MIGRFS 2017:9

Migrationsverkets föreskrifter gällande förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

MIGRFS

201

7:9

Utkom

från trycket den

30 juni 2017

Migrationsverkets föreskrifter gällande förordning

( 1990:927 ) om statlig ersättning för flyktingmottagande

m.m.

beslutade den

26 juni 2017.

Med stöd av 4 § Myndighetsförordningen (2007:515)

och 42 § i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för

flyktingmottagande m.m. föreskriver Migrationsverket följande.

Redovisning av uppgifter

1 § För att kommunen ska få rätt till schablonersättning enligt 22 och 24

§§ i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för

flyktingmottagande m.m. ska följande uppgifter framgå av inlämnad

redovisning.

-

Migrationsverkets dossiernummer.

-

Vilken kommun som har socialtjänstansvar.

-

Överflyttning av socialtjänstansvar om detta har begärts enligt

2 a kap 10 § Socialtjänstlagen (2001:453) samt datum för en

sådan överflyttning.

-

Uppgifter om det ensamkommande barnet har återförenats med

sina föräldrar samt datum för denna händelse.

-

Uppgifter om vårdnaden av det ensamkommande barnet har

flyttats över till särskilt förordnad vårdnadshavare som barnet

tidigare har varit familjehemsplacerat hos, samt datum för

denna händelse.

-

Uppgift om socialtjänstansvaret har upphört, samt orsak och

datum för detta.

2 § Redovisning enligt 1 § ska ha kommit in till verket senast den

sjunde i månaden efter redovisat kvartal för schablonersättning enligt 22

§ förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande

m.m. samt senast den sjunde i den andra månaden efter redovisat kvartal

för schablonersättning enligt 24 § samma förordning.

Redan redovisade uppgifter behöver inte redovisas på nytt. Ändringar

av uppgifter enligt 1 § ska ske löpande, dock senast vid den tidpunkt

som anges i första stycket.

MIGRFS 201

7:9

2

Schablonersättning enligt 22 § förordning (1990:927) om statlig

ersättning för flyktingmottagande m.m. betalas ut senast sista

bankdagen i den månad som följer efter redovisat kvartal.

Schablonersättning enligt 24 § förordning (1990:927) om statlig

ersättning för flyktingmottagande m.m. betalas ut senast sista

bankdagen i den tredje månaden som följer efter redovisat kvartal.

3 § Vid tillämpning av 23 § förordning (1990:927) om statlig ersättning

för flyktingmottagande m.m. kommer Migrationsverket från de ansökta

faktiska kostnaderna, göra avdrag för 1 350 kr per barn och dygn, som

har beviljats enligt 22 § samma förordning för ansökt period.

4 § Vid tillämpning av 25 § förordning (1990:927) om statlig ersättning

för flyktingmottagande m.m. kommer Migrationsverket från de ansökta

faktiska kostnaderna, göra avdrag för 750 kr per barn och dygn, som har

beviljats enligt 24 § samma förordning för ansökt period.

Felaktigt utbetalat belopp

5 § Vid felaktig schablonutbetalning kan Migrationsverket med stöd av

41 b § förordning (1990:927) om statlig ersättning för

flyktingmottagande m.m. komma att kräva tillbaka felaktigt utbetalat

belopp.

6 § En kommun som anser sig ha fått för lite utbetald schablonersättning

ska anmäla detta till Migrationsverket som därefter får justera utbetalat

belopp i efterhand.

________________________________________________________

Denna föreskrift träder i kraft den 1 juli 2017.

MIGRATIONSVERKET

Mikael Ribbenvik

Jan-Anders Rapp