giltighet. I ett tillstånd som meddelas av Kriminalvården får dock en sådan föreskrift meddelas endast om den överensstämmer med vad sökanden har begärt. Lag (2005:974).

Prop. 2004/05:119: Paragrafen behandlar vissa frågor om passtillstånd.

Ändringen innebär att ordet frivårdsmyndigheten byts ut mot lokal kriminalvårdsmyndighet. Detta innebär en anpassning till nuvarande organisation inom kriminalvården.

24 §  Om en passinnehavare avtjänar fängelsestraff som anges i 19 § 1, eller står under övervakning enligt 19 § 2 och skulle passtillstånd ha vägrats enligt 21 § andra stycket, kan övervakningsnämnden besluta att framställning skall göras hos passmyndigheten om att passet skall återkallas. Om en passinnehavare genomgår sluten ungdomsvård enligt 19 § 1 och skulle passtillstånd ha vägrats enligt 21 § andra stycket, kan Statens institutionsstyrelse göra en motsvarande framställning.

[S2]Om en passinnehavare bereds vård som anges i 20 § och om det med hänsyn till ändamålet med vården är olämpligt att han eller hon har pass, kan Socialstyrelsen besluta att en framställning skall göras hos passmyndigheten om att passet skall återkallas. Lag (2005:655).

Prop. 2004/05:119: Paragrafen innehåller bestämmelser om att den myndighet som skall pröva frågor om passtillstånd under vissa förhållanden kan göra framställan om att ett pass skall återkallas. Av paragrafens nya lydelse framgår att Statens institutionsstyrelse kan göra en sådan framställan beträffande den som genomgår sluten ungdomsvård. Detta är en konsekvens av att passtillstånd skall krävas för den som avtjänar sluten ungdomsvård samt den roll som Statens institutionsstyrelse ges i sådana frågor (se vidare kommentaren ...

25 §  I framställning enligt 24 § får begäras att passet skall återkallas endast provisoriskt på sex månader eller den kortare tid som anges i framställningen. I stället för återkallelse får begäras begränsning av passets giltighet.

26 §  Om en passmyndighet får kännedom om att ett pass har utfärdats i strid mot bestämmelserna om passtillstånd, skall den omedelbart anmäla detta till myndighet som anges i 24 §, om passinnehavaren fortfarande avtjänar fängelsestraff eller genomgår sluten ungdomsvård, står under övervakning eller bereds sjukvård som avses i nämnda paragraf. Lag (2005:655).

Prop. 2004/05:119: Enligt paragrafen skall en passmyndighet, om den får kännedom om att pass har utfärdats i strid mot bestämmelserna om passtillstånd anmäla detta till den myndighet som avses i 24 §. Enligt den föreslagna nya lydelsen av 19 § fordras passtillstånd också när sökanden genomgår sluten ungdomsvård. Detta har föranlett en konsekvensändring i förevarande paragraf.

Övriga ändringar i paragrafen är redaktionella.

Talan mot beslut i passärende m.m.

27 §  Passmyndighetens begäran enligt 17 § att överlämna pass får inte överklagas.

[S2]I annat fall än som avses i första stycket får passmyndighetens beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2005:655).

Prop. 2004/05:119: Paragrafen behandlar frågor om talan mot beslut i passärende.

Hittills har en polismyndighets beslut i passärenden överklagats till länsstyrelsen, medan beslut av utomlands belägna passmyndigheter överklagats till allmän förvaltningsdomstol. Ändringen i andra stycket innebär att beslut i passärenden alltid skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklaganden av polismyndighetens beslut skall alltså inte längre prövas av länsstyrelsen. Som en följd av det upphävs de ...

28 §  Beslut av en övervakningsnämnd enligt denna lag får överklagas till tingsrätten i den ort där övervakningsnämnden är belägen. Överklagandet ska ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden räknas från den dag då den klagande fick del av beslutet. Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden. Övervakningsnämnden ska dock inte vara part i domstolen.

[S2]Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S3]En chefsöverläkares beslut om anmälan enligt 20 § 1 får inte överklagas. Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S4]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2010:618).

Prop. 2004/05:119: I ett nytt andra stycke har införts en bestämmelse om att beslut enligt passlagen av Statens institutionsstyrelse skall överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Bestämmelsen avser beslut som Statens institutionsstyrelse fattat i enlighet med 21 § eller 24 §. Ändringen har behandlats i avsnitt 5.4.

Prop. 2009/10:135: Paragrafen innehåller bestämmelser om överklagande. I paragrafen har, förutom språkliga ändringar, de ändringar gjorts som föranleds av att övervakningsnämndens beslut, avseende såväl den som är villkorligt frigiven som den som är dömd till skyddstillsyn, får överklagas till tingsrätt i stället för till Kriminalvårdsnämnden respektive hovrätt. Frågan har behandlats i avsnitt 19.2.

30 §  Beslut som enligt denna lag meddelas av en passmyndighet eller en allmän förvaltningsdomstol gäller omedelbart, om inte annat anges. Lag (2005:655).

Prop. 2004/05:119: Av paragrafen framgår att beslut enligt passlagen normalt gäller omedelbart.

Ändringen innebär att också beslut som meddelats av allmän förvaltningsdomstol gäller omedelbart, om inte annat anges. Domstolen bör kunna förordna att beslutet inte skall gälla omedelbart t.ex. om det är fråga om en rättsfråga som bör prövas i högre rätt innan beslutet får gälla. Ändringen har behandlats i ...

Särskilda bestämmelser

31 §  Föreligger med hänsyn till allmän tjänst som passökanden innehar eller eljest särskilda skäl, får pass utfärdas av utrikesdepartementet. I fråga om sådant pass gäller ej 4, 6-16 och 18-30 §§:

[S2]Om återkallelse av pass som avses i första stycket beslutar utrikesdepartementet. Lag (1981:1308).

32 §  Regeringen eller utrikesdepartementet får till förmån för passökande eller passinnehavare medge avvikelse från denna lag när det påkallas av särskilda förhållanden. Lag (1981:1308).

33 §  Är riket i krig eller krigsfara eller råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i krig eller krigsfara, får regeringen genom förordning meddela föreskrifter om pass, som begränsar rätten till pass för totalförsvarspliktiga eller som annars fordras av hänsyn till rikets försvar eller rikets säkerhet i övrigt. Lag (1994:2067).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Passlag (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1977/78:156

Förordning (1979:663) om ikraftträdande av passlagen (1978:302)

Omfattning
ikrafttr.

Lag (1979:695) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1978/79:212
Omfattning
ändr. 19 §

Förordning (1979:709) om ikraftträdande av lagen (1979:695) om ändring i passlagen (1978:302)

Omfattning
ikrafttr. av 1979:695

Lag (1980:380) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1979/80:96
Omfattning
ändr. 1 §

Lag (1981:221) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1980/81:76
Omfattning
ändr. 19, 28, 29 §§

Lag (1981:1304) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1980/81:201
Omfattning
ändr. 7 §

Lag (1981:1308) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1981/82:16
Omfattning
ändr. 2, 5, 28, 31, 32 §§

Lag (1983:246) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1982/83:85
Omfattning
ny 34 §
Ikraftträder
1983-07-01

Lag (1985:931) om ändring i passlagen (1978:302)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. I fråga om överklagande av beslut som länsstyrelser eller passmyndigheter utom riket har meddelat före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
Förarbeten
Prop. 1984/85:215
Omfattning
ändr. 2, 8, 27 §§
Ikraftträder
1986-01-01

Lag (1986:243) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1985/86:107
Omfattning
ändr. 22, 28 §§
Ikraftträder
1986-07-01

Lag (1986:1177) om ändring i passlagen (1978:302)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.
Förarbeten
Prop. 1986/87:39
Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
1987-01-01

Lag (1987:698) om ändring i passlagen (1978:302)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988. I fråga om en konkurs, i vilken konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet gäller hänvisningarna till den nya konkurslagen i stället motsvarande bestämmelser i konkurslagen (1921:225).
Förarbeten
Prop. 1986/87:90
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
1988-01-01

Lag (1990:604) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1989/90:81
Omfattning
ändr. 20, 22, 24, 28, 34 §§
Ikraftträder
1991-07-01

Lag (1990:1015) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Prop. 1989/90:154
Omfattning
ändr. 21, 23 §§
Ikraftträder
1991-01-01

Lag (1991:1963) om ändring i passlagen (1978:302)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Ärenden hos en utskrivningsnämnd eller psykiatriska nämnden som inte har avgjorts före ikraftträdandet och ärenden i vilka beslut enligt äldre bestämmelser därefter överklagas hos en sådan nämnd skall efter ikraftträdandet prövas av socialstyrelsen.
Förarbeten
Prop. 1991/92:59
Omfattning
ändr. 20, 22, 24, 28, 29, 34 §§
Ikraftträder
1992-01-01

Lag (1993:204) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Rskr. 1992/93:223, Prop. 1992/93:4, Bet. 1992/93:JuU19
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
1993-07-01

Lag (1994:2067) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Rskr. 1994/95:78, Prop. 1994/95:6, Bet. 1994/95:FöU1
Omfattning
ändr. 33 §
Ikraftträder
1995-07-01

Lag (1995:1703) om ändring i passlagen (1978:302)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
Förarbeten
Rskr. 1995/96:55, Prop. 1995/96:22, Bet. 1995/96:JuU7
Omfattning
ändr. 27, 28 §§
Ikraftträder
1996-05-01

Lag (1997:727) om ändring i passlagen (1978:302)

Förarbeten
Rskr. 1997/98:6, Prop. 1996/97:156, Bet. 1997/98:SoU5
Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
1998-01-01

Lag (2000:346) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:215, Prop. 1999/2000:64, Bet. 1999/2000:JuU17
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2001-03-25

Lag (2001:59) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:137, Prop. 2000/01:55, Bet. 2000/01:UU6
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2001:80) om ikraftträdande av lagen (2000:346) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2000:346

Ändring, SFS 2002:144

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ikrafttr. av 2001:59

Lag (2005:655) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.
 2. Pass, som har utfärdats enligt äldre bestämmelser och inte har återkallats, gäller fortfarande under den tid som anges i passet.
 3. Överklaganden som har kommit in till länsstyrelsen före den 1 oktober 2005 men som vid lagens ikraftträdande ännu inte har avgjorts skall överlämnas till allmän förvaltningsdomstol och handläggas i enlighet med 27 § i dess nya lydelse.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:290, Prop. 2004/05:119, Bet. 2004/05:JuU27
Omfattning
ändr. 3, 5, 6, 7, 12, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 §§; nya 5 a, 6 a, 6 b §§
Ikraftträder
2005-10-01

Lag (2005:974) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:21, Prop. 2004/05:176, Bet. 2005/06:JuU2
Omfattning
ändr. 21, 23 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:434) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:273, Prop. 2005/06:144, Bet. 2005/06:JuU37
Omfattning
ändr. 11, 12, §§; ny 11 a §
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2008:382) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:170, Prop. 2007/08:66, Bet. 2007/08:JuU17
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2009:387) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:230, Prop. 2008/09:132, Bet. 2008/09:JuU25
Omfattning
ändr. 5 a, 6, 6 a, 6 b §§
Ikraftträder
2009-06-28

Lag (2010:513) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:295, Prop. 2009/10:95, Bet. 2009/10:CU15
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:618) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011. Ärenden som kommit in till hovrätten före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:317, Prop. 2009/10:135, Bet. 2009/10:JuU21
Omfattning
upph. 29 §; ändr. 28 §
Ikraftträder
2011-04-01

Lag (2014:584) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 2, 5 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:336) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:196, Prop. 2014/15:69, Bet. 2014/15:JuU24
Omfattning
ändr. 5, 5 a §§
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:486) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2014/15:259, Prop. 2014/15:116, Bet. 2014/15:JuU22
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2016:135) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2016.
 2. Pass som har utfärdats enligt äldre bestämmelser och inte har återkallats gäller fortfarande under den tid som anges i passet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:158, Prop. 2015/16:81, Bet. 2015/16:JuU25
Omfattning
ändr. 3, 13, 14 §§; nya 7 a, 12 a §§
Ikraftträder
2016-04-15

Lag (2018:31) om ändring i passlagen (1978:302)

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2017/18:144, Prop. 2017/18:35, Bet. 2017/18:JuU7
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2018-03-01