MIGRFS 2017:8

Migrationsverkets föreskrifter gällande förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

MIGRFS

201

7:8

Utkom

från trycket den

30 juni 2017

Migrationsverkets föreskrifter gällande förordning

( 2010:1122 ) om statlig ersättning för insatser för vissa

utlänningar

beslutade den

26 juni 2017.

Med stöd av 4 § Myndighetsförordningen (2007:515)

och 43 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för

vissa utlänningar föreskriver Migrationsverket följande.

Redovisning av uppgifter

1 § För att kommunen ska få rätt till schablonersättning enligt 29 och 30

§§ i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa

utlänningar ska följande uppgifter framgå av inlämnad redovisning.

-

Migrationsverkets dossiernummer.

-

Vilken kommun som har socialtjänstansvar.

-

Överflyttning av socialtjänstansvar om detta har begärts enligt

2 a kap 10 § Socialtjänstlagen (2001:453) samt datum för en

sådan överflyttning.

-

Uppgifter om det ensamkommande barnet har återförenats med

sina föräldrar samt datum för detta.

-

Uppgifter om vårdnaden av det ensamkommande barnet har

flyttats över till särskilt förordnad vårdnadshavare som barnet

tidigare har varit familjehemsplacerat hos, samt datum för

detta.

-

Uppgift om socialtjänstansvaret har upphört, samt orsak och

datum för detta.

2 § Redovisning enligt 1 § ska ha kommit in till verket senast den

sjunde i månaden efter redovisat kvartal för schablonersättning enligt 29

§ förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa

utlänningar samt senast den sjunde i den andra månaden efter redovisat

kvartal för schablonersättning enligt 30 § samma förordning.

Redan redovisade uppgifter behöver inte redovisas på nytt. Ändringar

av uppgifter enligt 1 § ska ske löpande, dock senast vid den tidpunkt

som anges i första stycket.

MIGRFS 201

7:8

2

Schablonersättning enligt 29 § förordning (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar betalas ut senast sista

bankdagen i den månad som följer efter redovisat kvartal.

Schablonersättning enligt 30 § förordning (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar betalas ut senast sista

bankdagen i den tredje månaden som följer efter redovisat kvartal.

3 § Vid tillämpning av 29 a § förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar kommer Migrationsverket

från de ansökta faktiska kostnaderna, göra avdrag med 1 350 kr per barn

och dygn, som har beviljats enligt 29 § samma förordning för ansökt

period.

4 § Vid tillämpning av 30 a § förordning (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar kommer Migrationsverket

från de ansökta faktiska kostnaderna, göra avdrag med 750 kr per barn

och dygn, som har beviljats enligt 30 § samma förordning för ansökt

period.

Felaktigt utbetalat belopp

5 § Vid felaktig schablonutbetalning kan Migrationsverket med stöd av

39 § förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa

utlänningar komma att kräva tillbaka felaktigt utbetalat belopp.

6 § En kommun som anser sig ha fått för lite utbetald schablonersättning

ska anmäla detta till Migrationsverket som därefter får justera utbetalat

belopp i efterhand.

________________________________________________________

Denna föreskrift träder i kraft den 1 juli 2017.

MIGRATIONSVERKET

Mikael Ribbenvik

Jan-Anders Rapp