MIGRFS 2020:1

Migrationsverkets föreskrifter om vad som avses med att aktivt delta i en utbildning enligt lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Fredrik Beijer, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om vad som avses med

att aktivt delta i en utbildning enligt lagen ( 2016:752 ) om

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige;

MIGRFS

2020:1

Utkom från trycket

den 31 januari

2020

beslutade den 20 januari 2020.

Migrationsverket föreskriver, efter att ha hört Statens skolverk och

Folkbildningsrådet, med stöd av 4 § förordningen (2016:850) om

tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i

Sverige följande.

Tillämpningsområde

1 § Bestämmelser om aktivt deltagande i en utbildning finns i 16 g och

20 §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att

få uppehållstillstånd i Sverige. Föreskrifterna innehåller kompletterande

bestämmelser om vad som avses med att utlänningen aktivt deltar i

utbildningen vid tillämpningen av dessa lagrum.

Generella överväganden

2 § En utlänning ska anses ha deltagit aktivt i utbildningen om han eller

hon har fullföljt sin utbildning på det sätt som avses i 16 i § lagen

(2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få

uppehållstillstånd i Sverige.

Om utlänningen inte har fullföljt sin utbildning ska han eller hon anses

ha deltagit aktivt i utbildningen om något av kraven som anges i 5,

7 eller 9 § är uppfyllda.

3 § Utlänningen ska i första hand lämna in den dokumentation som

anges i 4, 6 eller 8 § för att visa att kravet på aktivt deltagande i

utbildningen är uppfyllt. Om sådan dokumentation ännu inte har

upprättats hos utbildningsanordnaren ska utlänningen lämna in annan

bevisning som visar att han eller hon aktivt har deltagit i utbildningen.

Krav på dokumentation i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

4 § En utlänning som studerar i gymnasieskolan eller i

gymnasiesärskolan ska lämna in sin individuella studieplan. Innehållet i

den individuella studieplanen framgår av 1 kap. 7 §

gymnasieförordningen (2010:2039).

MIGRFS 2020:1

2

Utlänningen ska även lämna in ett utdrag ur betygskatalogen. I 8 kap.

8 och 9 §§gymnasieförordningen finns bestämmelser om betygskatalog

och utdrag ur betygskatalog.

Krav på nivån av studieaktivitet i gymnasieskolan och

gymnasiesärskolan

5 § Om utlänningen har fått något av de godkända betygen A, B, C, D

eller E i de kurser som avslutats ska han eller hon därigenom anses ha

aktivt deltagit i utbildningen.

Om utlänningen inte har godkänt betyg i en eller flera kurser, eller om

betyg ännu inte har satts, ska utlänningen anses ha deltagit aktivt i

utbildningen om den dokumentation som avses i 4 § visar att han eller

hon har deltagit i den verksamhet som anordnas. Bestämmelser om

närvaro i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finns i 15 kap. 16 §

och 18 kap. 16 § skollagen (2010:800). Utlänningen ska även anses ha

deltagit aktivt i utbildningen om annan bevisning visar att han eller hon

fullföljer utbildningen enligt sin individuella studieplan.

Krav på dokumentation i kommunal vuxenutbildning och särskild

utbildning för vuxna

6 § En utlänning som studerar i kommunal vuxenutbildning eller

särskild utbildning för vuxna ska lämna in sin individuella studieplan.

Innehållet i den individuella studieplanen framgår av 2 kap. 16 §

förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Utlänningen ska även lämna in ett utdrag ur betygskatalogen. I 4 kap.

11 och 12 §§ förordningen om vuxenutbildning finns bestämmelser om

betygskatalog och utdrag ur betygskatalog.

En utlänning som har genomgått en orienteringskurs eller en individuell

kurs ska lämna in ett intyg. I 4 kap. 25 § förordningen om

vuxenutbildning anges när ett sådant intyg utfärdas.

Krav på nivån av studieaktivitet i kommunal vuxenutbildning och

särskild utbildning för vuxna

7 § Om utlänningen har fått något av de godkända betygen A, B, C,

D eller E i de kurser som avslutats ska han eller hon därigenom anses ha

aktivt deltagit i utbildningen.

Om utlänningen har fått ett intyg efter genomförd orienteringskurs eller

individuell kurs ska utlänningen även på sådant sätt anses ha aktivt

deltagit i utbildningen.

Om utlänningen inte har godkänt betyg i en eller flera kurser, eller om

betyg ännu inte har satts, ska utlänningen anses ha deltagit aktivt i

utbildningen om annan bevisning visar att han eller hon fullföljer

utbildningen enligt sin individuella studieplan.

MIGRFS 2020:1

3

Krav på dokumentation på folkhögskola

8 § En utlänning som studerar på gymnasial nivå på folkhögskola ska

lämna in ett planeringsdokument till stöd för sina studier.

Utlänningen ska även lämna in sitt studieomdöme, om han eller hon har

fullgjort ett läsår på folkhögskola. Utlänningen ska vidare lämna in ett

intyg om grundläggande behörighet, om det finns ett sådant upprättat.

Krav på nivån av studieaktivitet på folkhögskola

9 § Om utlänningen har fått ett studieomdöme och ett intyg om

grundläggande behörighet ska han eller hon därigenom anses ha aktivt

deltagit i utbildningen.

Om utlänningen inte har fått ett studieomdöme, eller om intyg om

grundläggande behörighet inte har upprättats, ska utlänningen anses ha

deltagit aktivt i utbildningen om annan bevisning visar att han eller hon

fullföljer utbildningen enligt sitt planeringsdokument.

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag de utkom från

trycket.

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Sigrid Ekström