MIGRFS 2020:8

Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

1

Migrationsverkets författningssamling

ISSN 1650-2515

Ansvarig utgivare: Carl Bexelius, Migrationsverket, 601 70 Norrköping

Migrationsverkets föreskrifter om statlig ersättning för

insatser för vissa utlänningar

MIGRFS

2020:8

Publicerade den

4 september 2020

beslutade den 17 augusti 2020.

Med stöd av 43 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för

insatser för vissa utlänningar föreskriver Migrationsverket följande.

Redovisning av uppgifter

1 § För att en kommun ska få rätt till schablonersättning enligt 29 och

30 §§ förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för

vissa utlänningar ska följande uppgifter framgå av inlämnad

redovisning:

1. Migrationsverkets dossiernummer.

2. Vilken kommun som har socialtjänstansvar.

3. Överflyttning av socialtjänstansvaret om detta har begärts

enligt 2 a kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) och datum för

en sådan överflyttning.

4. Uppgifter om det ensamkommande barnet har återförenats med

sina föräldrar och datum för detta.

5. Uppgifter om vårdnaden av det ensamkommande barnet har

flyttats över till särskilt förordnad vårdnadshavare som barnet

tidigare har varit familjehemsplacerat hos eller har flyttat till

och datum för detta.

6. Uppgift om socialtjänstansvaret har upphört samt orsak till och

datum för detta.

Om kommunen kommer att ha fortsatt ansvar för en person även efter

att personen blir 18 år ska kommunen komma in med uppgift om det

fortsatta ansvaret till Migrationsverket, för att behålla sin rätt till

schablonersättning enligt första stycket. Redovisningen av uppgift om

fortsatt ansvar ska ha kommit in till verket senast tre veckor innan

personen blir 18 år, för att utbetalningen av den schabloniserade

ersättningen inte tillfälligt ska upphöra. En sådan anmälan påverkar

inte vad kommunen annars ska redovisa enligt första stycket.

MIGRFS 2020:8

2

2 § Redovisning enligt 1 § första stycket ska ha kommit in till verket

senast den sjunde i månaden efter redovisat kvartal för

schablonersättning enligt 29 § förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar och senast den sjunde i den

andra månaden efter redovisat kvartal för schablonersättning enligt

30 § samma förordning.

Redan redovisade uppgifter behöver inte redovisas på nytt. Ändringar

av uppgifter enligt 1 § första stycket ska ske löpande, dock senast vid

den tidpunkt som anges i första stycket.

Schablonersättning enligt 29 § förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar betalas ut senast sista

bankdagen i den månad som följer efter redovisat kvartal.

Schablonersättning enligt 30 § förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar betalas ut senast sista

bankdagen i den tredje månaden som följer efter redovisat kvartal.

3 § Vid tillämpning av 29 a § förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar kommer Migrationsverket

från de ansökta faktiska kostnaderna göra avdrag med 1 350 kr per

barn och dygn, som har beviljats enligt 29 § samma förordning för

ansökt period.

4 § Vid tillämpning av 30 a § förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar kommer Migrationsverket

från de ansökta faktiska kostnaderna göra avdrag med 750 kr per barn

och dygn, som har beviljats enligt 30 § samma förordning för ansökt

period.

Felaktigt utbetalat belopp

5 § Vid felaktig schablonutbetalning kan Migrationsverket med stöd

av 39 § förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för

vissa utlänningar komma att kräva tillbaka felaktigt utbetalat belopp.

6 § En kommun som anser sig ha fått för lite utbetald

schablonersättning ska anmäla detta till Migrationsverket som därefter

får justera utbetalat belopp i efterhand.

______________________________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2020. Samtidigt upphör

Migrationsverkets föreskrifter gällande förordning (2010:1122) om

statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (MIGRFS 2017:8)

att gälla.

MIGRFS 2020:8

3

MIGRATIONSVERKET

MIKAEL RIBBENVIK

Theresa Karlbjörn