MIGRFS 2018:6

Migrationsverkets föreskrifter om vad som ska anses vara en bostad med lämplig standard enligt 6 c kap. 2 § första stycket 4 utlänningslagen (2005:716)

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om vad som ska anses

vara en bostad med lämplig standard enligt 6 c kap. 2 §

första stycket 4 utlänningslagen (2005:716) ;

MIGRFS

2018:6

Utkom från trycket

den 5 juni 2018

beslutade den 4 juni 2018.

Migrationsverket föreskriver, med stöd av 5 c kap. 9 §

utlänningsförordningen (2006:97), följande.

Kravet på en bostad med lämplig standard ska anses uppfyllt om

utlänningen, senast då han eller hon påbörjar sin vistelse i Sverige,

förfogar över en bostad som han eller hon äger, hyr i första eller andra

hand eller innehar med bostadsrätt. Utlänningen ska skriftligt styrka sin

bostadssituation, t.ex. genom ett hyresavtal eller ett intyg från en

fastighetsägare, hyresvärd eller bostadsförmedling om ett kommande

avtal.

Om bostaden hyrs i andra hand, ska uthyrningen vara godkänd av

hyresvärd, bostadsrättsförening eller hyresnämnd.

I enlighet med 12 kap.9 och 18 a §§jordabalken ska bostaden på

tillträdesdagen tillhandahållas i sådant skick att den enligt den allmänna

uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet och

vara försedd med:

-kontinuerlig uppvärmning,

-kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien,

-avlopp för spillvatten,

-personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller

dusch,

-försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning,

-matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och

avställningsytor,

-att det finns tillgång både till förrådsutrymmen inom fastigheten och till

anordning för hushållstvätt inom fastigheten eller inom rimligt avstånd

från den och

-att huset inte har sådana brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet

eller sanitära förhållanden som inte skäligen kan godtas.

MIGRFS 2018:6

2

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de utkommer från trycket.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Emelie Thorén